Ktl-icon-tai-lieu

So sánh đối chiếu trợ từ ngữ khí trong tiếng Hán và tiếng Việt

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2541 lần   |   Lượt tải: 3 lần
So sánh đối chiếu trợ từ ngữ khí trong tiếng
Hán và tiếng Việt
Chung Kiề u
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Ngôn ngữ ho ̣c; Mã số: 60 22 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Đinh Văn Đức
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Trình bày những lý luận ngữ pháp và quan điểm liên quan đến trợ từ ngữ
khí trong tiếng Hán và tiếng Việt . Khảo sát biểu hiện ngữ nghĩa và chức năng ngữ
pháp của các trợ từ ngữ khí thư ờng gặp nhất trong tiếng Hán và tiếng Việt như :
的、了、吧、吗、呢、啊 trong tiế ng Hán với những trơ ̣ từ ngữ khí tương ứng
trong tiế ng Viê ̣t như : thôi/mà/đâu, rồ i, nhé/chứ, à/ạ, chăng, hả/hở, nhỉ/à. So sánh đố i
chiế u các trơ ̣ từ ngữ kh í trong tiếng Hán và tiếng Việt qua những điểm khác nhau và
giố ng nhau.
Keywords. Ngôn ngữ học; Tiếng Hán; Tiếng Việt; Từ ngữ
Content
1. Lý do chọn đề tài
Từ xưa đế n nay, vấ n đề liên quan đế n trơ ̣ từ ngữ khí trong tiế ng Hán đề u là mô ̣t vấ n đề
mà được nhiều nhà ngôn ngữ học thảo luận và tranh cãi. Đa ̣i đa số nhà ngôn ngữ ho ̣c rất quen
gọi trợ từ ngữ khí là ngữ khí từ. Trong tiế ng Viê ̣t, cũng có nhiều nhà ngôn ngữ học gọi trợ từ
ngữ khí là ngữ khí từ hay ngữ thái từ .
Trơ ̣ từ ngữ khí bấ t cứ trong tiế ng Hán hay tiế ng Viê ̣t đề u đươ ̣c đă ̣t câu cuố i hoă ̣c trong
câu để biể u thi ̣ngữ khí, có thể biểu thị ngữ khí khẳng định, nghi vấ n, cảm thán...v.v, có vai
trò hoàn chỉnh câu. Đây là mô ̣t loa ̣i từ có những đă ̣c điể m về ngữ nghia rấ t phức ta ̣p , khó nắm
̃
bắt, khó phân tích. Tuỳ theo câu khác nhau thì một trợ từ ngữ khí biểu thị ngữ khí khác nhau.
Tuy số lươ ̣ng của trơ ̣ từ ngữ khí không nhiề u nhưng chúng đóng vai trò hế t sức quan tro ̣ng
trong hê ̣ thố ng từ loa ̣i. Trong tiế ng Hán trơ ̣ từ ngữ khí đươ ̣c thường du ̣ng nhấ t là những từ
như的(chứ/đâu), 啊(nhỉ), 吧(nhé/chứ ),吗(à/ạ),呢(hở /hả),了/啦(rồ i đấ y),嘛(mà). Trong
tiế ng Viê ̣t trơ ̣ từ ngữ khí đươ ̣c người Viê ̣t sử du ̣ng nhiề u nhấ t trong khẩ u ngữ là những từ nh ư
nhé, rồ i, nhỉ, chứ, đâu, cơ, mà, à/ạ, hở/hả...v.v.
Sự tiế p xúc giữa người Hán và người Viê ̣t đã có lich sử lâu đời, văn hoá hai nước có
̣
“đồ ng văn”, về mă ̣t sử du ̣ng ngôn ngữ hai nước có nhiề u điể m giố ng nhau. Do vâ ̣y cá ch diễn
đa ̣t của người Hán và người Viê ̣t cũng có nhiề u nét tương đồ ng, đă ̣c biê ̣t là sự sử du ̣ng trơ ̣ từ
ngữ khí trong khẩ u ngữ . ...
So sánh đối chiếu trợ từ ngữ khí trong tiếng Hán và tiếng Việt - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
So sánh đối chiếu trợ từ ngữ khí trong tiếng Hán và tiếng Việt 9 10 588