Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền
hình mạng ngang hàng
Vũ Việt Dũng
Trường Đại học Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: 60 48 15
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Đại Thọ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Giới thiệu tổng quan về mạng ngang hàng, với các khái niệm cơ bản nhất,
cách thức phân loại và các ứng dụng trên mạng ngang hàng, các phương pháp truyền
tin trên mạng ngang hàng. Đồng thời giới thiệu về iGridMedia trình giả lập được
chọn để đánh giá chất lượng của mạng thế giới nhỏ. Nghiên cứu về dịch vụ truyền
hình ngang hàng, các yêu cầu với truyền hình ngang hàng. Giới thiệu chi tiết về các
lớp mạng phủ đi sâu vào mạng thế giới nhỏ. Các giải thuật xây dựng mạng thế giới
nhỏ. Trình bày giải thuật cải tiến, kết hợp mạng thế giới nhỏ với giải thuật Gocast
nhằm khắc phục điểm yếu về yêu cầu lượng thông tin lớn để duy trì mạng thế giới
nhỏ theo phương thức truyền thống. Trình bày cách thức thực hiện mô phỏng và sử
dụng các kết quả mô phỏng thu được để so sánh đánh giá tính hiệu quả của giải thuật
kết hợp so với giải thuật gốc. Đưa ra kết luận và các phương hướng nghiên cứu trong
tương lai.
Keywords. Công nghệ thông tin; Mạng máy tính; Truyền hình; Mạng ngang hàng

Content
MỞ ĐẦU
Luận văn tập trung nghiên cứu về lớp mạng phủ trong mạng ngang hàng.
Để đảm bảo tốc độ truyền tin thì lớp mạng ngang hàng cần có các tính chất: Có cấu trúc,
Đáng tin tưởng trước biến động mạng, và có khả năng mở rộng.
Để khắc phục vấn đề về thông lượng yêu cầu duy trì mạng thế giới nhỏ, luận văn nghiên cứu
giải thuật kết hợp giữa Gocast và thế giới nhỏ. Giải pháp đã được thử nhiệm trên môi trường
mô phỏng iGridMedia với các tham số thời gian trễ gần giống Internet.
Luận văn gồm 5 chương
Chƣơng 1: Các kiến thức cơ sở
Chƣơng 2: Các kiến thức truyền hình ngang hàng, lớp mạng phủ, và các đặc điểm của mô
hình thế giới nhỏ.
Chƣơng 3: Các giải thuật xây dựng mạng thế giới nhỏ. Trình bầy giải thuật cải tiến, kết hợp
mạng thế giới nhỏ với giải thuật Gocast nhằm khắc phục điểm yếu về yêu cầu lượng thông tin
lớn để duy trì mạng thế giới nhỏ theo phương thức truyền thống.
Chƣơng 4: Mô phỏng đánh giá kết quả
Chƣơng 5: Kết luận và các phương hướng nghiên cứu trong tương lai.

Chƣơng 1. TỔNG QUAN
1.1. Khái niệm mạng ngang hàng
Mạng ngang hàng (Peer-To-Peer network) là cấu trúc mạng máy tính trong đó hoạt động của
mạng chủ yếu dựa vào khả năng tính toán và băng thông của các máy tham gia chứ không tập
trung vào một số nhỏ các máy trung tâm.
1.2. Phân loại mạng ngang hàn...
S dụng mô hình thế gii nh trong truyn
hình mạng ngang hàng
Vũ Việt Dũng
Trường Đại hc Công nghệ
Luận văn ThS. ngành: Truyn d liệu và mạng máy tính
Mã số: 60 48 15
Người hướng dn: TS. Nguyễn Đại Th
Năm bảo v: 2012
Abstract. Gii thiu tng quan v mạng ngang hàng, với các khái niệm cơ bn nht,
cách thức phân loại và các ứng dụng trên mạng ngang hàng, các phương pháp truyền
tin trên mạng ngang hàng. Đồng thi gii thiu v iGridMedia trình giả lập được
chọn để đánh giá chất lượng ca mng thế gii nhỏ. Nghiên cứu v dch v truyn
hình ngang hàng, các yêu cầu vi truyền hình ngang hàng. Giới thiu chi tiết v các
lp mng ph đi sâu vào mạng thế gii nhỏ. Các giải thuật xây dựng mng thế gii
nhỏ. Trình bày giải thut ci tiến, kết hp mng thế gii nh vi gii thut Gocast
nhm khc phục đim yếu v yêu cầu lượng thông tin lớn để duy trì mạng thế gii
nh theo phương thức truyn thống. Trình bày cách thức thc hiện phỏng và sử
dụng các kết qu mô phỏng thu được đ so sánh đánh giá tính hiệu qu ca gii thut
kết hp so vi gii thut gốc. Đưa ra kết luận và các phương hướng nghiên cứu trong
tương lai.
Keywords. Công nghệ thông tin; Mạng máy tính; Truyền hình; Mạng ngang hàng
Content
M ĐẦU
Luận văn tập trung nghiên cứu v lp mng ph trong mạng ngang hàng.
Để đảm bo tốc đ truyền tin thì lớp mạng ngang hàng cần có các tính chất: cấu trúc,
Đáng tin tưởng trước biến động mạng, và có khả năng mở rng.
Để khc phc vấn đề v thông lượng yêu cầu duy trì mạng thế gii nh, luận văn nghiên cứu
gii thut kết hp giữa Gocast và thế gii nh. Giải pháp đã được th nhiệm trên môi trường
mô phỏng iGridMedia với các tham số thi gian tr gn ging Internet.
Luận văn gồm 5 chương
Chƣơng 1: Các kiến thức cơ sở
Chƣơng 2: Các kiến thc truyn hình ngang hàng, lớp mng phủ, các đặc điểm của
hình thế gii nh.
Chƣơng 3: Các giải thuật xây dựng mng thế gii nhỏ. Trình bầy gii thut ci tiến, kết hp
mng thế gii nh vi gii thut Gocast nhm khc phục điểm yếu v yêu cầu lượng thông tin
lớn để duy trì mạng thế gii nh theo phương thức truyn thng.
Chƣơng 4: Mô phỏng đánh giá kết qu
Chƣơng 5: Kết luận và các phương hướng nghiên cứu trong tương lai.
Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Sử dụng mô hình thế giới nhỏ trong truyền hình mạng ngang hàng 9 10 561