Ktl-icon-tai-lieu

soạn thảo văn bản

Được đăng lên bởi Duong Nguyen
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mục lục
Phần 1.WORD.............................................................................................................................................3
Câu 1. Định dạng điểm dừng (Tab) cho văn bản....................................................................................3
Câu 2. Tạo mục lục tự động....................................................................................................................3
Câu 3. Tạo Header/Footer.......................................................................................................................3
Câu 4. Chèn ghi chú................................................................................................................................4
Câu 5. Hình Trong Văn Bản...................................................................................................................4
Câu 6. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN............................................................................................................4
I. ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ.....................................................................................................................4
II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN...................................................................................................5
III.
ĐỊNH DẠNG TRANG................................................................................................................5
Câu 7. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TRONG VĂN BẢN............................................................................5
I. NHẮC LẠI......................................................................................................................................5
1. Tạo bảng......................................................................................................................................5
2. Thao tác với bảng........................................................................................................................5
Câu 8. MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO...............................................................7
I. Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và số thứ tự...............................................................................7
II. Tạo Chữ cái lớn đầu đoạn văn.........................................................................................................8
III.
Định dạng cột (1 cột, 2 cột, 3 cột, …).........................................................................................8
IV.
Sao Chép định dạng..............
Mục lục
Phần 1.WORD.............................................................................................................................................3
Câu 1. Định dạng điểm dừng (Tab) cho văn bản....................................................................................3
Câu 2. Tạo mục lục tự động....................................................................................................................3
Câu 3. Tạo Header/Footer.......................................................................................................................3
Câu 4. Chèn ghi chú................................................................................................................................4
Câu 5. Hình Trong Văn Bản...................................................................................................................4
Câu 6. ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN............................................................................................................4
I. ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ.....................................................................................................................4
II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN...................................................................................................5
III. ĐỊNH DẠNG TRANG................................................................................................................5
Câu 7. LÀM VIỆC VỚI BẢNG TRONG VĂN BẢN............................................................................5
I. NHẮC LẠI......................................................................................................................................5
1. Tạo bảng......................................................................................................................................5
2. Thao tác với bảng........................................................................................................................5
Câu 8. MỘT SỐ CHỨC NĂNG SOẠN THẢO NÂNG CAO...............................................................7
I. Tạo danh sách liệt kê dạng kí hiệu và số thứ tự...............................................................................7
II. Tạo Chữ cái lớn đầu đoạn văn.........................................................................................................8
III. Định dạng cột (1 cột, 2 cột, 3 cột, …).........................................................................................8
IV. Sao Chép định dạng.....................................................................................................................8
Câu 9. CHÈN 1 SỐ ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT.......................................................................................8
I. NGẮT TRANG...............................................................................................................................8
II. ĐÁNH SỐ TRANG.........................................................................................................................8
III. CHÈN TIÊU ĐỀ TRANG...........................................................................................................8
Câu 10. CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP...................................................................................................8
I .Tìm kiếm và thay thế............................................................................................................................8
1. Tìm kiếm và thay thế...................................................................................................................8
2. Thay thế.......................................................................................................................................8
3. Các khả năng tìm kiếm và thay thế chính xác hơn.....................................................................9
4. Gõ tắt...........................................................................................................................................9
5. Bảo vệ văn bản (Password)........................................................................................................10
Phần 2. Excel.............................................................................................................................................11
MỘT SỐ HÀM THÔNG DỤNG..............................................................................................................11
Câu 1. Hàm COUNT.............................................................................................................................11
Câu 2. Hàm SUM..................................................................................................................................11
Câu 3. Hàm AVERAGE.......................................................................................................................11
Câu 4. Hàm MIN...................................................................................................................................12
Câu 5. Hàm MAX.................................................................................................................................12
Câu 6. Hàm SQRT................................................................................................................................12
Câu 7. Hàm TODAY.............................................................................................................................12
Câu 8. Hàm ROUND............................................................................................................................13
Câu 9. Hàm IF.......................................................................................................................................13
Câu 10. Hàm VLOOKUP...................................................................................................................14
Câu 11. Hàm INT................................................................................................................................14
Câu 12. Hàm MOD.............................................................................................................................14
Câu 13. Hàm RANK...........................................................................................................................14
Câu 14. Hàm AND..............................................................................................................................14
Câu 15. Hàm OR.................................................................................................................................15
Câu 16. Hàm COUNTIF.....................................................................................................................15
Câu 17. Hàm LEFT.............................................................................................................................15
1
soạn thảo văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
soạn thảo văn bản - Người đăng: Duong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
soạn thảo văn bản 9 10 271