Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3607 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009

SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC ĐỂ KIỂM SOÁT QUI TRÌNH
USING CAPABILITY INDICES FOR CONTROLING PROCESS
Lê Dân
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Kiểm soát qui trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất là vấn đề mà các
doanh nghiệp quan tâm. Vì nhờ đó, mọi yêu cầu đặt ra về chất lượng sản phẩm được đáp ứng
hoàn toàn. Để kiểm soát qui trình có nhiều công cụ nhưng bài viết chỉ giới thiệu các chỉ số năng
lực qui trình. Bài viết nêu khái quát về qui trình và lợi ích từ kiểm soát qui trình. Từ đó , nêu các
chỉ số đánh giá năng lực qui trình, như: Chỉ số RPI, Cp, Cpk. Trong mỗi chỉ số, trình bày công
thức tính và cách giải thích kết quả. Ngoài ra, bài viết giới thiệu một số phần mềm thống kê phù
hợp để nâng cao chất lượng phân tích.
ABTRACT
Controlling process to improve the efficiency of production is issue that enterprises
concern because it allows the requirements of the product quality to be satisfied completely.
There are many tools used to control process but this article only presents the Capability
Indices and outlines of the process and benefits from process control. The process capability
indices are presented as: RPI (Relative Precision Index) and Cp, Cpk. In each indicator, the
fomula is presented and its results are also interpreted. In addition, some statistical programs
are introduced to improve the quality of analysis.

1. Thế nào là qui trình và lợi ích từ kiểm soát qui trình
Trong quá trình hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải tiến hành nhiều hoạt
động khác nhau nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra. Những hoạt động đó tạo nên qui
trình sản xuất sản phẩm. Vậy, qui trình là tập những hoạt động nhằm biến đổi đầu vào
thành đầu ra. Đầu vào của qui trình như: lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu,
thông tin... Đầu ra của qui trình gồm sản phẩm vật chất hay sản phẩm dịch vụ. Những
sản phẩm của qui trình sản xuất phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng phải vượt qua nhiều thử
thách khốc liệt trên thương trường. Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp giá thành, thỏa mãn
mọi yêu cầu của khách hàng. Chính vì vậy, mọi qui trình sản xuất cần phải được kiểm
soát chặt chẽ. Thực chất của kiểm soát qui trình chính là xác định những biến động của
nó và xem xét qui trình có ằm tr...
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - S1(30).2009
104
SỬ DỤNG CÁC CHỈ SỐ NĂNG LỰC ĐỂ KIỂM SOÁT QUI TRÌNH
USING CAPABILITY INDICES FOR CONTROLING PROCESS
Lê Dân
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Kiểm soát qui trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất vấn đề các
doanh nghiệp quan tâm. nh đó, mọi yêu cầu đặt ra về chất lượng sản phẩm được đáp ứng
hoàn toàn. Để kiểm soát qui trình có nhiều công cụ nhưng bài viết chỉ giới thiệu các chỉ số năng
lực qui trình. Bài viết nêu khái quát vqui trình và lợi ích từ kiểm soát qui trình. Tđó , nêu các
chsđánh giá năng lực qui trình, như: Chỉ sRPI, Cp, Cpk. Trong mỗi chỉ số, trình y công
thức tính và cách giải thích kết quả. Ngoài ra, bài viết giới thiệu một số phần mềm thống phù
hợp để nâng cao chất lượng phân tích.
ABTRACT
Controlling process to improve the efficiency of production is issue that enterprises
concern because it allows the requirements of the product quality to be satisfied completely.
There are many tools used to control process but this article only presents the Capability
Indices and outlines of the process and benefits from process control. The process capability
indices are presented as: RPI (Relative Precision Index) and Cp, Cpk. In each indicator, the
fomula is presented and its results are also interpreted. In addition, some statistical programs
are introduced to improve the quality of analysis.
1. Thế nào là qui trình và lợi ích từ kiểm soát qui trình
Trong quá trình hoạt động, mỗi doanh nghiệp cần phải tiến hành nhiều hoạt
động khác nhau nhằm biến đổi đầu vào thành đầu ra. Những hoạt động đó tạo nên qui
trình sn xuất sản phẩm. Vậy, qui trình tập những hoạt động nhằm biến đổi đầu vào
thành đầu ra. Đầu vào của qui trình như: lao động, y móc thiết bị, nguyên vật liệu,
thông tin... Đầu ra của qui trình gồm sản phẩm vật chất hay sản phẩm dịch vụ. Những
sản phẩm của qui trình sản xuất phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực thế giới c doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh đang đứng trước nhiều hội thuận lợi, song cũng phải vượt qua nhiều thử
thách khốc liệt trên thương trường. Để đảm bảo sự tồn tại phát triển, các doanh
nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ thấp giá thành, thỏa mãn
mọi yêu cầu của khách hàng. Chính vậy, mọi qui trình sản xuất cần phải được kiểm
soát chặt chẽ. Thực chất của kiểm soát qui trình chính xác định những biến động của
xem xét qui trình có nằm trong vùng kiểm soát hay không. Biến động của qui
trình được chia thành hai loại: biến động ngẫu nhiên biến động đặc biệt. Biến động
ngẫu nhiên do những nhân tố ngẫu nhiên. Nếu qui trình chỉ biến động ngẫu nhiên thì qui
trình ổn định (stable) hay kiểm soát thống kê (in statistical control). Biến động đặc biệt
Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Sử dụng các chỉ số năng lực để kiểm soát qui trình 9 10 690