Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong bảo hộ hàng hóa của Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 2033 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong
bảo hộ hàng hóa của Việt Nam
Phạm Tú Anh
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan hê ̣ quố c tế ; Mã số: 60 31 40
Người hướng dẫn: TS. Chu Đức Dũng
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận về các khái niệm, biện pháp phi thuế quan và hàng
rào phi thuế quan. Liệt kê các qui định của WTO về các biện pháp phi thuế quan và
những trường hợp ngoại lệ. Đồng thời đánh giá phân tích tính tất yếu, ý nghĩa mục
đích của việc sử dụng rào cản phi thuế quan và kinh nghiệm của một số nước trên
thế giới. Nghiên cứu hàng rào phi thu ế quan của Việt Nam trước và sau khi gia nhập
WTO. Các biện pháp phi thuế quan Việt Nam đã sử dụng để bảo vệ hàng hóa xuất
khẩu trước khi gia nhập WTO. Những điểm chưa phù hợp của những biện pháp này
thời hậu WTO. Tìm hiểu về các bi ện pháp phi thuế quan Việt Nam đang sử dụng và
tác động của các biện pháp này tới một số ngành kinh tế trọng điểm. Đánh giá việc
thực thi các cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập WTO đối với hàng hóa nhập
khẩu. Từ đó nêu ra những điểm phù hợp và chưa phù hợp. Đề xuất các biện pháp cải
thiện và tìm ra những biện pháp phi thuế quan mới nhằm đáp ứng với bối cảnh mới.
Keywords. Quan hệ quốc tế; Thuế quan; Bảo hộ hàng hóa; Việt Nam; WTO
Content
1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài
Hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại là xu thế chung và đang diễn ra
mạnh mẽ trên toàn thế giới. Nhận thức được tính tất yếu của thời đại, kể từ khi thực hiện
chính sách đổi mới, mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để gia nhập các Tổ
chức và Hiệp hội mang tầm khu vực cũng như quốc tế. Cụ thể là: Tháng 7/1995, Việt Nam đã
trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sau đó nhanh
chóng tham gia Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA). Tháng 11/1998, Việt Nam trở
thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Ngày 13/7/2000,
Việt Nam ký Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ. Ngày 11/1/2007, Việt Nam
chính thức trở thành thành viên 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Sự kiện này là
mốc son, đánh dấu sự phát triển và hội nhập một cách toàn diện của nước ta với nền kinh tế
năng động của thế giới.
Mặc dù hội nhập kinh tế quốc tế mang lại nhiều cơ hội và lợi ích rõ rệt thì bên cạnh
đó cũng có không ít thách thức đối với mỗi quốc gia; bởi các nước khi tham gia vào quá trình
này đều phải cam kết thực hiện tự do hóa thương mại. Theo đó, tất cả các biện pháp nhằm
bảo hộ...
S dụng các biện pháp phi thuế quan trong
bo h hàng hóa của Vit Nam
Phm T Anh
Trường Đi hc Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quan hê
̣
quốc tế; Mã số: 60 31 40
Người hướng dn: TS. Chu Đư
́
c Du
̃
ng
Năm bảo v: 2010
Abstract. Trnh bày cơ s luận về các khái nim, biện pháp phi thuế quan và hàng
rào phi thuế quan. Liệt các qui định ca WTO v các biện pháp phi thuế quan
những trường hp ngoi lệ. Đồng thời đánh giá pn tích tính tất yếu, ý nghĩa mục
đích ca vic s dụng o cản phi thuế quan kinh nghiệm ca mt s nước trên
thế gii. Nghiên cư
́
u hàng rào phi thuế quan ca Việt Nam trước sau khi gia nhp
WTO. Các biện pháp phi thuế quan Việt Nam đã s dụng để bo v hàng hóa xuất
khẩu trưc khi gia nhp WTO. Những điểm chưa phù hợp ca nhng biện pháp này
thi hu WTO. Tm hiểu về các biện pháp phi thuế quan Việt Nam đang s dụng và
tác động của các biện pháp này tới mt s ngành kinh tế trọng điểm. Đánh giá việc
thực thi các cam kết ca Vit Nam sau khi gia nhập WTO đối với hàng hóa nhập
khu. T đó nêu ra nhng điểm phù hợp và chưa phù hp. Đề xuất các biện pháp cải
thiện và tm ra những bin pháp phi thuế quan mi nhằm đáp ứng vi bi cnh mi.
Keywords. Quan h quc tế; Thuế quan; Bảo hộ hàng hóa; Vit Nam; WTO
Content
1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài
Hi nhp kinh tế quc tế và tự do hóa thương mi là xu thế chung và đang diễn ra
mnh m trên toàn thế gii. Nhn thc được tính tất yếu ca thời đi, k t khi thc hin
chính sách đổi mi, m ca nn kinh tế, Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để gia nhập các Tổ
chức và Hiệp hi mang tm khu vực cũng như quốc tế. C th là: Tháng 7/1995, Việt Nam đã
tr thành thành viên của Hip hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và sau đó nhanh
chóng tham gia Khu vực Mu dch T do ASEAN (AFTA). Tháng 11/1998, Việt Nam tr
thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Châu Á - Thái Bnh Dương (APEC). Ngày 13/7/2000,
Việt Nam ký Hiệp định Thương mi song phương với Hoa K. Ngày 11/1/2007, Việt Nam
chính thức tr thành thành viên 150 của T chức thương mi thế gii (WTO). S kiện này là
mốc son, đánh dấu s phát triển và hội nhp một cách toàn diện của nước ta vi nn kinh tế
năng động ca thế gii.
Mặc dù hội nhp kinh tế quc tế mang li nhiều cơ hội và lợi ích rõ rệt th bên cnh
đó cũng có không ít thách thức đối vi mi quc gia; bởi các nước khi tham gia vào quá trnh
này đều phi cam kết thc hin t do hóa thương mi. Theo đó, tất c các biện pháp nhằm
bo h nn sn xut nội địa bao gm thuế quan và các biện pháp phi thuế quan đều phi d
b nhm to ra mt th trường cnh tranh lành mnh và công bằng trên toàn thế giới. Nhưng
trên thực tế, các nước, đặc biệt là các nước phát triển, mt mt luôn đi đầu trong việc đòi hỏi
Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong bảo hộ hàng hóa của Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong bảo hộ hàng hóa của Việt Nam - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sử dụng các biện pháp phi thuế quan trong bảo hộ hàng hóa của Việt Nam 9 10 149