Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2816 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương
pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học
Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang
Trần Thị Mỹ Loan
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường – Đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: TS. Tô Thị Thu Hương
Năm bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lí luận giáo dục học dạy học tiểu
học (tìm hiểu lí luận về quá trình, nguyên tắc, cũng như nội dung, phương pháp và các
hình thức dạy học tiểu học); vai trò của hoạt động đánh giá giáo viên (ĐGGV). Tìm
hiểu nội dung Chuẩn nghề nghiệp và qui trình ĐG GV tiểu học theo quyết định
14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT. Trình bày chương trình đánh giá giáo viên theo
chuẩn ở Việt Nam và trên thế giới. Nghiên cứu hoạt động ĐGGV tại Trường tiểu học
Vĩnh Lương 1-Tp. Nha Trang về quy trình và kết quả ĐGGV theo Chuẩn. Tìm hiểu
phương pháp giảng dạy (PPGD) của GV Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 trước và sau
khi áp dụng Chuẩn cũng như tâm tư, nguyện vọng của GV Trường tiểu học Vĩnh
Lương 1 đối với việc ĐGGV theo Chuẩn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Đề
xuất giải pháp và kiến nghị nhằm năng cao, cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo
viên.
Keywords: Giáo viên; Giáo dục tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp; Phương pháp giảng dạy
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Đầu tư phát triển giáo dục là một trong những biện pháp tích cực và thông minh nhất để
đất nước theo kịp với đà phát triển của thế giới. Do đó, giáo dục được xem là quốc sách hàng
đầu, là sự nghiệp của Nhà nước và của toàn dân” (theo Luật Giáo dục). Giáo dục tiểu học
(GDTH) là bậc giáo dục nền tảng và phương pháp giảng dạy (PPGD) của GV góp phần quan
trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Điều 24- Luật Giáo dục qui định: “PP giáo dục tiểu học
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS (HS); phù hợp với đặc điểm
của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng PP tự học, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”. GV tiểu học
(GVTH) có vị trí, vai trò quan trọng như vậy nên những yêu cầu cơ bản đối với GVTH phải
bao gồm ba lĩnh vực: phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị; kiến thức và kĩ năng sư phạm.
Đến nay, sự phát triển của GDTH đã đi vào ổn định, tình trạng thiếu GVTH dần được
khắc phục. Công cuộc đổi mới Chương trình GDTH đang đặt ra những yêu cầu mới về phẩm

chất và năng lực của người GVTH. Do đó, để ĐG (ĐG) đúng chất lượng GV Bộ Giáo dục và
Đào tạo đã xây dựng Chuẩn nghề nghiệp GVTH (theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT...
Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương
pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học
Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang
Trần Thị Mỹ Loan
Vin Đảm bo chất lượng giáo dc
Luận văn Thạc sĩ ngành: Đo lường – Đánh giá trong giáo dục
Người ng dẫn: TS. Tô Thị Thu ơng
m bảo vệ: 2011
Abstract: Nghiên cứu hệ thống hóa c vấn đề lí luận giáo dục học dạy hc tiểu
học (tìm hiểu lí luận về quá trình, nguyên tắc, cũng như nội dung, phương pháp và các
hình thức dạy học tiểu học); vai tcủa hoạt đng đánh giá giáo viên (ĐGGV). Tìm
hiểu ni dung Chuẩn nghề nghiệp qui trình ĐG GV tiểu học theo quyết định
14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT. Trình bày chương trình đánh giá giáo viên theo
chuẩn Việt Nam trên thế giới. Nghiên cứu hoạt động ĐGGV tại Trường tiểu học
Vĩnh Lương 1-Tp. Nha Trang về quy trình kết quả ĐGGV theo Chuẩn. Tìm hiểu
phương pháp giảng dạy (PPGD) của GV Trường tiểu hc Vĩnh Lương 1 trước sau
khi áp dụng Chuẩn cũng như tâm tư, nguyện vọng của GV Trường tiểu học Vĩnh
Lương 1 đối với việc ĐGGV theo Chuẩn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Đề
xuất giải pháp kiến nghị nhằm ng cao, cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo
viên.
Keywords: Giáo viên; Go dục tiểu học; Chuẩn nghề nghiệp; Phương pháp giảng dạy
Content
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Đầu tư phát triển giáo dục là một trong những biện pháp tích cực và thông minh nhất để
đất nước theo kịp với đà phát triển của thế giới. Do đó, giáo dục được xem quốc sách hàng
đầu, là snghiệp của Nhà nước của toàn dân” (theo Luật Giáo dục). Giáo dục tiểu học
(GDTH) là bậc giáo dục nn tảng phương pháp giảng dạy (PPGD) của GV p phần quan
trọng nâng cao chất lượng giáo dục. Điều 24- Luật Giáo dục qui định: PP giáo dục tiểu học
phải phát huy tính tích cực, tự giác, chđộng, sáng tạo của HS (HS); phù hợp với đặc điểm
của từng lp học, môn học; bồi dưỡng PP tự học, rèn luyn kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”. GV tiểu học
(GVTH) vị t, vai t quan trọng như vậy nên những yêu cầu bản đối với GVTH phải
bao gồm ba lĩnh vực: phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị; kiến thức và kĩ năng sư phạm.
Đến nay, sự phát triển của GDTH đã đi vào n định, tình trạng thiếu GVTH dần được
khắc phục. Công cuộc đổi mới Chương trình GDTH đang đặt ra nhng yêu cầu mới về phẩm
Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1- Tp. Nha Trang 9 10 518