Ktl-icon-tai-lieu

So sánh các thành ngữ, tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2112 lần   |   Lượt tải: 1 lần
So sánh các thành ngữ, tục ngữ liên quan đến
cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt
Lý Diễm Kiệt
Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Ngôn ngữ học
Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Mã số: 60.22.01
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Tổng quan một số vấn đề lý luận về thành ngữ và tục ngữ trong Tiếng Hán và
Tiếng Việt. Nghiên cứu đă ̣c điể m về cấ u trúc và phƣơng thƣ́c tạo nghĩa của các thành
ngƣ̃, tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt . So sánh các
tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt đ ể làm rõ những
đặc điểm khác và giống nhau về các thành ngữ, tục ngữ của tiếng Hán và tiếng Việt.
Keywords. Thành ngữ; Tục ngữ; Tiếng Hán; Tiếng Việt; Ngôn ngữ học

Content.
CHƯƠNG I
́
́
́
́
̀
MỘT SÔ VÂN ĐỀ LY LUẬN CO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TAI
1.1 Về khái niêm thành ngữ trong tiế ng Hán
̣
1.1.1 Cách hiểu thành ngữ trong tiếng Hán
《辞海》解释如下:“古语常为今人所引用者曰成语。或出自经传,或来
从谣谚,大抵为社会间口习耳闻,为众所熟知者。”[14]
(《Tƣ̀ Hải》giải thích nhƣ sau: “ Nhƣ̃ng cổ ngƣ̃ thƣờng đƣơ ̣c ngƣời ta sƣ̉ du ̣ng
hiê ̣n nay là thành ngƣ̃ . Hoă ̣c là xuấ t phát tƣ̀ kinh truyê ̣n, hoă ̣c là xuấ t phát tƣ̀ ca
dao, ngạn ngữ, đa số đƣơ ̣c truyề n khẩ u trong xã hô ̣i, đƣơ ̣c ngƣời ta biế t rõ.)
Theo quan điể m của Ông Sƣ̉ Thƣ́c , thành ngữ của tiếng Hán có thể giải
thích nhƣ sau: “ Tấ t cả đƣơ ̣c tiế p tu ̣c dùng lâu dài trong ngôn ngữ, đƣơ ̣c thƣ̀a nhâ ̣n
bởi thói quen sƣ̉ du ̣ng theo quy ƣớc, thƣờng có hinh thƣ́c kế t cấ u và thành phầ n tổ
̀

chƣ́c cố đinh , có ý nghĩa đặc biệt , không thể nhìn chƣ̃ đoán nghia , chƣ́c năng
̣
̃
trong câu tƣơng đƣơng với đinh hinh tƣ̀ tổ hoă ̣c câu ngắ n trong mô ̣t tƣ̀ , thì gọi là
̣
̀
thành ngữ.”
1.1.2 Nguồ n gố c của thành ngữ tiế ng Hán
Nguồ n gố c của thành ngƣ̃ chủ yế u còn có mô ̣t phƣơng diê ̣n là xuấ t phát tƣ̀
văn bản . Phƣơng diê ̣n này bao gồ m ba con đƣờng chinh cho chúng ta sƣu tâ ̣p
́
thành ngữ:
a) Nhƣ̃ng câu cú đƣơ ̣c tổ ng kế t hoă ̣c trich la ̣i tƣ̀ các tác phẩ m nổ i tiế ng
́
trong các triề u đa ̣i trƣớc , thông qua lƣ̣a cho ̣n , đúc kế t lâu dài thì trở thành nhƣ̃ng
thành ngữ cổ đƣơ ̣c sƣ̉ du ̣ng đế n nay.
b) Các tác giả hiện đại thông qua giao lƣu văn hoá , thông qua phiên dich ,
̣
có thể tiếp nhận một số thành ngữ nƣớc ngoài . Nguồ n gố c của thành ngƣ̃ nƣớc
ngoài chủ yếu có hai loại , thƣ́ nhấ t là xuấ t tƣ̀ tu ̣c ngƣ̃ cƣ̉...
, tc ng n
c trong ting Vit
m Kit
ng i hc Khoa hn
 hc
Luhu h: 60.22.01
ng dn: PGS.TS Nguyn Hu t
o v: 2012
Abstract. Tng quan mt s v n v  c ng trong Ti
Ting Vi




 

,  . 


 ng
ng nhau v , tc ng ca ting Vit.
Keywords. ; Tc ng; Ting Vi hc
Content.
CHƯƠNG I










1.1
̀
kha
́
i niê
̣
m tha
̀
nh ngư
̃
trong tiê
́
ng Ha
́
n
1.1.1  
《辞海》解释如下:“古语常为今人所引用者曰成语。或出自经传,或来
从谣谚,大抵为社会间口习耳闻,为众所熟知者。”[14]
(

: 












. 




, 




dao, , 



, 


.)




, 
: 


, 








, 






So sánh các thành ngữ, tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh các thành ngữ, tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
So sánh các thành ngữ, tục ngữ liên quan đến cách ăn cách mặc trong tiếng Hán và tiếng Việt 9 10 123