Ktl-icon-tai-lieu

Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện nay

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3554 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Sự biến đổi đạo đức của sinh viên
Việt Nam hiện nay
Bùi Thị Thanh Huyền
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.08
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Sỹ Phán
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu vai trò của sinh viên trong đời sống xã hội và các đặc điểm cơ bản
của đạo đức sinh viên. Phân tích thực trạng sự biến đổi đạo đức sinh viên Việt Nam hiện
nay cũng như các nhân tố tác động đến sự biến đổi đó. Đề xuất một số giải pháp cơ bản
nhằm thúc đẩy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực trong đời sống
đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay.
Keywords. Triết học; Đạo đức học; Triết học đạo đức; Sinh viên; Việt Nam

Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 25 năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta, nhân dân ta thu được
những thành tựu vô cùng to lớn “có ý nghĩa lịch sử”. Những thành tựu ấy đã và đang tác
động mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không chỉ trong lĩnh vực
kinh tế, chính trị mà cả đến văn hoá, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam nói
chung, sinh viên Việt Nam nói riêng.
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát
huy các giá trị đạo đức truyền thống cũng như việc xây dựng hệ giá trị đạo đức mới ở
nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Thực tế cho thấy, trong
đời sống xã hội đã có những biểu hiện xem nhẹ những giá trị văn hoá truyền thống của
dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc
hậu, giữa lối sống lành mạnh trung thực, có lý tưởng… với lối sống ích kỷ, thực dụng…
đang diễn ra hàng ngày. Bên cạnh những hệ giá trị mới được hình thành trong quá trình
hội nhập, những cái tiêu cực cũng đang xâm nhập vào đạo đức, lối sống của nhiều tầng
lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ sinh viên.
Sinh viên là lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển
của xã hội. Họ là những trí thức tương lai của đất nước, không ai hết mà chính họ sẽ là
những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Trong “Thư gửi thanh niên và nhi đồng Toàn quốc nhân dịp Tết Nguyên đán năm 1946”,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ
tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”.
Sinh ra và lớn lên trong môi trường thông tin đa chiều và xu thế hội nhập quốc tế,
sinh viên Việt Nam hiện nay là lớp người chịu nhiều ảnh hưởng tích cực cũng như tiêu
cực từ những b...
Sự biến đổi đạo đức của sinh viên
Việt Nam hiện nay
Bùi Thị Thanh Huyền
Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Chuyên ngành: Triết học; Mã số: 60.22.08
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Sỹ Phán
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu vai trò của sinh viên trong đời sống xã hội và các đặc điểm cơ bản
của đạo đức sinh viên. Phân tích thực trạng sự biến đổi đạo đức sinh viên Việt Nam hiện
nay cũng như các nhân tố tác động đến sự biến đổi đó. Đề xuất một số giải pháp bản
nhằm thúc đẩy những biến đổi tích cực và hạn chế những biến đổi tiêu cực trong đời sống
đạo đức sinh viên Việt Nam hiện nay.
Keywords. Triết học; Đạo đức học; Triết học đạo đức; Sinh viên; Việt Nam
Content.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn 25 năm tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta, nhân dân ta thu được
những thành tựu cùng to lớn “có ý nghĩa lịch sử”. Những thành tựu ấy đã đang tác
động mạnh mẽ đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống hội, không chỉ trong lĩnh vực
kinh tế, chính trị cả đến văn hoá, đạo đức, lối sống của con người Việt Nam nói
chung, sinh viên Việt Nam nói riêng.
Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, việc giữ gìn phát
huy các giá trị đạo đức truyền thống ng nviệc xây dựng hgtrị đạo đức mới
nước ta đã đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Thực tế cho thấy, trong
đời sống hội đã những biểu hiện xem nhẹ những giá trị văn hoá truyền thống của
dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ cái lạc
hậu, giữa lối sống lành mạnh trung thực, ởng… với lối sống ích k, thực dụng…
đang diễn ra hàng ngày. Bên cạnh những hệ giá trị mới được hình thành trong quá trình
hội nhập, những cái tiêu cực cũng đang xâm nhập vào đạo đức, lối sống của nhiều tầng
lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ sinh viên.
Sinh viên lực lượng hội đặc thù, vai tquan trọng trong quá trình phát triển
của hội. Họ những trí thức tương lai của đất nước, không ai hết chính họ sẽ
những người đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện nay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện nay - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện nay 9 10 689