Ktl-icon-tai-lieu

sự khác biệt giữa văn hóa phương đông và phương tây

Được đăng lên bởi trangha202
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 849 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. ĐỀTÀI Phân tích sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp phương tây và văn hóa doanh

nghiệp phương đông Lớp:NCQT5QN Khoa: Quản trị kinh doanh GVHD: Bùi Thị Thanh
Thúy Nhóm 13
2. LỜI NOI ĐÂU ́ ̀ Trong môt xã hôi rông lớn noi chung, môi doanh nghiêp đ ược coi la ̀

môt xa ̃ hôị ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ thu nho. Xã hôi lớn có nên văn hoa lớn, xã hôị nhỏ (doanh nghiêp) cung
co ́ nên ̉ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̀ văn hoa riêng biêt cua no. Nên văn hoa ây chiu anh hưởng va ̀ đông th ời la ̀
môt ́ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ bộ phân câu thanh nên nên văn hoa lớn. Như lời môt nha ̀ quan tri ̣ nôỉ tiêng ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̣
 ̉ ́ .E.Schein đã noi “Văn hoa doanh nghiêp găn liên với văn hoa xa ̃ hôi, la ̀ tâng sâu ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̀
cua văn hoa xã hôi. Văn hoa doanh nghiêp đoì hoỉ v ừa chu ́ y ́ t ới năng suât va ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ hiêu
quả san xuât, vừa chú ý tới quan hệ chủ thợ, quan hê ̣ gi ữa ng ười v ới ng ười. ̣ ̉ ́ Noi rông
ra, nêu toan bộ nên san xuât đêu được xây dựng trên môt nên văn hoa ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ́ doanh nghiêp
có trinh độ cao, nên san xuât sẽ vừa mang ban săc dân tôc, v ừa ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ thich ứng với thời
đai hiên nay “.(1) ́ ̣ ̣ Ở Viêt Nam, văn hoa doanh nghiêp (VHDN) vân con la ̀ môt khaí
niêm t ương đôí ̣ ́ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ mới me, tuy nhiên, nó đang nhân được sự quan tâm ngay cang tăng,
đăc biêt la ̀ ̉ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣ từ cac nhà quan lý doanh nghiệp. Doanh nhân và cac nhà quan ly ́ ngay
cang ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ nhân ra anh hưởng cua yêu tố văn hoa đôi với sự thanh công va ̀ hiêu qua ̉ cua ̣ ̉ ̉ ́
 ́ ́ ̀ ̣ ̉ doanh nghiêp. Đăc biêt trong tiên trinh hôị nhâp khu v ực va ̀ quôc tê, cac doanh ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́
nghiêp Viêt Nam đăc biêt trong linh vực cac nganh dich vu ̣ phaỉ chiu s ức ep canh ̣ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̣
tranh ngay cang tăng từ cac doanh nghiêp nước ngoaì không chi ̉ trên th ương ̀ ̀ ́ ̣ trường
mà ngay cả trong viêc thu hut lao đông.Thực tế đã chứng to ̉ răng nên ̣ ́ ̣ ̀ ̀ VHDN manh
mẽ sẽ là nên tang cho viêc nâng cao sức canh tranh cua doanh ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̉ nghiêp trên thương
trường và là yêu tố cơ ban thu hut lao đông co ́ tâm huyêt găn ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ́ bó với doanh nghiêp.
Tuy nhiên, VHDN ở Viêt Nam con đang ở b ước phat triên ̣ ̣ ̀ ́ ̉ sơ khai cân sự đâu tư hơn
nữa từ phia cac doanh nghiêp noí chung cung nh ư ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̃ cac doanh nghiêp linh vực dich vụ
noí riêng và cac nhà quan ly ́ đê ...
  !"#
 !$%&'()*+,+)-(+./012345(671
8")9:
; &<)=>?@A09%BC%0%D'.E9%F$ GDA
9%BH%1II
I
@HII.JC%D'FD'EBC%1KLFM.
@FNIA@IHA0FF.)F". OA$%PDA
9%@IN@A@
@
INAIQ.FFD') DP9%AR.0I%SFI@AA@I
N@TUV$CW3FDF'BH%EDA.@@I@A@IA
.BC%3F$XSY.@"@'.AN@I@I@F.
R./B.EY8Z'R.[GER.FI P' PIN@)0%
0EF.QFB.$F.$ GB"0F9%FI@@AAN@AIA@F
0$QEFB.\Y9%EYIAAN@N@I]'P
$F"WLM@II^3F)9EFL345)MDA9%
F9 !$%I@IHAII9'9VE."FE$$ GR.9"E
$FDANIAAIIY#R.DZ5##R.D"@"
@N@NAA0 O."F._$%'%AF.R.N.INN@
@@AINFF0F0%1.AR.%FEIII@AI@@@
F3F)9$F0D.IS.]VIIIIH@AII@I
0"YF 'X%N0F !AA@I0 P
9#"/0F..D$%`$C]N0FI@IAA345)9
9\\D#FF]0.IANIINF0F !
0 P#D#"F._!..D$%@9."FI@N@I@@'F
."FE345)O3F)9$O '0FIIA@N!$. !
YF.. AA@@IHFDa
0F##R.D"@$FN@FN@IHI@N0O.%D$%
. F.R.NAAIIHINA@..;bca$
F].)F].9%%$dDZD.dI@@@I@
FE_#.d !I
$%# !"
: 6e*f*(&P$g.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh;
ca$F].hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh;g(
9hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh:4i.`#d
hhhhhhhhhhhh:;j
khhhhhhhhhhhhhhhh::0jj
9hhhhhhhhhllJ"0F!O
#hhhhhhhh,,j
hhhhhhhhhhhhmm0iD .[
hhhhhhhhmnJ"F..od
hhhhhmp3k$#$R._
hhhhhhhhhhhhhhhhnq3
$Xhhhhhhhhhhhhhhhhng(_.#.[
d !$%# !
"hhhhhhhhhhhhhhhhhhhpQDk"
sự khác biệt giữa văn hóa phương đông và phương tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sự khác biệt giữa văn hóa phương đông và phương tây - Người đăng: trangha202
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
sự khác biệt giữa văn hóa phương đông và phương tây 9 10 228