Ktl-icon-tai-lieu

Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và
sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng
dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông
Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh
Nguyễn Huy Cường
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Trịnh Ngọc Thạch
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày tổng quan và cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng hoạt động
giảng dạy (HĐGD) của giáo viên GV. Trình bày chất lượng HĐGD của GV và sự
khác biệt giữa GV và sinh viên (SV) trong đánh giá chất lượng HĐGD của GV tại
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh: giới thiệu về Trường Cao
đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh; chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng
viên; sự khác biệt giữa GV và SV trong đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. Tìm
hiểu một số giải pháp nâng cao chất lượng HĐGD của GV tại Trường Cao đẳng
Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh.
Keywords. Đánh giá giáo dục; Hoạt động giảng dạy; Giáo dục đại học; Chất lượng
giảng dạy; Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Content
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh được Bộ Giáo dục và Đào tạo
quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng tháng 11 năm 2007. Nhà trường đã có truyền
thống trên 45 năm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kinh tế
với uy tín cao về chất lượng đào tạo, song đào tạo bậc Cao đẳng của Nhà trường còn hết sức
mới mẻ và còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên
(GV). Tuy nhiên, chất lượng đào tạo luôn được xem là yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu
của Nhà trường. Các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo và tự đánh giá của Nhà trường
đang được quan tâm đúng mức. Mặc dù vậy, một số vấn đề như quan niệm về chất lượng
giáo dục, chất lượng giảng dạy và chất lượng học tập, các yếu tố và điều kiện đảm bảo chất
lượng, các tiêu chí và công cụ đánh giá chất lượng, biện pháp và quy trình cải tiến chất
lượng,.. vẫn còn rất mới mẻ đối với cán bộ, GV, công nhân viên và sinh viên (SV) của Nhà
trường. Nhà trường chưa thực sự có hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động đào tạo của
mình, nhất là các hoạt động giảng dạy, nên khó khẳng định được chất lượng giảng dạy và
chất lượng đào tạo nói chung của Nhà trường hiện nay ra sao, có đáp ứng được yêu cầu của
SV, người sử dụng lao động và xã hội hay không.

Trong thực tiễn đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy, hình thức SV và GV tham
gia đánh giá được coi là hai hình thức có ý nghĩa quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng...
S khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và
sinh viên đối vi chất lượng hoạt động ging
dy ca giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông
Lâm Đông Bắc Qung Ninh
Nguyễn Huy Cường
Viện Đảm bo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dn: TS. Trnh Ngc Thch
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y tổng quan sở luận v đánh giá chất lượng hoạt động
ging dy (HĐGD) của giáo viên GV. Trình bày chất lượng HĐGD của GV sự
khác bit giữa GV sinh viên (SV) trong đánh gchất ợng HĐGD của GV ti
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc Qung Ninh: gii thiu v Trường Cao
đẳng Nông Lâm Đông Bc - Qung Ninh; chất lượng hoạt động ging dy ca ging
viên; s khác biệt giữa GV SV trong đánh giá chất lượng ging dy của GV. Tìm
hiu mt s giải pháp nâng cao chất ợng GD của GV tại Trường Cao đng
Nông Lâm Đông Bắc Qung Ninh.
Keywords. Đánh giá giáo dục; Hoạt động ging dy; Giáo dục đại hc; Chất lượng
ging dy; Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc
Content
PHN M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc - Quảng Ninh được Bộ Giáo dục Đào tạo
quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng tháng 11 năm 2007. Nhà trường đã truyền
thống trên 45 năm đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Kinh tế
với uy tín cao về chất lượng đào tạo, song đào tạo bậc Cao đẳng của Nhà trường còn hết sức
mới mẻ và còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên
(GV). Tuy nhiên, chất lượng đào tạo luôn được xem yếu tố hàng đầu tạo nên thương hiệu
của Nhà trường. Các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo tự đánh giá của Nhà trường
đang được quan tâm đúng mức. Mặc vậy, một số vấn đề như quan niệm về chất lượng
giáo dục, chất lượng giảng dạy chất lượng học tập, các yếu tố điều kiện đảm bảo chất
lượng, các tiêu chí công cụ đánh giá chất lượng, biện pháp quy trình cải tiến chất
lượng,.. vẫn còn rất mới mẻ đối với cán bộ, GV, công nhân viên và sinh viên (SV) của Nhà
trường. Nhà trường chưa thực sự hệ thống giám sát đánh giá các hoạt động đào tạo của
mình, nhất các hoạt động giảng dạy, nên khó khẳng định được chất lượng giảng dạy
chất lượng đào tạo nói chung của Nhà trường hiện nay ra sao, đáp ứng được yêu cầu của
SV, người sử dụng lao động và xã hội hay không.
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sự khác biệt trong đánh giá giữa giảng viên và sinh viên đối với chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc – Quảng Ninh 9 10 489