Ktl-icon-tai-lieu

Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2395 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã
hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo
Tạ Thị Thanh Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái lược sự phát triển từ Chủ nghĩa xã hội không tưởng đến Chủ nghĩa xã
hội khoa học và khái quát được lịch sử hình thành và phát triển của Kitô giáo. Phân tích
sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo. Nêu
bật được ý nghĩa của việc tìm hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng xã hội chủ
nghĩa và lý tưởng Kitô giáo với công tác tôn giáo của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Viêt
Nam hiện nay.
Keywords. Kitô giáo; Cơ đốc giáo; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Triết học; Thiên chúa
giáo
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Như chúng ta đã biết, tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại và còn tồn tại lâu
dài trong đời sống tinh thần của con người. Ph. Ăngghen có dự đoán về sự tiêu vong của tôn
giáo, nhưng đó là trong một xã hội hoàn thiện ở một tương lai xa, khi con người không chỉ có
mưu sự mà còn cho thành sự nữa. Nghĩa là, tôn giáo sẽ còn tồn tại cho đến khi nó không còn có
đối tượng để phản ánh. Cho đến nay, ở các quốc gia dù có chế độ chính trị khác nhau, tôn giáo
vẫn là một hiện tượng xã hội khách quan.
Trong lịch sử cũng như hiện tại, có một số quan điểm cho rằng, CNXH không tương dung
với tôn giáo, CNXH phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo và CNXH không phù hợp với văn minh
Kitô giáo v.v...Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, những người cộng sản chưa bao giờ phủ
nhận sự tồn tại của tôn giáo trong CNXH và cũng chưa khi nào có chủ trương chống tôn giáo
mà chỉ chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị phản động.
Chủ nghĩa Mác –Lênin thừa nhận:“Trong lịch sử đạo Cơ đốc giáo sơ kỳ có những điểm giống
đáng lưu ý với phong trào công nhân hiện đại…Cả đạo Cơ đốc lẫn CNXH …đều tuyên truyền sự giải
phóng con người trong tương lai khỏi cảnh nô lệ và nghèo khổ” [55; tr.663].

1

Công giáo là tôn giáo lớn thứ hai ở Việt Nam và là quốc gia có số tín đồ theo Công giáo
lớn thứ hai ở Đônng Nam Á, tính đến năm 2004 cả nước có 5,9 triệu giáo dân. Điều này có ảnh
hưởng không nhỏ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong văn hóa, đạo đức của con
người thì không thể phủ nhận được. Có thể khẳng định rằng, trong những năm qua, Công giáo
Việt Nam vận động theo xu hướng tích cực, tiến bộ là cơ bản – xu hướng Công giáo ...
1
Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã
hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo
Tạ Thị Thanh Hà
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khoa Khoa học Chính trị
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Mã số: 60 22 85
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Lữ
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Khái lược sự phát triển từ Chủ nghĩa xã hội không tưởng đến Chủ nghĩa
hội khoa học khái quát được lịch shình thành và phát triển của Kitô giáo. Pn tích
sự tương đồng khác biệt giữa tưởng hội chủ nghĩa tưởng Kitô giáo. Nêu
bật được ý nghĩa của việc m hiểu sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng xã hội chủ
nghĩa tưởng Kitô giáo với công tác tôn giáo của Nhà nước hội chủ nghĩa Viêt
Nam hiện nay.
Keywords. Kitô giáo; đốc giáo; Chủ nghĩa hội khoa học; Triết học; Thiên chúa
giáo
Content.
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Như chúng ta đã biết, tôn giáo xuất hiện rất sớm trong lịch sử nhân loại và còn tồn tại lâu
dài trong đời sống tinh thần của con người. Ph. Ăngghen dự đoán về sự tiêu vong của tôn
giáo, nhưng đó trong một hội hoàn thiện một tương lai xa, khi con người không chỉ
mưu sự mà còn cho thành sự nữa. Nghĩa là, tôn giáo sẽ còn tồn tại cho đến khi nó không còn có
đối tượng để phản ánh. Cho đến nay, ở các quốc gia dù có chế độ chính trị khác nhau, tôn giáo
vẫn là một hiện tượng xã hội khách quan.
Trong lịch sử cũng như hiện tại, có một số quan đim cho rằng, CNXH không tương dung
với tôn giáo, CNXH phủ nhận sự tồn tại của tôn giáo CNXH không phù hợp với văn minh
Kitô giáo v.v...Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, những người cộng sản chưa bao giờ phủ
nhận sự tồn tại của tôn giáo trong CNXH cũng chưa khi nào chủ trương chống tôn giáo
mà chỉ chống lại những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị phản động.
Chủ nga Mác Lênin thừa nhn:“Trong lịch s đo Cơ đốc giáo sơ k có nhng điểm giống
đáng lưu ý với phong trào công nhân hiện đại…C đạo Cơ đốc ln CNXHđều tuyên truyn sự giải
png con nời trong tương lai khỏi cnh nô lệ và ngo kh[55; tr.663].
Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Sự tương đồng và khác biệt giữa lý tưởng Xã hội chủ nghĩa và lý tưởng Kitô giáo 9 10 733