Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong
phát triển phần mềm
Trần Thịnh Phong
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dẫn: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Năm bảo vệ: 2008
Abstract. Tổng quan về ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML qua các biểu đồ:
biểu đồ Use Case, biểu đồ lớp, biểu đồ trạng thái, hoạt động, tuần tự ... Trình bày
phương pháp phát triển phần mềm hướng đối tượng với ngôn ngữ UML. Tìm hiểu
quy trình phát triển phần mềm bao gồm mô hình thác nước, mô hình ốc xoắn, cơ cấu
lặp, tăng dần – Iterative, Incremental Framework, Microsoft Solution Framework;
quy trình phần mềm hợp nhất RUP. Nghiên cứu việc áp dụng UML vào phân tích
thiết kế phần mềm trong các phát triển sau: pha khởi đầu, pha chuẩn bị - vòng lặp 1
như: Mô hình Use Case, mô hình nghiệp vụ, mô hình thiết kế; pha chuẩn bị - vòng
lặp 2; pha chuẩn bị - vòng lặp 3. Áp dụng UML để phân tích thiết kế ứng dụng thông
qua các phát biểu bài toán, sơ đồ tổng thể nghiệp vụ bài toán, sơ đồ Use Case, các
tác nhân, và mô tả chi tiết các Use Case.
Keywords. Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ đặc tả UML; Phát triển phần mềm; Phần
mềm

Content
Mở đầu
Nền kinh tế đang phát triển với tốc độ ngày càng cao với một nhu cầu cạnh tranh và giữ vững
thị trường ngày càng lớn. Trong thời đại thương mại điện tử, kinh doanh điện tử như hiện nay
thì phát triển hệ thống theo kiểu truyền thống sẽ không còn thích hợp nữa. Hệ thống giờ đây
cần phải được phát triển trong “thời gian Internet”, nhu cầu với các hệ thống có độ mềm dẻo
cao cũng tăng lên, điều này đòi hỏi việc thay đổi hệ thống phải được thực hiện rất nhanh.
Đây là lúc mà UML(Unified Modeling Language – Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) xuất
hiện để giải quyết vấn đề. UML là hệ thống ký hiệu chuẩn công nghiệp để mô hình hóa cho
các hệ thống hướng đối tượng và là nền tảng cho khả năng phát triển nhanh ứng dụng.
Tuy nhiên thực tế cho thấy khả năng sử dụng hiệu quả UML trong phát triển phần mềm là
còn rất hạn chế trong các công ty phần mềm ở Việt nam, luận văn này sẽ nghiên cứu và trình
bày cách thức sử dụng UML một cách hiệu quả trong các dự án phần mềm.

1.1 Mô tả vấn đề
Công cụ sản xuất phần mềm với sự trợ giúp của máy tính (CASE tool) là một công cụ sử
dụng máy tính để hỗ trợ quy trình phát triển phần mềm, nhờ đó tăng năng suất và giảm thiểu
khả năng thất bại của dự án. CASE tool có thể là một trình dịch (Compiler) để tạo ra phần
mềm từ mã nguồn. Một kiểu khác của CASE tool không tham gia trực tiếp vào việc tạo ra sản
...
S dng hiu qu ngôn ngữ đặc t UML trong
phát triển phn mm
Trn Thnh Phong
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Công nghệ thông tin; Mã số: 1 01 10
Người hướng dn: PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Huy
Năm bảo v: 2008
Abstract. Tng quan v ngôn ngữ hình hóa thống nhất UML qua các biểu đồ:
biểu đồ Use Case, biểu đồ lp, biểu đồ trạng thái, hoạt động, tun t ... Trình y
phương pháp phát triển phn mềm hướng đối tượng với ngôn ngữ UML. Tìm hiểu
quy trình phát trin phn mm bao gồm mô hình thác nước, mô hình c xoắn, cơ cấu
lặp, tăng dần Iterative, Incremental Framework, Microsoft Solution Framework;
quy trình phn mm hp nhất RUP. Nghiên cứu việc áp dụng UML vào phân tích
thiết kế phn mềm trong các phát trin sau: pha khởi đầu, pha chun b - vòng lặp 1
như: hình Use Case, hình nghiệp vụ, hình thiết kế; pha chun b - vòng
lp 2; pha chun b - vòng lặp 3. Áp dụng UML đ phân tích thiết kế ng dụng thông
qua các phát biểu bài toán, đồ tng th nghip v i toán, đồ Use Case, các
tác nhân, và mô tả chi tiết các Use Case.
Keywords. Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ đc t UML; Phát triển phn mm; Phn
mm
Content
Mở đầu
Nn kinh tế đang phát trin vi tốc độ ngày càng cao với mt nhu cu cạnh tranh và giữ vng
th trường ngày càng lớn. Trong thời đại thương mại điện tử, kinh doanh điện t như hiện nay
thì phát trin h thng theo kiu truyn thng s không còn thích hp na. H thng gi đây
cn phải được phát triển trong “thời gian Internet”, nhu cầu với các hệ thống đ mm do
cao cũng tăng lên, điều này đòi hỏi việc thay đổi h thng phải được thc hin rt nhanh.
Đây lúc UML(Unified Modeling Language Ngôn ng hình a thng nht) xut
hiện đ gii quyết vấn đề. UML hệ thống hiệu chuẩn công nghiệp để hình hóa cho
các hệ thống hướng đối tượng và là nền tng cho kh năng phát triển nhanh ng dng.
Tuy nhiên thực tế cho thy kh năng s dng hiu qu UML trong phát trin phn mềm
còn rất hn chế trong các công ty phần mm Vit nam, luận văn này s nghiên cứu và trình
bày cách thức s dng UML một cách hiệu qu trong các dự án phần mm.
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm - Trang 2
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Sử dụng hiệu quả ngôn ngữ đặc tả UML trong phát triển phần mềm 9 10 853