Ktl-icon-tai-lieu

So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung qua hai tác phẩm viết về Bác Hồ (Búp sen xanh của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2529 lần   |   Lượt tải: 0 lần
So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung
qua hai tác phẩm viết về Bác Hồ (Búp sen xanh
của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương)
Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
Luận văn ThS ngành: Lý luận ngôn ngữ; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Đạt
Năm bảo vệ: 2010
Abstract: Chương 1: Cơ sở lí thuyết: trình bày và phân tích những vấn đề lí
luận ngôn ngữ: tình hình nghiên cứu ngữ pháp văn bản; đặc trưng của thể loại
tiểu thuyết; những cách hiểu về liên kết trong văn bản. Chương 2 và 3: Nghiên
cứu Liên kết nội dung thể hiện qua quan hệ thời gian trong tiểu thuyết "Búp
Sen Xanh" và tiểu thuyết "Cha và Con": quan hệ thời hạn; quan hệ trật tự thời
gian; quan hệ tần số. Từ đó, so sánh hai tác phẩm Búp sen xanh và Cha và
Con, thấy được giá trị của các phép liên kết nội dung trong việc xây dựng 1
văn bản nghệ thuật và quá trình hình thành phong cách nhà văn.
Keywords: Phép liên kết; Văn bản; Ngữ pháp
Content
1 - Lí do chọn đề tài
Liên kết nội dung là kiểu liên kết có tác dụng quyết định đối với sự tồn tại của tác
phẩm văn học cũng như đối với việc hình thành phong cách tác giả. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu liên kết nội dung trong các tác phẩm văn học nói chung hiện chưa được quan tâm nhiều.
Đặc biệt, việc nghiên cứu liên kết nội dung trong các tác phẩm viết về cuộc đời của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện. Trong khi đó, những tác phẩm viết
về cuộc đời của Người ngày càng được giới nhà văn và xã hội quan tâm. Làm thế nào để có
được những tác phẩm hay viết về vị lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc? Đó là một câu hỏi, đồng
thời cũng là một đòi hỏi của các thế hệ hôm nay và mai sau. Trong số những tác phẩm viết
về quãng đời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai tác phẩm tiêu biểu của hai nhà
văn được đông đảo bạn đọc chú ý là Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng và Cha và Con

của nhà văn Hồ Phương. Để tìm hiểu vai trò của liên kết nội dung trong việc tạo nên sự
thành công của tác phẩm, chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu:
“So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung qua hai tác phẩm viết về Bác
Hồ “(Búp Sen Xanh - Sơn Tùng và Cha và Con - Hồ Phương)
2- Cấu trúc của luận văn
Nội dung luận văn sẽ được cấu tạo gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lí thuyết
Chương này dành cho việc trình bày và phân tích những vấn đề lí luận ngôn ngữ làm
cơ sở cho việc nghiên cứu ở những chương sau. Nội dung cơ bản của chương 1 gồm:
- Vài vấn đề về tình hình nghiên cứu ngữ pháp văn bản.
- Đặc trưng của thể loại tiểu thuyết
- Những các...
So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung
qua hai tác phẩm viết vBác Hồ (Búp sen xanh
của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương)
Nguyễn Thị Nhung
Trường Đại hc Khoa hc Xã hội & Nhân văn
Lun văn ThS ngành: lun ngôn ng; Mã s: 60 22 01
Người ng dn: PGS.TS. Nguyn Hữu Đt
m bảo v: 2010
Abstract: Chương 1: s thuyết: trình y và phân tích nhng vấn đề
lun ngôn ng: tình hình nghiên cu ng pháp văn bản; đặc trưng của th loi
tiu thuyết; nhng cách hiu v liên kết trong văn bản. Chương 2 và 3: Nghiên
cu Liên kết ni dung th hin qua quan h thi gian trong tiu thuyết "Búp
Sen Xanh" và tiu thuyết "Cha và Con": quan h thi hn; quan h trt t thi
gian; quan h tn s. T đó, so sánh hai tác phẩm Búp sen xanh Cha
Con, thấy được giá tr ca các phép liên kết ni dung trong vic xây dng 1
văn bản ngh thuật và quá trình hình thành phong cách nhà văn.
Keywords: Phép liên kết; Văn bản; Ng pháp
Content
1 - Lí do chọn đề tài
Liên kết ni dung kiu liên kết tác dng quyết định đối vi s tn ti ca tác
phẩm văn học cũng như đối vi vic hình thành phong cách tác gi. Tuy nhiên, vic nghiên
cu liên kết ni dung trong các tác phẩm văn hc nói chung hiện chưa được quan tâm nhiu.
Đặc bit, vic nghiên cu liên kết ni dung trong các tác phm viết v cuộc đời ca Ch
tch H Chí Minh, cho đến nay vẫn chưa có ai thực hiện. Trong khi đó, nhng tác phm viết
v cuộc đời của Người ngày càng được gii nhà văn và hội quan tâm. Làm thế nào để
được nhng tác phm hay viết v v lãnh t kit xut ca dân tộc? Đó một câu hỏi, đồng
thời cũng một đòi hỏi ca các thế h m nay mai sau. Trong s nhng tác phm viết
v quãng đời niên thiếu ca Ch tch H Chí Minh hai tác phm tiêu biu ca hai nhà
văn được đông đảo bạn đọc chú ý Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng Cha Con
So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung qua hai tác phẩm viết về Bác Hồ (Búp sen xanh của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung qua hai tác phẩm viết về Bác Hồ (Búp sen xanh của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
So sánh đặc điểm sử dụng phép liên kết nội dung qua hai tác phẩm viết về Bác Hồ (Búp sen xanh của Sơn Tùng - Cha và con của Hồ Phương) 9 10 553