Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1427 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của
người học đến việc đánh giá các hoạt động
giảng dạy của giảng viên
Phạm Thị Bích
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Phương Anh
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Tổng quan các vấn đề lý luận về tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân
của người học tác động đến kết quả đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.
Nghiên cứu tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến kết quả đánh
giá giảng viên. Trình bày sự biến thiên của kết quả đánh giá giảng viên theo các yếu tố
đặc điểm cá nhân của người học. Phân tích các kết quả thu được và đưa ra các kiến
nghị nhằm nâng cao hoạt động giảng dạy của giao viên.
Keywords: Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng; Phương pháp giảng dạy; Đặc
điểm cá nhân; Giảng viên
Content
CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trên thế giới, hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng giảng viên là một hoạt
động đã xuất hiện từ khá sớm (từ cuối những năm 1920) tại các nước có nền giáo dục phát
triển với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Tại Việt Nam, hoạt động lấy ý kiến sinh viên
tuy mới chỉ xuất hiện từ những năm 2000 nhưng hiện đã trở thành hoạt động bắt buộc và đang
dần trở thành thường xuyên tại các trường đại học. Ngoài việc phải thường xuyên thực hiện
khảo sát sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo còn yêu cầu các trường phải sử dụng kết quả này
cho mục đích cải thiện chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần trong 2 mục
đích cơ bản của hoạt động đánh giá của sinh viên do Rifkin đưa ra vào năm 1995 [34]:
+ Để tìm hiểu tình hình, hỗ trợ sự phát triển của giảng viên;
+ Dùng kết quả đánh giá của sinh viên cho mục đích đánh giá chung, góp phần quan
trọng trong việc tuyển dụng, khen thưởng,…
Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới và thực tế cho thấy hoạt động lấy ý kiến sinh viên
có tác động tích cực đến việc cải thiện chất lượng giảng dạy của giảng viên, nhưng việc sử
dụng kết quả đánh giá giảng viên cho các mục đích như tuyển dụng, khen thưởng... thì còn
đang gây tranh cãi.

Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng các nhà quản lý trường đại học cần thận trọng khi sử
dụng kết quả đánh giá giảng viên cho các mục đích quan trọng vì kết quả đánh giá giảng viên
không chỉ phản ánh năng lực giảng dạy của thầy mà còn có thể bị tác động bởi nhiều yếu tố
không mong muốn. Bên cạnh đó, lại có những kết quả nghiên cứu cho thấy kết quả đánh giá
hoạt động giảng dạy của giảng viên từ sinh viên là hợp lệ...
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của
người học đến việc đánh giá các hoạt động
giảng dạy của giảng viên
Phạm Thị Bích
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Phương Anh
m bảo v: 2011
Abstract: Tổng quan c vấn đề luận về tác động của các yếu tđặc điểm nhân
của người học tác động đến kết quả đánh giá hot động giảng dạy của giảng viên.
Nghiên cứu tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của nời học đến kết quả đánh
giá giảng viên. Trình bày sự biến thiên của kết quả đánh giá giảng viên theo các yếu t
đặc điểm nhân của người học. Phân tích các kết quả thu được đưa ra các kiến
nghị nhằm nâng cao hoạt động giảng dạy của giao viên.
Keywords: Giáo dục đại học; Đánh giá chất lượng; Phương pháp giảng dạy; Đặc
điểm cá nhân; Giảng viên
Content
CHƢƠNG 1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
Trên thế giới, hoạt động lấy ý kiến sinh viên đánh giá chất lượng giảng viên là một hoạt
động đã xuất hiện tkhá sớm (tcuối những m 1920) tại các nước nền giáo dục phát
triển với mục tu nâng cao chất lượng đào tạo. Tại Việt Nam, hoạt động lấy ý kiến sinh viên
tuy mới chỉ xuất hiện từ những năm 2000 nhưng hiện đã trở thành hoạt động bắt buộc và đang
dần trở thành thường xuyên ti các trường đại học. Ngoài việc phải thường xuyên thực hiện
khảo sát sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào to còn u cầu các trường phải sử dụng kết quả y
cho mục đích cải thiện chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, đây mới chỉ một phần trong 2 mục
đíchbản của hoạt động đánh giá của sinh viên do Rifkin đưa ra vào năm 1995 [34]:
+ Để tìm hiểu tình hình, hỗ trợ sự phát triển của giảng viên;
+ Dùng kết quả đánh giá của sinh viên cho mục đích đánh giá chung, góp phần quan
trọng trong việc tuyển dụng, khen thưởng,…
Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới thực tế cho thấy hoạt động lấy ý kiến sinh viên
có tác động tích cực đến việc cải thiện chất lượng giảng dạy của giảng viên, nhưng việc sử
dụng kết quả đánh giá giảng viên cho các mc đích như tuyển dụng, khen thưởng... t n
đang gây tranh cãi.
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên 9 10 191