Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của việc phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 781 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập VII, số 1: 73-82

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

T¸C §éNG CñA VIÖC PH¸T TRIÓN C¸C KHU C¤NG NGHIÖP Vμ C¸C DOANH NGHIÖP
§ÕN PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI TR£N §ÞA BμN TØNH H¦NG YªN
Impacts of Industrial Zones and Enterprises Development on
the Socio-Economic Development of Hung Yen Province
Nguyễn Văn Hưởng1, Bùi Bằng Đoàn2
1

Khoa Kinh tế - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên
2
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
TÓM TẮT

Phát triển các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp chế biến là
chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020. Do đó, cần phải nghiên cứu
những tác động của việc phát triển các khu công nghiệp (KCN) và các doanh nghiệp đến phát triển
kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Bài viết này sử dụng các phương pháp như: Khảo sát, điều tra 30 doanh
nghiệp ở hai KCN là Như Quỳnh A và Phố Nối A vào tháng 6-7 năm 2008; nghiên cứu các văn bản, tài
liệu đã ban hành, các chính sách phát triển kinh tế địa phương; phương pháp phân tích tác động của
từng nhân tố. Các KCN và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định được vai trò
quan trọng trong công cuộc đổi mới và xu hướng hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, việc phát triển các
KCN và các doanh nghiệp còn tồn tại những vấn đề tiềm ẩn thiếu bền vững ảnh hưởng đến sự phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. Nghiên cứu này nhằm phân tích vai trò của các KCN và các doanh
nghiệp trong phát triển kinh tế và đề xuất một số giải pháp để phát triển các KCN và các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020.
Từ khoá: Doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu công nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội.

SUMMARY
Enterprise development, especially small and medium enterprises (SMEs) and processing
industry, is an economic development strategy of Hung Yen province in period 2010- 2020. Therefore,
it is necessary to examine impacts of industrial zones and enterprise development on the socioeconomic development of Hung Yen province. Literature review was carefully done on documents
related to the socio-economic development of the province. The research conducted a survey of 30
enterprises in two industrial zones of Nhu Quynh A and Pho Noi A during June-July 2008. Factor
analysis was done to identify factors affecting the development process in the province. Industrial
zones and enterprises in the province have step by step manifested important roles and position in
the process of economic innovation and international inte...
Tp chí Khoa hc và Phát trin 2009: Tp VII, s 1: 73-82 TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
73
T¸C §éNG CñA VIÖC PH¸T TRIÓN C¸C KHU C¤NG NGHIÖP Vμ C¸C DOANH NGHIÖP
§ÕN PH¸T TRIÓN KINH TÕ - X· HéI TR£N §ÞA BμN TØNH H¦NG YªN
Impacts of Industrial Zones and Enterprises Development on
the Socio-Economic Development of Hung Yen Province
Nguyn Văn Hưởng
1
, Bùi Bng Đn
2
1
Khoa Kinh tế - Trường Đại hc Sư phm K thut Hưng Yên
2
Trường Đại hc Nông nghip Hà Ni
TÓM TT
Phát trin các doanh nghip, đặc bit là các doanh nghip nh va, công nghip chế biến là
chiến lược phát trin kinh tế ca tnh Hưng Yên giai đon 2010-2020. Do đó, cn phi nghiên cu
nhng tác động ca vic phát trin các khu công nghip (KCN) và các doanh nghip đến phát trin
kinh tế hi tnh Hưng Yên. Bài viết này s dng các phương pháp như: Kho sát, điu tra 30 doanh
nghip hai KCN là Như Qunh A và Ph
Ni A vào tháng 6-7 năm 2008; nghiên cu các văn bn, tài
liu đã ban hành, các chính sách phát trin kinh tế địa phương; phương pháp phân tích tác động ca
tng nhân t. Các KCN và các doanh nghip trên địa bàn tnh đã tng bước khng định được vai trò
quan trng trong công cuc đổi mi và xu hướng hi nhp quc tế. Tuy nhiên, vic phát trin các
KCN và các doanh nghip còn tn ti nhng vn đề tim n thiếu bn vng
nh hưởng đến s phát
trin kinh tế - xã hi tnh Hưng Yên. Nghiên cu này nhm phân tích vai trò ca các KCN và các doanh
nghip trong phát trin kinh tếđề xut mt s gii pháp để phát trin các KCN và các doanh nghip
trên địa bàn tnh Hưng Yên giai đon 2010-2020.
T khoá: Doanh nghip va và nh, khu công nghip, phát trin kinh tế, xã hi.
SUMMARY
Enterprise development, especially small and medium enterprises (SMEs) and processing
industry, is an economic development strategy of Hung Yen province in period 2010- 2020. Therefore,
it is necessary to examine impacts of industrial zones and enterprise development on the socio-
economic development of Hung Yen province. Literature review was carefully done on documents
related to the socio-economic development of the province. The research conducted a survey of 30
enterprises in two industrial zones of Nhu Quynh A and Pho Noi A during June-July 2008. Factor
analysis was done to identify factors affecting the development process in the province. Industrial
zones and enterprises in the province have step by step manifested important roles and position in
the process of economic innovation and international integration. However, in the development
process, there are still problems and uncertainties hindering the growth and development of
enterprises in Hung Yen province. This paper is to examine roles of industrial zones and enterprises
in economic development of Hung Yen province; it is also to point out problems and implications for
business development in the province during 2010-2020.
Key words: Industrial zones, small and medium enterprises (SMEs), socio-economic development.
1. §ÆT VÊN §Ò
Ngay sau ngμy t¸i lËp, tØnh ñy tØnh Hng
Yªn ®· cã NghÞ quyÕt “§Èy m¹nh hîp t¸c
®Çu t trªn ®Þa bμn tØnh Hng Yªn” nh»m
thùc hiÖn chñ tr¬ng cña §¶ng, cña Nhμ níc
vÒ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp (KCN).
N¨m 2003 Uû ban nh©n d©n (UBND) tØnh
Tác động của việc phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của việc phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tác động của việc phát triển các khu công nghiệp và các doanh nghiệp đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 9 10 418