Ktl-icon-tai-lieu

Sự quan trọng của Thương hiệu trên thị trường

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Marketing địa phương

Công lý mới cho thương hiệu
Chương 1: Tại sao thương hiệu lại quan trọng

CÔNG LÝ MỚI CHO THƯƠNG HIỆU
Mặt sáng của thiết lập thương hiệu toàn cầu
Simon Anholt
(Dịch từ nguyên bản Brand New Justice: The Upside of Global Branding
Nhà xuất bản Butterworth-Heinemann, 2003)
Chương 1
Tại sao thương hiệu lại quan trọng
Những gì tôi sắp sửa trình bày có thể các bạn đã từng nghe rồi, nhưng xin hãy kiên nhẫn.
Đây là phần giới thiệu quan trọng cho các phần tiếp sau.
Các thương hiệu vận hành như sau:
Bên trái tôi là một chai nhựa đựng chất lỏng có ga, màu nâu, vị ngọt dán nhãn “Cola”.
Giá khoảng 50 cent. Bên phải là một chai gần giống hệt đựng chất nước ngọt mang nhãn
hiệu ‘Coca-Cola’. Để mua chai bên phải này, tôi mất hơn 1 euro, hay hơn 1 đô la, nếu các
bạn muốn dùng đô la.
Bên trái tôi là một cái áo thun màu trắng chất lượng tốt. Giá khoảng 10 euro. Bên phải là
một cái áo thun màu trắng tương tự, nhưng in trên ngực áo là một logo nhỏ ‘Versace’ màu
đen. Giá khoảng 30 euro.
Dường như đó là tội ác?
Thật ra, tội lỗi hay không tùy thuộc người thực hiện. Quyển sách này nghiên cứu khả
năng để cho hiện tượng thương hiệu, cũng như các thủ thuật khác có liên quan đến tạo ra
của cải, có thể được phân bổ trên thế giới tốt hơn trước đây. Quyển sách cho thấy
marketing thật sự là một công cụ mạnh mẽ để phát triển kinh tế, và marketing có thể đóng
góp đáng kể vào sự phân bổ của cải trên toàn cầu một cách công bằng hơn.
Giá trị mà bạn không thể nhìn thấy
Giá trị ‘thương hiệu’ mà marketing thêm vào sản phẩm và dịch vụ không phải là giá trị
hữu hình: không như doanh số, sản phẩm, nhà máy, đất đai, nguyên vật liệu hoặc lực
lượng lao động, bạn không thể đo lường giá trị này một cách dễ dàng, nhưng nó là vốn
bởi vì nó cho phép nhà sản xuất và người bán tính tiền nhiều hơn cho sản phẩm và dịch
vụ của họ. Thương hiệu là số nhân của giá trị, và đem lại lợi thế rất lớn cho chủ sở hữu.
Thương hiệu không khách gì tiền trong ngân hàng: Bạn có thể thế chấp nó, mua nó, bán
nó, đầu tư vào nó, và làm tăng hoặc giảm nó tùy theo quản lý tốt hay không.
Khái niệm giá trị vô hình đã được thiết lập vững chắc trong hệ thống tư bản, và không
làm cho thương hiệu đáng ngờ hơn hoặc kém giá trị hơn so với bất kỳ dạng nào khác của
giá trị thương mại.

Simon Anholt

1

Biên dịch: Hoàng Phương
Hiệu đính: Bùi Văn

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright

Tiếp thị địa phương
Bài đọc

Brand New Justice
Chương 1: Tại sao thương hiệu lại quan trọng

Gi...
Chương trình Ging dy Kinh tế Fulbright Marketing địa phương Công mi cho thương hiu
Chương 1: Ti sao thương hiu li quan trng
Simon Anholt 1 Biên dch: Hoàng Phương
Hiu đính: Bùi Văn
CÔNG LÝ MI CHO THƯƠNG HIU
Mt sáng ca thiết lp thương hiu toàn cu
Simon Anholt
(Dch t nguyên bn Brand New Justice: The Upside of Global Branding
Nhà xut bn Butterworth-Heinemann, 2003)
Chương 1
Ti sao thương hiu li quan trng
Nhng gì tôi sp sa trình bày có th các bn đã tng nghe ri, nhưng xin hãy kiên nhn.
Đây là phn gii thiu quan trng cho các phn tiếp sau.
Các thương hiu vn hành như sau:
Bên trái tôi là mt chai nha đựng cht lng có ga, màu nâu, v ngt dán nhãn “Cola”.
Giá khong 50 cent. Bên phi là mt chai gn ging ht đựng cht nước ngt mang nhãn
hiu ‘Coca-Cola’.
Để mua chai bên phi này,i mt hơn 1 euro, hay hơn 1 đô la, nếu các
bn mun dùng đô la.
Bên trái tôi là mt cái áo thun màu trng cht lượng tt. Giá khong 10 euro. Bên phi là
mt cái áo thun màu trng tương t, nhưng in trên ngc áo là mt logo nh ‘Versace’ màu
đen. Giá khong 30 euro.
Dường như đó là ti ác?
Tht ra, ti li hay không tùy thuc người thc hin. Quyn sách này nghiên cu kh
năng để cho hin tượng thương hi
u, cũng như các th thut khác có liên quan đến to ra
ca ci, có th được phân b trên thế gii tt hơn trước đây. Quyn sách cho thy
marketing tht s là mt công c mnh m để phát trin kinh tế, và marketing có th đóng
góp đáng k vào s phân b ca ci trên toàn cu mt cách công bng hơn.
Giá tr mà bn không th nhìn thy
Giá tr ‘thương hiu’ mà marketing thêm vào s
n phm và dch v không phi là giá tr
hu hình: không như doanh s, sn phm, nhà máy, đất đai, nguyên vt liu hoc lc
lượng lao động, bn không th đo lường giá tr này mt cách d dàng, nhưng nó là vn
bi vì nó cho phép nhà sn xut và người bán tính tin nhiu hơn cho sn phm và dch
v ca h. Thương hiu là s nhân ca giá tr, và đem li l
i thế rt ln cho ch s hu.
Thương hiu không khách gì tin trong ngân hàng: Bn có th thế chp nó, mua nó, bán
nó, đầu tư vào nó, và làm tăng hoc gim nó tùy theo qun lý tt hay không.
Khái nim giá tr vô hình đã được thiết lp vng chc trong h thng tư bn, và không
làm cho thương hiu đáng ng hơn hoc kém giá tr hơn so vi bt k dng nào khác ca
giá tr thương m
i.
Sự quan trọng của Thương hiệu trên thị trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự quan trọng của Thương hiệu trên thị trường - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Sự quan trọng của Thương hiệu trên thị trường 9 10 628