Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Trường Giang

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2012: Tập 10, số 2: 371 - 379 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TÁC ĐỘNG CỦA SUY THOÁI KINH TẾ ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
Impacts of Economic Recession on Business Activities
of Truong Giang Limited Company
Nguyễn Quốc Chỉnh1, Hà Thị Nhung2
1

Khoa Kế toán và QTKD, Trường Đại học nông nghiệp Hà Nội
2
Sinh viên lớp QTKD-B, Khoá 52
Địa chỉ email tác giả liên lạc: nqchinh99@gmail.com
Ngày gửi bài: 12.10.2011
Ngày chấp nhận: 12.03.2012
TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Giang, Thành phố Hải
Dương. Mục tiêu chủ yếu của nghiên cứu là phân tích tác động của suy thoái kinh tế (STKT) đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của công ty; Các giải pháp ứng phó của công ty trước tác động của STKT
và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty hoạt động có hiệu quả hơn trong điều kiện suy thoái.
Các phương pháp chủ yếu được sử dụng là phương pháp tiếp cận hệ thống và có sự tham gia;
phương pháp tổng hợp tài liệu và phương pháp so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy STKT đã làm
giảm các nguồn vốn vay của công ty đặc biệt vốn vay ngân hàng; giá cả các yếu tố đầu vào tăng cao,
các nhà cung cấp thay đổi phương thức thanh toán khiến công ty gặp một số khó khăn; suy thoái đã
ảnh hưởng tới việc làm của 82,6% người lao động, 62,6% người lao động có thu nhập giảm; hiệu quả
sản xuất kinh doanh của công ty giảm ở tất cả các chỉ tiêu, đặc biệt là năm 2009 (ROS: -2,36; ROE:2,80 và ROA:-1,64) và mức sống của 82,9% người lao động bị suy giảm. Để ứng phó với những tác
động của suy thoái kinh tế công ty đã áp dụng nhiều biện pháp. Nghiên cứu cũng chỉ ra một số giải
hiệu quả bao gồm: Khai thác tốt gói kích cầu của Chính phủ; thực hiện đàm phán lại với nhà cung cấp
và tìm kiếm thêm các nhà cung cấp nhằm đảm bảo đầu vào; thực hiện sa thải và tuyển dụng thêm lao
động vào các thời điểm cần thiết...
Từ khóa: Suy thoái kinh tế, tác động, biện pháp thích ứng.

SUMMARY
The study was conducted in Truong Giang Co. Ltd, Hai Duong city. The main objectives of the
study were i) to analyze impacts of economic recession on business activities of the company; ii) to
understand adapting sollutions applied by company to overcome the negative impacts of economic
recession, and iii) to propose feasible sollutions to help the company do business more efficiently
under economic recession conditions. Systematical and participatory approaches; comparision and
consultancy methods are main methods applied in this st...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2012: Tp 10, s 2: 371 - 379 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
TÁC ĐỘNG CA SUY THOÁI KINH T ĐẾN HOT ĐỘNG SN XUT KINH DOANH CA
CÔNG TY TNHH TRƯỜNG GIANG
Impacts of Economic Recession on Business Activities
of Truong Giang Limited Company
Nguyn Quc Chnh
1
, Hà Th Nhung
2
1
Khoa Kế toán và QTKD, Trường Đại hc nông nghip Hà Ni
2
Sinh viên lp QTKD-B, Khoá 52
Địa ch email tác gi liên lc: nqchinh99@gmail.com
Ngày
gi bài: 12.10.2011 Ngày chp nhn: 12.03.2012
TÓM TT
Nghiên cu được thc hin ti Công ty trách nhim hu hn Trường Giang, Thành ph Hi
Dương. Mc tiêu ch yếu ca nghiên cu là phân tích tác động ca suy thoái kinh tế (STKT) đến hot
động sn xut kinh doanh ca công ty; Các gii pháp ng phó ca công ty trước tác động ca STKT
đề xut mt s gii pháp nhm giúp công ty hot động có hiu qu hơn trong điu kin suy thoái.
Các phương pháp ch yếu được s dng
là phương pháp tiếp cn h thng và có s tham gia;
phương pháp tng hp tài liu và phương pháp so sánh. Kết qu nghiên cu cho thy STKT đã làm
gim các ngun vn vay ca công ty đặc bit vn vay ngân hàng; giá c các yếu t đầu vào tăng cao,
các nhà cung cp thay đổi phương thc thanh toán khiến công ty gp mt s khó khăn; suy thoái đã
nh hưởng ti vic làm ca 82,6% người lao động, 62,6% người lao động
có thu nhp gim; hiu qu
sn xut kinh doanh ca công ty gim tt c các ch tiêu, đặc bit là năm 2009 (ROS: -2,36; ROE:-
2,80 và ROA:-1,64) và mc sng ca 82,9% người lao động b suy gim. Để ng phó vi nhng tác
động ca suy thoái kinh tế công ty đã áp dng nhiu bin pháp. Nghiên cu cũng ch ra mt s gii
hiu qu bao gm: Khai thác tt gói kích cu ca Chính ph; thc hin đàm p
hán li vi nhà cung cp
và tìm kiếm thêm các nhà cung cp nhm đảm bo đầu vào; thc hin sa thi và tuyn dng thêm lao
động vào các thi đim cn thiết...
T kh
óa: Suy thoái kinh tế, tác động, bin pháp thích ng.
SUMMARY
The study was conducted in Truong Giang Co. Ltd, Hai Duong city. The main objectives of the
study were i) to analyze impacts of economic recession on business activities of the company; ii) to
understand adapting sollutions applied by company to overcome the negative impacts of economic
recession, and iii) to propose feasible sollutions to help the company do business more efficiently
under economic recession conditions. Systematical and participatory approaches; comparision and
consultancy methods are main methods applied in this study. Results of the study show that
economic recession has reduced capital sources, especially banking sources; increased input prices
and changed payment methods of input suppliers that made business activities of the company more
difficult; economic recession had negative impact on 82,6% labor force; and 62,6% of them has
income reduced; Business efficiency has reduced in all indicators, especially in 2009 (ROS: -2,36;
ROE:-2,80 và ROA:-1,64) and living standard of 82,9% labors has also reduced. To response to
economic recession, the company has applied various sollutions. Exploition of government’s
stimulus funding package; renegotiation and finding out more input suppliers; appropriately capital
borrowing using plan; and better use of labor force are main sollution suggested by the study.
Key
words: Adaptation solutions, economic recession, impacts.
37
1
Tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Trường Giang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Trường Giang - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Tác động của suy thoái kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Trường Giang 9 10 342