Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔ LÖÔÏC SÖÏ RA ÑÔØI VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA THOÁNG KEÂ HOÏC
Trong cô cheá kinh teá thò tröôøng, caùc nhaø kinh doanh, nhaø quaûn lyù, nhaø kinh teá
coù nhieàu hoäi thuaän lôïi cho coâng vieäc nhöng cuõng coù khoâng ít thöû thaùch. Vaán ñeà
naøy ñoøi hoûi caùc chuyeân gia ñoù phaûi naâng cao trình ñoä v thoáng keâ. Ñaây laø moät
trong nhöõng ñieàu kieän taát yeáu cuûa kieán thöùc ñeå caïnh tranh treân thöông tröôøng, laø
yeáu toá caàn thieát cuûa vaán ñeà nghieân cöùu xu höôùng vaø döï baùo veà möùc cung caàu, töø ñ
ñöa ra caùc quyeát ñònh toái öu trong caùc lónh vöïc hoaït ñoäng kinh doanh trong neàn kinh
teá haøng hoùa vaø dòch vuï.
Thuaät ngöõ “Thoáng keâ “ ñöôïc söû duïng vaø hieåu theo nhieàu nghóa:
Thöù nhaát, thoáng keâ ñöôïc hieåu laø moät hoaït ñoäng thöïc tieãn veà vieäc thu thaäp,
tích luõy, xöû lvaø phaân tích caùc döõ lieäu soá. Nhöõng soá lieäu naøy ñaëc tröng veà daân soá,
vaên hoaù, giaùo duïc vaø caùc hieän töôïng khaùc trong ñôøi soáng xaõ hoäi.
Thöù hai, thoáng keâ coù theå hieåu laø moät moân khoa hoïc chuyeân bieät hay lmoät
ngaønh khoa hoïc chuyeân nghieân cöùu caùc hieän töôïng trong ñôøi soáng xaõ hoäi nhôø vaøo
maët löôïng cuûa chuùng. Nhö moät coâng cuï, nguyeân lyù thoáng keâ laø caùc phöông phaùp
quan troïng cuûa vieäc laäp keá hoaïch vaø döï baùo cuûa caùc nhaø kinh doanh, nhaø quaûn trò,
vaø caùc chuyeân gia kinh teá.
Giöõa khoa hoïc thoáng keâ vaø thöïc tieãn coù moái töông quan vaø lieân heä maät thieát.
Khoa hoïc thoáng keâ söû duïng caùc soá lieäu thöïc teá töø caùc cuoäc ñieàu tra thoáng keâ, toång
hôïp chuùng laïi ñeå phaân tích, nhaän ñònh veà hieän töôïng nghieân cöùu. Ngöôïc laïi, trong
nhöõng hoaït ñoäng thöïc tieãn, lyù thuyeát khoa hoïc thoáng keâ ñöôïc aùp duïng ñeå giaûi quyeát
cho töøng vaán ñeà quaûn lyù cuï theå.
Thoáng keâ coù lòch söû phaùt trieån qua nhieàu theá kyû. Söï xuaát hieän vaø phaùt trieån
cuûa noù laø do nhu caàu thöïc tieãn cuûa xaõ hoäi: Khi caàn ñeå tính toaùn daân soá, soá gia suùc,
ñaát ñai canh taùc, soá taøi saûn v.v. . . Nhöõng hoaït ñoäng naøy xuaát hieän raát sôùm ôû Trung
Quoác töø theá kyû 23 tröôùc coâng nguyeân. Vaøo thôøi La m coå ñaïi cuõng dieãn ra söï ghi
cheùp, tính toaùn nhöõng ngöôøi daân töï do, soá n leä vaø cuûa caûi. . . Cuøng vôùi söï phaùt
trieån cuûa xaõ hoäi, haøng hoùa trong nöôùc cuõng nhö treân thò tröôøng theá giôùi ngaøy caøng
taêng leân, ñieàu naøy ñoøi hoûi phaûi c caùc thoâng tin v thoáng keâ. Phaïm vi hoaït ñoäng
cuûa thoáng kngaøy caøng môû roäng, daãn ñeán söï hoaøn thieän cuûa caùc phöông phaùp thu
thaäp, xöû lyù vaø phaân tích thoáng keâ. Trong thöïc teá, Caùc hoaït ñoäng ña daïng cuûa thoáng
Biên soạn: Võ Thị Phương Lan
Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học - Trang 2
Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Sơ lược sự ra đời và phát triển của thống kê học 9 10 76