Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập

Được đăng lên bởi Lam Liều Lĩnh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 10377 lần   |   Lượt tải: 8 lần
So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam
Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập
Trích Tuyên ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được;
trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các
dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được.

TẠI QUỐC HỘI, NGÀY 4 THÁNG BẢY NĂM 1776.
Bản Tuyên ngôn nhất trí của mười ba Hợp bang Mỹ châu
Bản tuyên ngôn cuta Mĩ năm 1776:"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền
bình đẳng.tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm,trong
những quyền đó có quyền được sống,quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh
phúc"

* Tuyên ngôn Độc lập Mỹ:
- Ý nghĩa tiến bộ:

+ Đề cao sự tự do và bình đẳng
+ Xác nhận nhân dân là nguồn gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập
bộ máy nhà nước.
+ Chống chế độ Quân Chủ Chuyên Chế, tuyên bố độc lập của các quốc qia
- Mặt hạn chế:

+ Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và người da trắng
+ Không xóa bỏ chế độ nô lệ …. Duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê
* Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp:
- Ý nghĩa tiến bộ:

+ Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền gồm 17 điều, xác định các quyền tự

do dân chủ,
quyền bình đẳng giữa các công dân trước pháp luật, đồng thời cũng khẳng định
quyền
tư hữu tài sản là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm.
+ Bản tuyên ngôn đã xác lập quyền tự do cá nhân của công dân
+ Bản Tuyên ngôn đã xác định quyền bình đẳng giữa các công dân trước pháp luật
+ Bản Tuyên ngôn xác định quyền tối cao là quyền của dân tộc, nghĩa là của toàn
thể nhân dân.
=> Xác định quyền tự nhiên của con người.
- Mặt hạn chế:

+ Tuy nhiên, bản Tuyên ngôn cũng bộc lộ tính chất tư sản và sự hạn chế của nó,
khi qui định:
"Quyền sở hữu là một quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng; không ai có thể bị
tước bỏ quyền đó" (Điều 17). Như thế là Tuyên ngôn đã phủ nhận quyền bình đẳng
xã hội thực sự giữa người và người, hợp pháp hoá sự bất bình đẳng về tài sản và sự
bóc lột của người có của đối với người không ...
So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam
Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập
Tch Tuyên ngôn Độc Lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, do Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945
“Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được;
trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”.
Lời bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các
dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.
Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
“Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi”.
Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được.
TẠI QUỐC HỘI, NGÀY 4 THÁNG BẢY NĂM 1776.
Bản Tuyên ngôn nhất trí của mười ba Hợp bang Mỹ châu
Bản tuyên ngôn cuta Mĩ năm 1776:"Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền
bình đẳng.tạo hóa ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm,trong
những quyền đó có quyền được sống,quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh
phúc"
* Tuyên ngôn Độc lập Mỹ:
- Ý nghĩa tiến bộ:
+ Đề cao sự tự do và bình đẳng
+ Xác nhận nhân dân là nguồn gốc của chính quyền, nhân dân có quyền thiết lập
bộ máy nhà nước.
+ Chống chế độ Quân Chủ Chuyên Chế, tuyên bố độc lập của các quốc qia
- Mặt hạn chế:
+ Khẳng định quyền lực của giai cấp tư sản và người da trắng
+ Không xóa bỏ chế độ nô lệ …. Duy trì việc bóc lột công nhân làm thuê
* Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp:
- Ý nghĩa tiến bộ:
+ Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền gồm 17 điều, xác định các quyền tự
So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập - Người đăng: Lam Liều Lĩnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
So sánh các bản tuyên ngôn của Mĩ, Pháp, Việt Nam Sự tương đồng giữa 3 bản tuyên ngôn độc lập 9 10 70