Ktl-icon-tai-lieu

Sơ lược tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2005

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 2 lần
S¥ L¦îC T×NH H×NH S¶N XUÊT Vµ XUÊT KHÈU G¹O CñA VIÖT NAM N¡M 2005
Overview of Rice Production and Market in 2005
NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn, TrÇn §×nh Thao
Summary
In 2005, the total country’s paddy production was about 35.6 million tons, which was increased
by about 100 thousand tons compared to the 2004’s figure. Rice export had been ever the highest record
of above 5 million tons for 17 years of rice exportation, with the total export turn-over of about 1.4
billion USD, increased by nearly 50% compared to the 2004’s figure. This performance were induced by
(i) In 2005, it was the first time that summer – autumn rice had ever been dried and exported; (ii) The
world supply was lower than the demand; (iii) Trade promotion was strengthened; (iv) Vietnamese rice
quality was substantially improved. It is forecasted that, in 2006, the total rice export volume may
decrease by 6 thousand tons, however, the export price is expected to be stable at a high level.
Key words:
1. §Æt vÊn ®Ò
S¶n xuÊt lóa g¹o lµ ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. G¹o lµ mÆt
hµng thø 7 ®−îc xÕp vµo nhãm nh÷ng mÆt hµng ®¹t gi¸ trÞ xuÊt khÈu trªn 1 tû USD, sau dÇu th«, dÖt
may, da giÇy, thuû s¶n, s¶n phÈm gç vµ linh kiÖn ®iÖn tö (Bé Th−¬ng m¹i, 2006). Tuy ViÖt Nam ®·
v−¬n lªn ®øng hµng thø 2 trªn thÕ giíi vÒ l−îng g¹o xuÊt khÈu nh−ng vÉn chØ ®øng ë hµng thø 3, thø
4 vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu do gi¸ xuÊt khÈu cßn thÊp (Lª V¨n BÇm, 2005). Do vËy, nghiªn cøu t×nh h×nh
s¶n xuÊt vµ thÞ tr−êng lóa g¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay ®Ó t×m biÖn ph¸p n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu
t−¬ng xøng víi l−îng xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m tíi lµ viÖc lµm cã tÝnh thêi sù vµ thùc tÕ cao.
2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu: c¸c sè liÖu nghiªn cøu trong bµi b¸o lµ c¸c sè liÖu thø cÊp ®−îc
tæng hîp vµ tÝnh to¸n th«ng qua c¸c sè liÖu ®· ®−îc c«ng bè trªn s¸ch, b¸o, t¹p chÝ…
Ph−¬ng ph¸p chuyªn gia: c¸c nhËn ®Þnh vµ kÕt luËn cña bµi b¸o ®−îc nghiªn cøu vµ tæng
hîp tõ c¸c nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia ®−îc ®¨ng trªn b¸o viÕt, b¸o h×nh, b¸o tiÕng vµ c¸c nghiªn
cøu tr−íc ®ã.
3. KÕt qu¶ nghiªn cøu
3.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong n−íc
Vô mïa n¨m 2005 khu vùc §ång b»ng S«ng Hång (§BSH) vµ B¾c Trung Bé bÞ mÊt mïa. Lóa
bÞ ¶nh h−ëng m−a b·o ®· gi¶m n¨ng suÊt tõ 50-60%. Theo −íc tÝnh, vô mïa c¸c tØnh phÝa B¾c bÞ
thÊt thu kho¶ng 500.000 tÊn lóa. Ng−îc l¹i, s¶n l−îng lóa toµn vïng Nam Bé n¨m 2005 −íc ®¹t trªn
17 triÖu tÊn, cao h¬n n¨m 2004 trªn d−íi 700.000 tÊn nh−ng còng chØ ®ñ bï l¹i phÇn tæn thÊt cña
c¸c t...
S¥ L¦îC T×NH H×NH S¶N XUÊT Vµ XUÊT KHÈU G¹O CñA VIÖT NAM N¡M 2005
Overview of Rice Production and Market in 2005
NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn, TrÇn §×nh Thao
Summary
In 2005, the total country’s paddy production was about 35.6 million tons, which was increased
by about 100 thousand tons compared to the 2004’s figure. Rice export had been ever the highest record
of above 5 million tons for 17 years of rice exportation, with the total export turn-over of about 1.4
billion USD, increased by nearly 50% compared to the 2004’s figure. This performance were induced by
(i) In 2005, it was the first time that summer – autumn rice had ever been dried and exported; (ii) The
world supply was lower than the demand; (iii) Trade promotion was strengthened; (iv) Vietnamese rice
quality was substantially improved. It is forecasted that, in 2006, the total rice export volume may
decrease by 6 thousand tons, however, the export price is expected to be stable at a high level.
Key words:
1. §Æt vÊn ®Ò
S¶n xuÊt lóa g¹o lµ ngµnh cã vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam. G¹o lµ mÆt
hµng thø 7 ®îc xÕp vµo nhãm nh÷ng mÆt hµng ®¹t gi¸ trÞ xuÊt khÈu trªn 1 tû USD, sau dÇu th«, dÖt
may, da giÇy, thuû s¶n, s¶n phÈm gç vµ linh kiÖn ®iÖn tö (Bé Th¬ng m¹i, 2006). Tuy ViÖt Nam ®·
v¬n lªn ®øng hµng thø 2 trªn thÕ giíi vÒ lîng g¹o xuÊt khÈu nhng vÉn chØ ®øng ë hµng thø 3, thø
4 vÒ gi¸ trÞ xuÊt khÈu do gi¸ xuÊt khÈu cßn thÊp (Lª V¨n BÇm, 2005). Do vËy, nghiªn cøu t×nh h×nh
s¶n xuÊt vµ thÞ trêng lóa g¹o trong giai ®o¹n hiÖn nay ®Ó t×m biÖn ph¸p n©ng cao gi¸ trÞ xuÊt khÈu
t¬ng xøng víi lîng xuÊt khÈu trong nh÷ng n¨m tíi lµ viÖc lµm cã tÝnh thêi sù vµ thùc tÕ cao.
2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu
Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu: c¸c sè liÖu nghiªn cøu trong bµi b¸o lµ c¸c sè liÖu thø cÊp ®îc
tæng hîp vµ tÝnh to¸n th«ng qua c¸c sè liÖu ®· ®îc c«ng bè trªn s¸ch, b¸o, t¹p chÝ…
Ph¬ng ph¸p chuyªn gia: c¸c nhËn ®Þnh vµ kÕt luËn cña bµi b¸o ®îc nghiªn cøu vµ tæng
hîp tõ c¸c nhËn ®Þnh cña c¸c chuyªn gia ®îc ®¨ng trªn b¸o viÕt, b¸o h×nh, b¸o tiÕng vµ c¸c nghiªn
cøu tríc ®ã.
3. KÕt qu¶ nghiªn cøu
3.1. T×nh h×nh s¶n xuÊt trong níc
Vô mïa n¨m 2005 khu vùc §ång b»ng S«ng Hång (§BSH) vµ B¾c Trung Bé bÞ mÊt mïa. Lóa
bÞ ¶nh hëng ma b·o ®· gi¶m n¨ng suÊt tõ 50-60%. Theo íc tÝnh, vô mïa c¸c tØnh phÝa B¾c bÞ
thÊt thu kho¶ng 500.000 tÊn lóa. Ngîc l¹i, s¶n lîng lóa toµn vïng Nam Bé n¨m 2005 íc ®¹t trªn
17 triÖu tÊn, cao h¬n n¨m 2004 trªn díi 700.000 tÊn nh
ng còng chØ ®ñ bï l¹i phÇn tæn thÊt cña
c¸c tØnh miÒn B¾c vµ miÒn Trung. Tæng s¶n lîng lóa n¨m 2005 cña c¶ níc íc ®¹t kho¶ng 35,6
triÖu tÊn, t¨ng h¬n 100.000 tÊn so víi n¨m 2004 (Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, 2005). S¶n lîng lóa
®¹t ®îc nh vËy lµ do: (i) C«ng t¸c gièng ®îc c¶i thiÖn lµm t¨ng n¨ng suÊt lóa. N¨m qua sè n«ng
d©n ¸p dông gièng míi lµ 86%, nhng phÇn lín hä cßn thiÕu h¹t gièng tèt. Tríc kia, n«ng d©n hay
gi÷ lóa ¨n lµm gièng, nay kho¶ng 60 – 70% n«ng d©n ®· dïng gièng x¸c nhËn (Bïi ChÝ Böu, 2005
[6]); (ii) N¨m 2005, níc ta ®· thùc hiÖn thµnh c«ng ch¬ng tr×nh “3 t¨ng 3 gi¶m” lµm gi¶m chi phÝ
s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt dÉn ®Õn gi¸ thµnh còng h¹ (gi¶m kho¶ng 30-40 kg ®¹m/ha, lµm gi¶m
kho¶ng 300 – 700 ®/kg lóa) (Bïi ChÝ Böu, 2005); (iii) N¨m 2005 lµ n¨m gi qut kh¸ triÖt ®Ó nh÷ng
yÕu kÐm trong kh©u xö lý sau thu ho¹ch, ®Æc biÖt ë vïng §ång b»ng S«ng Cöu Long (§BSCL) (vùa lóa
1
Sơ lược tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2005 - Trang 2
Sơ lược tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2005 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Sơ lược tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2005 9 10 938