Ktl-icon-tai-lieu

So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống - sự cần thiết áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghiệp Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 5943 lần   |   Lượt tải: 30 lần
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN
THỐNG – SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Huỳnh Tấn Dũng*, Gong Guang Ming**, Trần Phước***
TÓM TẮT
Phương pháp kế toán tính giá theo hoạt động (Activity – Based Costing viết tắt là ABC) có nhiều điểm
tiến bộ vượt bậc so với phương pháp tính giá truyền thống (Traditional Costing viết tắt là TDC). Nó không
những phân bổ chi phí gián tiếp chính xác hơn mà còn giúp các nhà quản lý biết được nguồn gốc phát sinh
chi phí, biết được những hoạt động làm phát sinh chi phí tạo ra giá trị, những hoạt động làm phát sinh chi
phí nhưng không tạo ra giá trị; cung cấp thông tin đáng tin cậy, kịp thời và linh hoạt cho các cấp quản trị
trong quá trình ra quyết định. Phương pháp này được các nước trên thế giới áp dụng cách đây vài chục năm
và hiện nay trở nên rất phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa được các công ty của Việt Nam đón nhận và áp dụng.
Có nhiều nguyên nhân, có thể kể ra như sau: thiếu kiến thức về phương pháp ABC, các nghiên cứu trong
nước về phương pháp ABC còn quá ít, chuyển sang áp dụng phương pháp ABC tốn kém quá nhiều chi phí,
tâm lý không yên tâm của nhà quản lý khi chuyển sang phương pháp mới… Để góp thêm một phần vào
nguồn tài liệu nghiên cứu về phương pháp ABC, bài báo này so sánh phương pháp ABC so với phương pháp
TDC, phân tích những điều kiện cần thiết để áp dụng phương pháp ABC thành công, phân tích thực trạng
nền kinh tế nước ta hiện nay và việc áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghiệp Việt Nam là cần thiết.
Cuối cùng, bài báo đưa ra một số kiến nghị và giải pháp lưu ý khi áp dụng phương pháp ABC trong điều
kiện hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp ABC, ABC áp dụng ở Việt Nam, so sánh ABC và TDC.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ACTIVITY - BASED COSTING AND TRADITIONAL
COSTING – THE NECESSARY TO APPLY ABC IN VIETNAMESE COMPANIES
SUMMARY
Activity - Based Costing (ABC) system has more in advanced compared to traditional costing methods
(TDC). It is not only to allocate accurately indirect cost but also help managers to know the origins incured
cost, the activities that incur cost to create value, the activities incur cost but not to create value; provide
reliable, timely and flexible information for management decision-making. This method has been appied on
the world a few decades ago and now becoming very popular; however it has not been adopted and
implementated by Vietnamese companies. There are many reasons that Vietnamese companies have not
applied this method as cited: The ...
58
SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP ABC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRUYỀN
THỐNG SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP ABC CHO CÁC
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Hunh Tn Dũng
*
, Gong Guang Ming
**
, Trn Phước
***
TÓM TẮT
Phương pháp kế toán tính giá theo hoạt động (Activity Based Costing viết tt ABC) nhiều điểm
tiến b t bc so với phương pháp tính giá truyền thng (Traditional Costing viết tt TDC). không
nhng phân b chi phí gián tiếp chính xác hơn còn giúp các nhà qun lý biết được ngun gc phát sinh
chi phí, biết được nhng hoạt động làm phát sinh chi phí to ra giá tr, nhng hoạt động làm phát sinh chi
phí nhưng không tạo ra giá tr; cung cấp thông tin đáng tin cậy, kp thi linh hot cho các cấp quản tr
trong quá trình ra quyết định. Phương pháp này được các nước trên thế giới áp dụng cách đây vài chục năm
hiện nay trở nên rất phổ biến, tuy nhiên vẫn chưa được các công ty ca Việt Nam đón nhận áp dng.
nhiu nguyên nhân, th k ra như sau: thiếu kiến thc v phương pháp ABC, các nghiên cứu trong
nước v phương pháp ABC còn quá ít, chuyn sang áp dụng phương pháp ABC tốn kém quá nhiu chi phí,
tâm không n tâm ca nhà qun khi chuyn sang phương pháp mới… Để góp thêm mt phn vào
ngun tài liu nghiên cu v phương pháp ABC, bài o này so sánh phương pháp ABC so với phương pháp
TDC, phân tích những điều kin cn thiết để áp dụng phương pháp ABC thành công, phân tích thực trng
nn kinh tế nước ta hin nay và vic áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghip Vit Nam là cn thiết.
Cuối cùng, bài báo đưa ra một s kiến ngh gii pháp lưu ý khi áp dụng phương pháp ABC trong điu
kin hin nay.
T khóa: Phương pháp ABC, ABC áp dụng Vit Nam, so sánh ABC và TDC.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ACTIVITY - BASED COSTING AND TRADITIONAL
COSTING – THE NECESSARY TO APPLY ABC IN VIETNAMESE COMPANIES
SUMMARY
Activity - Based Costing (ABC) system has more in advanced compared to traditional costing methods
(TDC). It is not only to allocate accurately indirect cost but also help managers to know the origins incured
cost, the activities that incur cost to create value, the activities incur cost but not to create value; provide
reliable, timely and flexible information for management decision-making. This method has been appied on
the world a few decades ago and now becoming very popular; however it has not been adopted and
implementated by Vietnamese companies. There are many reasons that Vietnamese companies have not
applied this method as cited: The lack of the knowledge about the ABC approach, there are too few ABC
researchs in Vietnam, the adoption and implementation of ABC so much more costs, the anxiety of managers
when they change TDC to ABC... To contribute a part in the research resources of ABC system, this paper
compares ABC system with TDC method, analyzing the necessary conditions to apply successfully the ABC
system, analyzing economic situation of our country and adopting ABC system for Vietnamese companies is
necessary, at last this paper gives several recommendations to apply the ABC system in the present context.
Key words: ABC method, apply ABC in VietNam, compare ABC and TDC.
*Khoa Kế toán Kim toán, Trường Đại hc Công nghip TP.HCM; Trường Đi hc H Nam, Trung Quc
**
Trường Đại hc H Nam, Trung Quc
***
Trường Đi hc Công nghip TP.HCM
So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống - sự cần thiết áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghiệp Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống - sự cần thiết áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghiệp Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
So sánh phương pháp ABC và phương pháp tính giá truyền thống - sự cần thiết áp dụng phương pháp ABC cho các doanh nghiệp Việt Nam 9 10 730