Ktl-icon-tai-lieu

Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2970 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam
từ 1858 đến 1945
Trần Thị Thu Hoài
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành Chính trị học: ; Mã số: 62 31 20 01
Người hướng dẫn: PGS. Bùi Thanh Quất
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Làm rõ một số vấn đề lý luận về chính trị, biến đổi chính trị ở Việt Nam.
Nghiên cứu sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ chính trị phong kiến sang chính trị
thực dân phong kiến, từ chính trị trị thực dân phong kiến sang chính trị dân chủ nhân
dân để làm sáng tỏ sự vận động có tính quy luật của chính trị ở Việt Nam thời kỳ
cận, hiện đại dưới giác độ của khoa học chính trị.
Keywords. Chính trị học; Tư tưởng chính trị; Chính trị Việt Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận án
Chọn vấn đề “ Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945” làm đề tài nghiên cứu
và viết công trình luận án tiến sĩ chính trị học, tác giả xuất phát từ những căn cứ sau đây:
Trước hết, xuất phát từ nhu cầu phát triển của chính trị học ở Việt Nam.
Chính trị là một lĩnh vực hoạt động đặc biệt của con người. Cùng với sự phát triển không
ngừng của xã hội, ngày nay, chính trị đang trở thành lĩnh vực hoạt động ngày càng có vai trò
quan trọng trong việc tác động trực tiếp đến sự phát triển của quốc gia dân tộc. Lịch sử Việt
Nam cũng như lịch sử thế giới đã cho thấy: “Ở mỗi bước ngoặt lịch sử của mỗi quốc gia dân
tộc, trước những cơ may và những thử thách của lịch sử, sự hưng thịnh và suy vong của quốc
gia dân tộc phụ thuộc vào các giải pháp chính trị, chiến lược phát triển mà giai cấp lãnh đạo
thông qua nhà nước hay chính phủ của nó lựa chọn” [50,tr.103]. Đặc biệt ở nước ta, thực tiễn
25 năm đổi mới cho thấy nhu cầu nghiên cứu chính trị với tư cách là một khoa học ngày càng
trở nên cấp thiết.
Tuy nhiên, chính trị học là một ngành khoa học mới ở Việt Nam. Trong sự mới mẻ của
khoa học chính trị ở Việt Nam nói chung thì lịch sử chính trị Việt Nam còn là một miền đất
mới, chưa khai thác được là bao. Đây là lãnh địa rộng lớn cho các nghiên cứu về lịch sử
chính trị, đặc biệt lịch sử chính trị cận, hiện đại Việt Nam.
Lựa chọn đề tài này cho luận án tiến sĩ chính trị học của mình, tác giả mong muốn góp
phần nhỏ bé vào việc lấp dần khoảng trống đó của chính trị học ở Việt Nam, một ngành khoa
học mới và có nhiều triển vọng phát triển trong tương lai.
Thứ hai, lựa chọn đề tài này, nghiên cứu lịch sử từ góc nhìn chính trị học, là một cách

làm phong phú con đường nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam. Thêm một cách tiếp cận cho
nghiên cứu các vấn đề lịch sử - tiếp cận chính trị...
S biến đổi chính trị Vit Nam
t 1858 đến 1945
Trn Th Thu Hoài
Trường Đại hc Khoa học Xã hội và Nhân văn
Luận án TS. ngành Chính tr hc: ; Mã số: 62 31 20 01
Người hướng dn: PGS. Bùi Thanh Quất
Năm bảo v: 2012
Abstract. Làm một s vấn đề luận v chính trị, biến đổi chính trị Vit Nam.
Nghiên cứu s biến đổi chính tr Vit Nam t chính trị phong kiến sang chính trị
thực dân phong kiến, t chính trị tr thực dân phong kiến sang chính trị dân chủ nhân
dân để làm sáng tỏ s vận động tính quy luật của chính trị Vit Nam thi k
cn, hiện đại dưới giác độ ca khoa học chính trị.
Keywords. Chính trị hc; Tư tưởng chính trị; Chính trị Vit Nam
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài luận án
Chn vấn đề Sự biến đổi chính trị Vit Nam t 1858 đến 1945” làm đề tài nghiên cứu
và viết công trình luận án tiến sĩ chính trị học, tác giả xut phát từ những căn cứ sau đây:
Trước hết, xuất phát t nhu cầu phát triển của chính trị hc Vit Nam.
Chính trị là một lĩnh vực hoạt động đặc bit của con người. Cùng với s phát triển không
ngng ca xã hội, ngày nay, chính trị đang trở thành lĩnh vc hoạt động ngày càng có vai trò
quan trng trong việc tác động trc tiếp đến s phát triển ca quốc gia dân tộc. Lch s Vit
Nam cũng như lịch s thế giới đã cho thấy: “Ở mỗi bước ngot lch s ca mi quốc gia dân
tộc, trước những cơ maynhững th thách của lch s, s hưng thịnh và suy vong của quc
gia dân tộc ph thuộc vào các giải pháp chính trị, chiến lược phát triển giai cấp lãnh đạo
thông qua nhà nước hay chính phủ của nó lựa chọn” [50,tr.103]. Đặc bit nước ta, thc tin
25 năm đổi mi cho thy nhu cầu nghiên cứu chính trị với tư cách là một khoa học ngày càng
tr nên cấp thiết.
Tuy nhiên, chính trị học một ngành khoa học mi Vit Nam. Trong s mi m ca
khoa học chính trị Việt Nam nói chung thì lịch s chính trị Việt Nam còn mt miền đất
mới, chưa khai thác được bao. Đây lãnh địa rng lớn cho các nghiên cứu v lch s
chính trị, đặc bit lch s chính trị cn, hiện đại Vit Nam.
La chọn đề tài y cho luận án tiến chính trị hc ca mình, tác giả mong muốn góp
phn nh bé vào việc lp dn khong trống đó của chính trị hc Vit Nam, một ngành khoa
hc mới và có nhiều trin vọng phát triển trong tương lai.
Th hai, la chọn đề tài y, nghiên cứu lch s t góc nhìn chính trị học, một cách
Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Sự biến đổi chính trị ở Việt Nam từ 1858 đến 1945 9 10 821