Ktl-icon-tai-lieu

Sử dụng phần mềm toán học

Được đăng lên bởi Tran Quyet
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sử dụng phần mềm toán học
Mathematica trong việc giảng dạy bài tập
vật lý về "Chuyển động cong của chất
điểm" lớp 10 trung học phổ thông / Ngô Thị
San ; Nghd. : GS.TS. Tôn Tích Ái, PGS.TS. Nguyễn
Thị Mỹ Lộc . - H. : Khoa Sư phạm, 2008 . - 85 tr. + CDROM + tóm tắt
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận hiện đại về giảng dạy bài tập vật lý phổ thông
bằng phần mềm toán học Mathematica. Nghiên cứu nội dung và phân phối
chương trình các kiến thức "Chuyển động cong của chất điểm" và các tài liệu liên
quan nhằm xác định được mức độ nội dung và kiến thức cơ bản và các kỹ năng
học sinh cần nắm vững. Tìm hiểu thực tế dạy học giải bài tập vật lý về "Chuyển
động cong của chất điểm" lớp 10 trung học phổ thông hiện nay và xây dựng hệ
thống bài tập có sử dụng phần mềm toán học Mathematica. Tiến hành thực
nghiệm sư phạm theo tiến trình dạy học đã soạn thảo để đánh giá hiệu quả của
việc đưa phần mềm toán học Mathematica vào giảng dạy
MôC LôC

Trang
Më ®Çu

1. Lý do chọn đề tài

1

2. Mục tiêu nghiên cứu

2

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

2

4. Đối tượng nghiên cứu

2

5. Giả thuyết khoa học

2

6. Phương pháp nghiên cứu

3

7. Đóng góp của đề tài

3

8. Cấu trúc của luận văn

3

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆN ĐẠI VỀ GIẢNG DẠY BÀI TẬP VẬT
LÝ PHỔ THÔNG BẰNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC MATHEMATICA

4

1.1. Những vấn đề lý luận dạy học hiện đại

4

1.2. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học

17

1.3. Giới thiệu phần mềm toán học Mathematica

19

1.4. C¸c ®¬n vÞ ®o chuyÓn ®æi ®¬n vÞ, c¸c h»ng sè vËt lÝ

28

1.5. C¸c tÝnh to¸n gi¶i tÝch

29

1.6. §å ho¹ trong Mathematica

32

1.7. Những vấn đề lí luận dạy học hiện đại về bài tập vật lý

38

1.8. Phương pháp giải bài tập vật lý

41

1.9. Hướng dẫn học sinh giải bài tập vật lý

50

Kết luận chương 1

57

Chương 2: THỰC TRẠNG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN

59

"CHUYỂN ĐỘNG CONG CỦA CHẤT ĐIỂM" – SÁCH GIÁO KHOA
VẬT LÝ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY VÀ XÂY
DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP CÓ SỰ DỤNG PHẦN MỀM TOÁN HỌC
METHEMATICA

2.1. Phân tích nội dung kiến thức “Chuyển động cong của chất

59

điểm Lớp 10 Trung học phổ thông
2.2. Thực trạng dạy học giải bài tập vật lý kiến thức “Chuyển động

61

cong của chất diểm”-Lớp 10 Trung học phổ thông hiện nay (Tại
trường Trung học phổ thông Hồng Bàng-Hải Phòng)
2.3. Nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập

62

2.4. Xây dựng hệ thống bài tập kiến thức “Chuyển động cong của

62

chất điểm”

Kết luận chương 2

63

Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

65

3.1. Mục đích và nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm

65

3.2. Đối tượng...
S dng phn mm toán hc
Mathematica trong vic ging dy bài tp
vt lý v "Chuyn động cong ca cht
đim" lp 10 trung hc ph thông
/ Ngô Th
San ; Nghd. : GS.TS. Tôn Tích Ái, PGS.TS. Nguyn
Th M Lc . - H. : Khoa Sư phm, 2008 . - 85 tr. + CD-
ROM + tóm tt
Tóm tt: Trình bày cơ s lý lun hin đại v ging dy bài tp vt lý ph thông
bng phn mm toán hc Mathematica. Nghiên cu ni dung và phân phi
chương trình các kiến thc "Chuyn động cong ca cht đim" và các tài liu liên
quan nhm xác định được mc độ ni dung và kiến thc cơ bn và các k năng
hc sinh cn nm vng. Tìm hiu thc tế
dy hc gii bài tp vt lý v "Chuyn
động cong ca cht đim" lp 10 trung hc ph thông hin nay và xây dng h
thng bài tp có s dng phn mm toán hc Mathematica. Tiến hành thc
nghim sư phm theo tiến trình dy hc đã son tho để đánh giá hiu qu ca
vic đưa phn mm toán hc Mathematica vào ging dy
MôC LôC
Trang
Më ®Çu
1. Lý do chn đề tài
1
2. Mc tiêu nghiên cu
2
3. Nhim v nghiên cu
2
4. Đối tượng nghiên cu
2
5. Gi thuyết khoa hc
2
6. Phương pháp nghiên cu
3
7. Đóng góp ca đề tài
3
8. Cu trúc ca lun văn
3
Chương 1: CƠ S LÝ LUN HIN ĐẠI V GING DY BÀI TP VT
LÝ PH THÔNG BNG PHN MM TOÁN HC MATHEMATICA
4
1.1. Nhng vn đề lý lun dy hc hin đại
4
1.2. Vai trò ca công ngh thông tin trong dy hc
17
Sử dụng phần mềm toán học - Trang 2
Sử dụng phần mềm toán học - Người đăng: Tran Quyet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Sử dụng phần mềm toán học 9 10 540