Ktl-icon-tai-lieu

sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi linhphainguyen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 592 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP
MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU
(dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp)
I.

II.

Dạng thức đề thi
1. Đề thi chỉ có bài tập, không có lý thuyết.
2. Trường hợp bài toán siêu tĩnh, bậc siêu tĩnh không quá 2.
3. Không được phép sử dụng tài liệu, học sinh cần nhớ các công thức cơ bản để giải bài
tập.
Nội dung kiến thức cần ôn

Ghi chú: bài tập rơi vào các chương từ 3 đến 6, học sinh vẫn cần xem lại chương 1 và 2 để củng
cố kiến thức liên quan.
CHƯƠNG 1 : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Mở đầu
1.1.
Nhiệm vụ của môn học
1.2.
Đối tượng nghiên cứu:
1.2.1. Đối tượng vật liệu
1.2.2. Đối tượng hình học
1.3.
Phương pháp nghiên cứu
1.3.1. Lý thuyết
1.3.2. Thực nghiệm
1.4.
Các giả thiết cơ bản
1.4.1. Giả thiết 1
1.4.2. Giả thiết 2
1.4.3. Giả thiết 3
2. Ngoại lực
2.1. Định nghĩa
2.2. Phân loại
2.2.1. Theo tác dụng
2.2.2. Theo tính chất
2.2.3. Theo thời gian
2.3. Các loại liên kết phẳng và phản lực liên kết
1.3.1. Gối di động
1.3.2. Gối cố định
1.3.3. Ngàm
1.3.4. Tìm phản lực liên kết
3. Nội lực
3.1. Định nghĩa
3.2. Phương pháp mặt cắt
4. Khái niệm về ứng suất
5. Khái niệm về biến dạng
5.1. Khái niệm về biến dạng, chuyển vị
5.2. Liên quan giữa ứng suất và biến dạng của phân tố (định luật Húc)
CHƯƠNG 2 :
ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
1. Khái niệm
1

2. Mô men tĩnh
2.1. Mô men tĩnh đối với một trục
2.2. Công thức xác định tâm của hình
3. Mô men quán tính
3.1. Mô men quán tính đối với một trục
3.2. Mô men quán tính đối với tâm (cực)
3.3. Mô men quán tính ly tâm đối với hệ trục
4. Mô men quán tính của một số hình đơn giản
5. Công thức chuyển trục song song
6. Công thức xoay trục
CHƯƠNG 3 :
THANH CHỊU KÉO (NÉN) ĐÚNG TÂM
1. Khái niệm
1.1. Định nghĩa
1.2. Biểu đồ lực dọc
2. Ứng suất và biến dạng trong thanh
2.1. Quan sát biến dạng
2.2. Các giả thuyết
2.3. Công thức tính ứng suất
2.4. Biến dạng
3. Đặc trưng cơ học của vật liệu
3.1. Khái niệm và phân loại vật liệu
3.2. Thí nghiệm kéo vật liệu dẻo
3.3. Thí nghiệm nén vật liệu dẻo
3.4. Thí nghiệm kéo vật liệu giòn
3.5. Thí nghiệm nén vật liệu giòn
4. Tính thanh chịu kéo (nén) theo độ bền
4.1. Đặt vấn đề
4.2. Ứng suất cho phép – Điều kiện bền
4.3. Ba bài toán cơ bản
5. Hệ siêu tĩnh
5.1. Khái niệm
5.2. Phương pháp giải
CHƯƠNG 4 :
THANH THẲNG CHỊU XOẮN THUẦN TÚY
1. Khái niệm
1.1. Định nghĩa
1.2. Biểu đồ mô men xoắn
1.3. Tìm mô men ngoại lực theo công suất
2. Thanh tròn chịu xoắn thuần túy
2.1. Quan sát biến d...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP
MÔN SỨC BỀN VẬT LIỆU
(dành cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp)
I. Dạng thức đề thi
1. Đề thi chỉ có bài tập, không có lý thuyết.
2. Trường hợp bài toán siêu tĩnh, bậc siêu tĩnh không quá 2.
3. Không được phép sử dụng tài liệu, học sinh cần nhớ các công thức cơ bản để giải bài
tập.
II. Nội dung kiến thức cần ôn
Ghi chú: bài tập rơi vào các chương từ 3 đến 6, học sinh vẫn cần xem lại chương 1 2 để củng
cố kiến thức liên quan.
CHƯƠNG 1 : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1. Mở đầu
1.1. Nhiệm vụ của môn học
1.2. Đối tượng nghiên cứu:
1.2.1. Đối tượng vật liệu
1.2.2. Đối tượng hình học
1.3. Phương pháp nghiên cứu
1.3.1.Lý thuyết
1.3.2.Thực nghiệm
1.4. Các giả thiết cơ bản
1.4.1. Giả thiết 1
1.4.2. Giả thiết 2
1.4.3. Giả thiết 3
2. Ngoại lực
2.1. Định nghĩa
2.2. Phân loại
2.2.1.Theo tác dụng
2.2.2.Theo tính chất
2.2.3.Theo thời gian
2.3. Các loại liên kết phẳng và phản lực liên kết
1.3.1. Gối di động
1.3.2. Gối cố định
1.3.3. Ngàm
1.3.4. Tìm phản lực liên kết
3. Nội lực
3.1. Định nghĩa
3.2. Phương pháp mặt cắt
4. Khái niệm về ứng suất
5. Khái niệm về biến dạng
5.1. Khái niệm về biến dạng, chuyển vị
5.2. Liên quan giữa ứng suất và biến dạng của phân tố (định luật Húc)
CHƯƠNG 2 : ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG
1. Khái niệm
1
sức bền vật liệu - Trang 2
sức bền vật liệu - Người đăng: linhphainguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
sức bền vật liệu 9 10 379