Ktl-icon-tai-lieu

sơ lược về sắc kí khí

Được đăng lên bởi tien_dhpt51
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2593 lần   |   Lượt tải: 19 lần
13

Chương 3
SƠ LƯỢC LÝ THUẾT VỀ PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ
3.1. Đại cương về phương pháp phân tích sắc ký: [3],[6],[8],[13]
3.1.1. Khái niệm:
Phương pháp sắc ký là một trong những phương pháp phân tích được ứng
dụng rộng rãi nhất hiện nay vì là phương pháp có độ nhạy và khả năng định lượng
tốt, phù hợp để xác định nhiều đối tượng khác nhau như các chất khó hoặc dễ bay
hơi, chất phân cực hoặc kém phân cực,... Phương pháp này do nhà bác học Nga
M.X.Txvet phát minh ra vào năm 1930.
Nguyên tắc cơ bản của sắc ký là dựa vào sự khác biệt của ái lực của các cấu
tử trong hỗn hợp chất cần phân tích với pha động và pha tĩnh. Pha động có thể là
chất lỏng hoặc khí có tác dụng lôi kéo các chất cần tách di chuyển trong cột sắc ký
có chứa pha tĩnh. Pha tĩnh là chất lỏng nhớt được phủ trên bề mặt bên trong của cột
mao quản hoặc là những hạt chất rắn nhỏ được nhồi vào cột có tác dụng giữ chất ở
lại. Để tách được các chất từ một hỗn hợp cần có sự tác động của cả pha tĩnh và pha
động. Sự tác động này đối với từng cấu tử khác nhau là khác nhau. Vì vậy khi cho
hỗn hợp chất cần phân tích đi qua bề mặt pha tĩnh thì các cấu tử sẽ bị tách khỏi nhau
và từ đó có thể định tính cũng như định lượng chúng.
Tùy theo bản chất pha động mà ta chia thành hai loại sắc ký sau:
 Sắc ký lỏng: pha động là chất lỏng, có thể sử dụng một loại dung môi hay hỗn
hợp nhiều loại dung môi. Các phương pháp sắc ký lỏng thông dụng gồm sắc ký
hấp phụ, sắc ký phân bố và sắc ký ion.
 Sắc ký khí: pha động là khí trơ không có lực tương tác hóa học hay vật lý với
chất cần phân tích.
Trong phương pháp sắc ký khí dựa vào đầu dò (detector) có thể phân loại
thành các kỹ thuật sau:
-

Sắc ký khí đầu dò dẫn nhiệt (GC-TCD).

-

Sắc ký khí đầu dò ion hoá ngọn lửa (GC-FID).

14

-

Sắc ký khí đầu dò bắt điện tử (GC- ECD)

-

Sắc ký khí đầu dò quang hoá ngọn lửa (GC- FPD).

-

Sắc ký khí đầu dò ion hoá phát xạ (GC- TID hoặc GC- NPD).

-

Sắc ký khí ghép khối phổ (GC- MS).

3.1.2. Các đại lượng cơ bản trong phương pháp sắc ký:
3.1.2.1. Hệ số phân bố:
Cân bằng của cấu tử trong hệ sắc ký được mô tả bằng phương trình đơn giản
sau:
Xpha động

Xpha tĩnh

Hằng số cân bằng cho cân bằng này được gọi là tỉ lệ phân bố hay hệ số phân
bố (partition coefficient), được tính như sau:
CS
k=

(1)
CM
Với CS: nồng độ cấu tử trong pha tĩnh
CM: nồng độ cấu tử trong pha động
Hệ số k phụ thuộc vào bản chất pha tĩnh, pha động và chất phân tích.
3.1.2.2. Thời gian lưu (tR):
Các chất tan trong hỗn hợp mẫu phân tích khi được nạp vào cột sắc ký thì
chúng sẽ...
13
Chương 3
SƠ LƯỢC LÝ THUT V PHƯƠNG PHÁP SC KÝ
3.1. Đại cương v phương pháp phân tích sc ký: [3],[6],[8],[13]
3.1.1. Khái nim:
Phương pháp sc ký là mt trong nhng phương pháp phân tích được ng
dng rng rãi nht hin nay vì là phương pháp có độ nhy và kh năng định lượng
tt, phù hp để xác định nhiu đối tượng khác nhau như các cht khó hoc d bay
hơi, cht phân cc hoc kém phân cc,... Phương pháp này do nhà bác hc Nga
M.X.Txvet phát minh ra vào năm 1930.
Nguyên tc cơ b
n ca sc ký là da vào s khác bit ca ái lc ca các cu
t trong hn hp cht cn phân tích vi pha động và pha tĩnh. Pha động có th
cht lng hoc khí có tác dng lôi kéo các cht cn tách di chuyn trong ct sc ký
có cha pha tĩnh. Pha tĩnh là cht lng nht được ph trên b mt bên trong ca ct
mao qun hoc là nhng ht cht rn nh được nhi vào ct có tác dng gi cht
li. Để tách được các cht t mt hn hp cn có s tác động ca c pha tĩnh và pha
động. S tác động này đối vi tng cu t khác nhau là khác nhau. Vì vy khi cho
hn hp cht cn phân tích đi qua b mt pha tĩnh thì các cu t s b tách khi nhau
và t đó có th định tính cũng như định lượng chúng.
Tùy theo bn cht pha động mà ta chia thành hai loi sc ký sau:
Sc ký lng: pha động là cht lng, có th s dng mt loi dung môi hay hn
hp nhiu loi dung môi. Các phương pháp sc ký lng thông dng gm sc ký
hp ph, sc ký phân b và sc ký ion.
Sc ký khí: pha động là khí trơ không có lc tương tác hóa hc hay vt lý vi
cht cn phân tích.
Trong phương pháp sc ký khí da vào đầ
u dò (detector) có th phân loi
thành các k thut sau:
- Sc ký khí đầu dò dn nhit (GC-TCD).
- Sc ký khí đầu dò ion hoá ngn la (GC-FID).
sơ lược về sắc kí khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sơ lược về sắc kí khí - Người đăng: tien_dhpt51
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
sơ lược về sắc kí khí 9 10 198