Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2008 – 2010

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 951 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt
động giảng dạy của giảng viên trường Cao
đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn
2008 – 2010
Nguyễn Thanh Tùng
Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Trình bày cơ sở lý luận của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy
của giảng viên. Nghiên cứu các tác động của việc nhà trường tổ chức thăm dò mức
hài lòng của sinh viên về học phần đến hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từ
những kết quả nghiên cứu đạt được, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động thăm dò
kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên, góp phần nâng
cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa
Thiên Huế.
Keywords. Đánh giá chất lượng; Chất lượng giảng dạy; Hoạt động giảng dạy; Giảng
viên; Giáo dục đại học
Content
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây nước ta đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trên nhiều
lĩnh vực khác nhau về kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, khoa học kĩ thuật, v.v... Cùng với sự
phát triển đó, đòi hỏi cần phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ có đủ năng lực và trình độ
chuyên môn để xây dựng đất nước, đưa nước ta phát triển lên một tầm cao mới sánh kịp với
các nước trong khu vực và trên thế giới. Muốn vậy cần phải thực hiện đổi mới và nâng cao
chất lượng giáo dục đại học. Việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi phải được
thực hiện trên nhiều mặt khác nhau từ đổi mới chương trình đào tạo, trang thiết bị cơ sở vật
chất phục vụ dạy học và nghiên cứu đến nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên (GV), đẩy
mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá v.v…
Kiểm tra đánh giá là khâu cuối cùng của mỗi quá trình giáo dục nhưng đóng vai trò
hết sức quan trọng, đánh giá giúp ta biết kết quả của cả quá trình đã thực hiện, từ đó mới có
thể rút ra những nhận xét, đánh giá nhận định phù hợp, thấy được những điểm tốt và những
điểm chưa tốt trên cơ sở đó phát huy những điểm tốt và khắc phục những điểm chưa tốt. Có
làm tốt công tác kiểm tra đánh giá thì mới có thể tạo tiền đề cho những thay đổi về sau. Có
nhiều loại hình đánh giá khác nhau trong giáo dục, có thể kể đến một số hình thức đánh giá

như: đánh giá kết quả học tập, đánh giá giảng viên, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng
viên, đánh giá chương trình đào tạo, đánh giá cơ sở đào tạo, v.v…
Năm học 2009 – 2010, năm học với chủ đề “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao
chất...
Tác động ca việc sinh viên đánh giá hoạt
động ging dy ca ging viên trường Cao
đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn
2008 2010
Nguyễn Thanh Tùng
Viện Đảm bo chất lượng giáo dục
Luận văn ThS. ngành: Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Người hướng dn: PGS.TS. Nguyễn Phương Nga
Năm bảo v: 2012
Abstract. Trình y sở lý luận ca việc sinh viên đánh giá hoạt động ging dy
ca giảng viên. Nghiên cứu các tác động ca việc nhà trường t chức thăm mức
hài lòng của sinh viên về hc phần đến hoạt động ging dy ca giảng viên. Từ
nhng kết qu nghiên cứu đạt được, đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động thăm dò
kiến phn hi của sinh viên về hoạt động ging dy ca giáo viên, góp phần nâng
cao chất lượng hoạt động ging dy ca giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Tha
Thiên Huế.
Keywords. Đánh giá chất lượng; Chất lượng ging dy; Hoạt động ging dy; Ging
viên; Giáo dục đại hc
Content
M ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây nước ta đã có nhiều bước phát triển vượt bậc trên nhiu
lĩnh vực khác nhau về kinh tế, chính trị, giáo dục, y tế, khoa học thuật, v.v... Cùng vi s
phát triển đó, đòi hỏi cn phải đào tạo được một đội ngũ cán bộ đủ năng lực trình độ
chuyên môn để xây dựng đất nước, đưa nước ta phát triển lên một tm cao mới sánh kịp vi
các nước trong khu vực trên thế gii. Mun vy cn phi thc hiện đổi mới nâng cao
chất lượng giáo dục đại hc. Việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi phải được
thc hiện trên nhiều mặt khác nhau từ đổi mới chương trình đào tạo, trang thiết b sở vt
cht phc v dy học và nghiên cứu đến nâng cao trình đ của đội ngiảng viên (GV), đy
mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện công tác kiểm tra, đánh giá v.v…
Kiểm tra đánh giá khâu cuối cùng của mỗi quá trình giáo dục nhưng đóng vai trò
hết sc quan trọng, đánh giá giúp ta biết kết qu ca c quá trình đã thc hin, t đó mới
th rút ra những nhận xét, đánh giá nhận định phù hợp, thấy được những điểm tốt những
điểm chưa tốt trên sở đó phát huy những điểm tốt khắc phc những điểm chưa tốt.
làm tốt công tác kiểm tra đánh giá thì mới th to tiền đề cho những thay đổi v sau.
nhiu loại hình đánh giá khác nhau trong giáo dục, thể k đến mt s hình thức đánh giá
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2008 – 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2008 – 2010 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tác động của việc sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế giai đoạn 2008 – 2010 9 10 362