Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1608 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà
nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ
(Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế
biến dừa tỉnh Bến Tre)
Trương Minh Nhựt
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Tổng quan cơ sở lý luận về đổi mới công nghệ (ĐMCN) và vai trò của các
công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN của các doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường và trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia
trong lĩnh vực này. Phân tích hiện trạng ĐMCN và sử dụng công cụ hỗ trợ về tài
chính của nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN (trường hợp các doanh nghiệp chế biến
dừa tỉnh Bến Tre) trong thời gian qua. Đánh giá những hạn chế trong sử dụng công
cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN và tìm ra những nguyên
nhân của hạn chế đó . Định hướng và đề xuất một số nhóm giải pháp chủ yếu sử
dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy ĐMCN (trường hợp
các DN chế biến dừa tỉnh Bến Tre) trong thời gian tới.
Keywords. Đổi mới công nghệ; Công cụ tài chính; Tài chính công; Doanh nghiệp
Content
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam đang tiến trình hội nhập và thực hiện cải cách kinh tế sâu rộng. Đổi mới
công nghệ doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ ưu tiên của công cuộc cải cách là giải
pháp quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh của khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia dựa trên nền tảng là khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp là phương
tiện có ý nghĩa quyết định đối với việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sự phát triển toàn diện
của đất nước trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và hội nhập Quốc tế.
Tuy nhiên, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đổi mới công nghệ bởi
những hạn chế vốn có của doanh nghiệp về vốn, nhân lực, trình độ công nghệ ... hay những
yếu tố bên ngoài như nhu cầu về cải tiến sản phẩm, rủi ro khi đầu tư, chính sách tài chính,
thuế … cho ĐMCN (xem Feldman và cộng sự: 2002; Link: 1996, Tuyên: 2007).
Nhà nước thực hiện quản lý vĩ mô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội có vai trò “điều
chỉnh những khiếm khuyết của thị trường” hỗ trợ các DN đầu tư cho hoạt động KH&CN nhằm
nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm và của DN, nền tảng của khả năng cạnh tranh quốc gia.
Để hỗ trợ các DN tiến hành hoạt động ĐMCN, Nhà nước có thể sử dụng nhiều công cụ trong
đó sử dụng các công cụ tài chính nhằm hỗ trợ DN đầu tư vào hoạt động KH&CN được xem là
công cụ hữ...
S d h tr v 
c nhi m
(ng hp ch
bin da tnh Bn Tre)
t
i hc Khoa h
Lu ThS.  Qu: 60 34 72
ng dn: PGS.TS. Phm Ngc Thanh
o v: 2010
Abstract. T n v i m 
  h tr v     c nh      
nghip trong nn kinh t th  m ca mt s quc gia
n tr d h tr v 
c nhng hp ch bin
da tnh Bn Tre) trong thng hn ch trong s d
c h tr v c nh
a hn ch  xut mt s  yu s
d h tr v c nhng hp
ch bin da tnh Bn Tre) trong thi gian ti.
Keywords. i m;  ; ; Doanh nghip
Content
1. Lý do chọn đề tài
Vii nhc hin c i mi
 doanh nghit trong nhng nhim v c ci
ng nhng sc mnh ca khoa hc
cnh tranh quc gia dn t nh tranh c
tii vi ving kinh t, s n
cc trong bi cnh ci nhp Quc t.
i bt c doanh nghii m bi
nhng hn ch va doanh nghip v v h ... hay nhng
yu t u v ci tin sn phm, r
thu ng s
c thc hin qui vi s n kinh t -  u
chnh nhng khim khuyt ca th  tr ng KH&CN nhm
nh tranh ca sn pha DN, nn tng ca kh nh tranh quc gia.
 h tr  s dng nhi trong
 d m h tr 
 hu hiy ho 
Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Sử dụng công cụ hỗ trợ về tài chính của nhà nước nhằm thúc đẩy đổi mới công nghệ (Nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến Tre) 9 10 20