Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 886 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc
phát triển nguồn nhân lực khoa học
và công nghệ
Nguyễn Đinh Sơn
̀
Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn
Luận văn ThS. ngành: Quản lý khoa học và công nghê ̣; Mã số: 60 34 72
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
Năm bảo vệ: 2010
Abstract. Làm rõ cơ sở lý luận chung. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực Khoa
học và công nghệ của Tổng công ty Bảo đảm hoạt động bay Việt Nam. Nghiên cứu
thực trạng văn hoá doanh nghiệp của Tổng công ty và tác động của nó đối với phát
triển nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ. Đề xuất giải pháp nâng cao vai trò của
văn hoá doanh nghiệp trong quá trình phát triển nguồn nhân lực khoa học và công
nghệ.
Keywords. Văn hóa doanh nghiệp; Nguồn nhân lực; Quản lý điều hành
Content
1. Lý do chọn đề tài
Chúng ta đang sống trong môi trường cạnh trạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, cơ
hội và thách thức luôn đan xen nhau. Để tồn tại và phát triển trong môi trường đó thì văn hóa
đã thực sự trở thành một sức mạnh quan trọng của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và mỗi
quốc gia. Văn hoá doanh nghiệp đã trở thành tài sản vô hình của doanh nghiệp và là chìa
khoá để doanh nghiệp có thể phát triển và trường tồn. Các nhà khoa học quản lý đã chỉ ra
rằng: “Thách thức lớn nhất đối với quản lý trong thế kỷ 21 không phải các vấn đề về vốn,
công nghệ mà là vấn đề phát triển nguồn nhân lực”. Thực chất của vấn đề này chính là mối
quan hệ giữa con người với con người trong nội bộ tổ chức. Nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết
định với sự phát triển kinh tế của một quốc gia nói chung và sự tồn tại, phát triển của một
doanh nghiệp nói riêng. Phát triển nguồn nhân lực Khoa học và công nghệ nhằm tăng cường
năng lực cạnh tranh để hội nhập quốc tế thành công là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp
trong giai đoạn hiện nay. Tổng công ty Đảm bảo Hoạt động bay VN là một doanh nghiệp
hoạt động mang tính kinh tế - kỹ thuật, có tính quốc tế hoá cao và công nghệ hiện đại tiên
tiến, phát triển với tốc độ cao, luôn đặt ra thách thức đối với nguồn nhân lực trong việc tiếp
thu khai thác và đổi mới công nghệ.
2. Lịch sử nghiên cứu
Nghiên cứu xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhận được sự quan tâm rất lớn của các
học giả, doanh nghiệp, các nhà quản lý. Một số công trình nghiên cứu của các học giả nước
ngoài về VHDN như: “Chinh phục các làn sóng văn hóa” của Fons Trompenaars và Charles
Hampden Turner; “Doanh nghiệp và đạo đức” của Jésrôme Ballet Francoise Debury; “Đạo
đức trong kinh doanh” của Verne E.Hederson; Thuy...
ng cp ti vic
n nguc khoa hc




i hc Khoa h
Lu ThS.  
: 60 34 72
ng dn: PGS.TS. 
o v: 2010
Abstract.  c trng nguc Khoa
h ca Tm hong bay Vi

thc trp ca Tng ci v
trin nguc Khoa h xut gia
n nguc khoa h
ngh.
Keywords. p; Nguc; Qu
Content
1. Lý do chọn đề tài
Chng cnh tru 
h.  tn t
c s tr t sc mnh quan trng ca mi doanh nghip vi
quc gia.  a doanh nghi
 doanh nghi ng tc qu ra
rc ln nhi vi qu k  v v vn,
  n nguc cht ca v i
quan h gii vi trong ni b t chc. Ngut
nh vi s n kinh t ca mt qu s tn tn ca mt
doanh nghin nguc Khoa h nhng
c c hi nhp quc t m v quan trng ca doanh nghip
n hin nay. Tm bo Hot doanh nghip
ho - k thuc t  hi
tin vi t i vi nguc trong vic tip
i mgh.
2. Lch s nghiên cứu
p nhc s t ln c
hc gi, doanh nghit s u cc gi c
 a Fo
o
a Verne E.Hederson; Thuyt Z cn s
Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ - Trang 2
Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tác động của văn hóa doanh nghiệp tới việc phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ 9 10 276