Ktl-icon-tai-lieu

SỐ LIỆU THIẾT KẾ

Được đăng lên bởi Hoài Niệm Xưa
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
-

Chiều dài dầm chủ:

Ld = 15900 mm

-

Chiều cao dầm chủ:

Hd = 1000 mm

-

Chiều rộng sườn dầm chủ: Bw = 2000 mm

-

Chiều rộng khoảng xe chạy:

Bx = 11000 mm

-

Khoảng cách giữ các dầm chủ:

S = 2000 mm

-

Chiều rộng chân lan can:

Bc = 500 mm

450

8700

800

1600

1600

450

1600

1600

1600

800

Mặt cắt 1-1

255 mm

100 mm

150 mm

950 mm

865 mm

15 mm

535 mm

50 mm
220 mm
180 mm

450 mm

Chi tiết dầm chính

Chi tiết lan can

-

Chiều dài nhịp tính toán của dầm chính: Ln = Ld – 2.250mm = 12500mm

-

Chiều cao dầm ngang:

Hn = 2/3Hd = 650mm

-

Chiều rộng dầm ngang:

Bn = 220mm

-

Bề rộng lan can:

Bc = 450mm

-

Vật liệu:

75 mm

220 mm

+ Bê tông cấp C30 có:
γ C = 2, 4.10−5

N
mm3

f’C = 30MPa

EC = 27700MPa

+ Cốt thép:
fy = 400MPa

n=

ES = 200000MPa

Es
= 7,22
Ec

+ Lớp phủ:
γ DW = 2, 25.10−5

N
= 7,22
mm3

Số Lượng dầm chủ:

ndc = 6(ck)

Kích thước vút dầm chủ:

bvút = 150mm

hvút = 100mm

Khoảng cách các dầm ngang:

Sn = 4000mm

Chiều rộng cầu:

B = 9600mm

Chiều rộng phần chạy xe:

Bx = B – 2Bc = 8700mm

Chiều dày bản mặt cầu sau khi trwg 15mm hao mòn:
ts = Hb -15mm = 175mm.
PHẦN 1: TÍNH BẢN MẶT CẦU:
Nội lực trong bản mặt cầu sẽ được tính bằng phương pháp dùng đường ảnh hưởng:
- Nội lực do tải trong phân bố đều W:
- Nội lực do các tải trọng tập trung Pi:

QW = W.A
QP = ∑ Pi . yi

Trong đó:
+ Q: Nội lực cần tính(Mô men uốn, lực cắt, phản lực)
+ W: Tải trọng phân bố đều.
+ Pi: Tải trọng tập trung.
+ A: Diện tích đường ảnh hưởng Q tương ứng với tải trọng W.
+ yi: Tung độ đường ảnh hưởng Q tương ứng với các tải trọng Pi.
1.1 Xác định tĩnh tải:
Trọng lượng của bản mặt cầu:
WS = H b .γ c = 4,56.10−3

Trọng lượng bản mút thừa:
WO = W S

N
mm 2

Trọng lượng lớp phủ:
WDW = H DW .γ DW = 1, 688.10−3

N
mm 2

Trọng tâm lan can:
A1 = 865.180(mm)

x1 = 90(mm)

A2 = 75.(BC -180)(mm)

x2 = 180 +

A3 = 50.255(mm)

x3 = 180+25(mm)

( BC − 180)
(mm)
2

A4 =

535.50
( mm)
2

1
x4 = 180 + .50(mm)
3

A5 =

255.( BC − 230)
( mm)
2

1
x5 = 180 + 50 + .( BC − 230)(mm)
3

535 mm

50 mm
220 mm
180 mm

A1
865 mm

A4

Bc

75 mm

A5

148,4 mm

255 mm

A3

A2

X Pb =

( A1.x1 + A2 .x2 + A3 .x3 + A4 .x4 + A5 .x5 )
= 148,373mm
A1 + A2 + A3 + A4 + A5

Diện tích mặt cắt ngang lan can:
Ab = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) = 2,301.105(mm2)
Trọng lượng lan can:

Pb= Ab.γc = 5,523(N/mm)

1.2 Vẽ đường ảnh hưởng nội lực bản mặt cầu:
Chiều dài đoạn bản hẫng:

Lh = 0,5.S = 800mm.

Khoảng cách từ trọng tâm lan can tới gối thứ nhất(Trọng tâm của dầm biên trái)
Lh1 = L...
SỐ LIỆU THIẾT KẾ:
- Chiều dài dầm chủ: L
d
= 15900 mm
- Chiều cao dầm chủ: H
d
= 1000 mm
- Chiều rộng sườn dầm chủ: B
w
= 2000 mm
- Chiều rộng khoảng xe chạy: Bx = 11000 mm
- Khoảng cách giữ các dầm chủ: S = 2000 mm
- Chiều rộng chân lan can: B
c
= 500 mm
16001600 1600800 800
8700450 450
16001600
Mặt cắt 1-1
150 mm
950 mm
15 mm
100 mm
220 mm
75 mm
50 mm
220 mm
180 mm
865 mm
255 mm
535 mm
450 mm
Chi tiết dầm chính Chi tiết lan can
- Chiều dài nhịp tính toán của dầm chính: L
n
= L
d
– 2.250mm = 12500mm
- Chiều cao dầm ngang: H
n
= 2/3H
d
= 650mm
- Chiều rộng dầm ngang: B
n
= 220mm
- Bề rộng lan can: B
c
= 450mm
- Vật liệu:
SỐ LIỆU THIẾT KẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỐ LIỆU THIẾT KẾ - Người đăng: Hoài Niệm Xưa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
SỐ LIỆU THIẾT KẾ 9 10 512