Ktl-icon-tai-lieu

SỔ TAY KỸ THUẬT - PHẦN VỎ TÀU

Được đăng lên bởi vietthanhnh
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 4742 lần   |   Lượt tải: 24 lần
SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU

- PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG -

MUÏC LUÏC
STT

NOÄI DUNG

TRANG

I NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU
1.1

MINH HOAÏ ÑAËC TRÖNG

4

1.1.1

Caùch ñoïc baûn veõ

4

1.1.2

Phöông phaùp minh hoaï

4

1.2

MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG TREÂN BAÛN VEÕ THI COÂNG

7

1.3

ÑOÄ DAØI MOÁI HAØN ÑIEÀN (FILLET JOINT)

7

1.3.1

Moái haøn chöõ T ngaáu hoaøn toaøn hoaëc töøng phaàn

7

1.3.2

Moái haøn ñieàn khoâng vaùt meùp

8

TIEÂU CHUAÅN CAÙC LOAÏI THEÙP THOÂNG DUÏNG

8

1.4.1

Maùc theùp

8

1.4.2

Tính khoái löôïng theùp

9

1.4.3

Baûng phaân loaïi theùp taám & theùp hình

9

1.4.4

Hình daïng caùc loaïi theùp

10

1.4

SOÅ TAY KYÕ THUAÄT

1.5

10

Hình thöùc bieåu hieän

10

1.5.2

Ñieàu chænh moái gheùp giöõa hai ñöôøng haøn giaùp moái vaùt ngöôïc chieàu nhau

13

1.5.3

Ñoái vôùi moái haøn gheùp nghieâng

13

1.5.4

PHAÀN VOÛ TAØU

CAÙC KYÙ HIEÄU CHO KEÁT CAÁU VAØ VAÙT MEÙP

1.5.1

Keát caáu gheùp gaõy khuùc (knuckle joint)

13

ÑÖÔØNG LAÉP GHEÙP THIEÁT KEÁ (MOULD LINE)

14

1.6.1

1.6

Ñònh nghóa

14

1.6.2

Caùch trình baøy

14

1.6.3

Ñöôøng ML aùp duïng cho caùc vò trí nghieâng

15

1.7

HVS – 12/2002
( LÖU HAØNH NOÄI BOÄ )

BIEÅU THÒ SOÁ ÑO KEÁT CAÁU

16

1.7.1

Caùch bieåu thò

16

1.7.2

19

BIEÅU THÒ PHAÀN CUOÁI CUÛA CAÙC KEÁT CAÁU

20

1.10

CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT GIÖÕA HAI KEÁT CAÁU THEÙP HÌNH

21

1.11

ÑAÀU KEÁT THUÙC KIEÅU SNIP-END CUÛA THANH GIA CÖÔØNG

22

1.12

CHI TIEÁT ÑAÀU KEÁT THUÙC CUÛA MAÕ

23

1.13

SHIPYARD CO.,LTD.

17

NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC BIEÅU THÒ

1.9

HYUNDAI-VINASHIN

Bieåu thò soá ño keát caáu

1.8

LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU CHUYEÅN TIEÁP

27

1.14

MOÁI GHEÙP CUÛA KEÁT CAÁU MAÕ

27

1.15

LOÃ KHOEÙT SCALLOP

28

1.16

LOÃ THOÂNG

34

HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG

2

SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU

SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU

1.16.1

Phöông phaùp ñaùnh daáu kích thöôùc loã theo hình daïng
Phöông phaùp ñaùnh daáu vò trí

35

1.16.3

Phöông phaùp ñaùnh daáu caét goït

36

LOÃ THOAÙT NÖÔÙC & LOÃ THOÂNG HÔI (D/H & A/H)

37

1.17.1

Ñaùnh daáu treân baûn veõ

37

1.17.2

Caùc loaïi D/H & A/H

37

1.17.3

Ñoái vôùi caùc vò trí nghieâng

PHAÀN I - NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU.

34

1.16.2

39

1.17

ÑOÄ CO RUÙT CUÛA VAÄT LIEÄU & CAÙCH CHÖØA LEÀ (MARGIN)

39

1.18.1

1.18

Ñoái vôùi moái haøn giaùp moái

39

1.18.2

Ñoái vôùi moái haøn chöõ T

40

ÑOÄ VAÙT XIEÂN CHO PHEÙP (TAPER)

1.1- MINH HOÏA ÑAËC TRÖNG
1.1.1. Caùch ñoïc...
- PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG -
H
H
Y
Y
U
U
N
N
D
D
A
A
I
I
-
-
V
V
I
I
N
N
A
A
S
S
H
H
I
I
N
N
SHIPYARD CO.,LTD.
S
S
O
O
Å
Å
T
T
A
A
Y
Y
K
K
Y
Y
Õ
Õ
T
T
H
H
U
U
A
A
Ä
Ä
T
T
PHAÀN VOÛ TAØU
HVS – 12/2002
( LÖU HAØNH NOÄI BOÄ )
SOÅ TAY KYÕ THUAÄT - PHAÀN VOÛ TAØU
HVS-PHOØNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
2
MUÏC LUÏC
STT NOÄI DUNG TRANG
I
NHÖÕNG QUI ÑÒNH CHUNG ÑOÁI VÔÙI BAÛN VEÕ CAÁU TRUÙC TAØU
1.1 MINH HOAÏ ÑAËC TRÖNG 4
1.1.1 Caùch ñoïc baûn v 4
1.1.2 Phöông phaùp minh hoaï 4
1.2 MOÄT SOÁ KYÙ HIEÄU AÙP DUÏNG TREÂN BAÛN VEÕ THI COÂNG 7
1.3 ÑOÄ DAØI MOÁI HAØN ÑIEÀN (FILLET JOINT) 7
1.3.1 Moái haøn chöõ T ngaáu hoaøn toaøn hoaëc töøng phaàn 7
1.3.2 Moái haøn ñieàn khoâng vaùt meùp 8
1.4 TIEÂU CHUAÅN CAÙC LOAÏI THEÙP THOÂNG DUÏNG 8
1.4.1 Maùc theùp 8
1.4.2 Tính khoái löôïng theùp 9
1.4.3 Baûng phaân loaïi theùp taám & theùp hình 9
1.4.4 Hình daïng caùc loaïi theùp 10
1.5 CAÙC KYÙ HIEÄU CHO KEÁT CAÁU VAØ VAÙT MEÙP 10
1.5.1 Hình thöùc bieåu hieän 10
1.5.2 Ñieàu chænh moái gheùp giöõa hai ñöôøng haøn giaùp moái vaùt ngöôïc chieàu nhau 13
1.5.3 Ñoái vôùi moái haøn gheùp nghieâng 13
1.5.4 Keát caáu gheùp gaõy khuùc (knuckle joint) 13
1.6 ÑÖÔØNG LAÉP GHEÙP THIEÁT KEÁ (MOULD LINE) 14
1.6.1 Ñònh nghóa 14
1.6.2 Caùch trình baøy 14
1.6.3 Ñöôøng ML aùp duïng cho caùc vò trí nghieâng 15
1.7 BIEÅU THÒ SOÁ ÑO KEÁT CAÁU 16
1.7.1 Caùch bieåu thò 16
1.7.2 Bieåu thò soá ño keát caáu 17
1.8 NHÖÕNG ÑIEÀU LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC BIEÅU THÒ 19
1.9 BIEÅU THÒ PHAÀN CUOÁI CUÛA CAÙC KEÁT CAÁU 20
1.10 CAÙC KIEÅU LIEÂN KEÁT GIÖÕA HAI KEÁT CAÁU THEÙP HÌNH 21
1.11 ÑAÀU KEÁT THUÙC KIEÅU SNIP-END CUÛA THANH GIA CÖÔØNG 22
1.12 CHI TIEÁT ÑAÀU KEÁT THUÙC CUÛA MAÕ 23
1.13 LAÉP RAÙP KEÁT CAÁU CHUYEÅN TIEÁP 27
1.14 MOÁI GHEÙP CUÛA KEÁT CAÁU M 27
1.15 LOÃ KHOEÙT SCALLOP 28
1.16 LOÃ THOÂNG 34
SỔ TAY KỸ THUẬT - PHẦN VỎ TÀU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỔ TAY KỸ THUẬT - PHẦN VỎ TÀU - Người đăng: vietthanhnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
SỔ TAY KỸ THUẬT - PHẦN VỎ TÀU 9 10 810