Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2629 lần   |   Lượt tải: 2 lần
“Để có thể cạnh tranh trong thị trường hôm nay, đòi
hỏi bạn phải có những hiểu biết cơ bản về những khái
niệm then chốt về tài chính và kế toán”.

“Chỉ cần một chút cố gắng, bạn cũng có thể trở
thành một người am hiểu về tài chính”.

CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

KATHERINE WAGNER
Người dịch: Nguyễn Vĩnh Trung
Hiệu đính: TS. Nguyễn Xuân Xanh

TÀI CHÍNH
dành cho những

NHÀ QUẢN LÝ
KHÔNG CHUYÊN
___________________________
FINANCE FOR
NOFINANCIAL MANAGERS
24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty

NXB Tổng hợp - TP. Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
ĐỂ TRỞ THÀNH NGƢỜI AM HIỂU VỀ TÀI CHÍNH
XEM LẠ I CÁ C THUẬT NGỮ CƠ BẢN
ĐỪNG VỘI SUY ĐOÁN
HÃ Y HIỂU ĐƢỢC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN THỜI ĐIỂM
HÃ Y HIỂU ĐƢỢC CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN
HÃ Y HỌC CÁ CH ĐI TÌM CÂU TRẢ LỜI
HÃ Y NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KINH DOA NH
HÃ Y ĐỌC KỸ HƠN BẢNG CÂ N ĐỐI KẾ TOÁN
HÃ Y ĐỌC TOÀN BỘ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP
HÃ Y KIỂM TRA DÒNG TIỀN MẶT
XEM KỸ HƠN CÁC PHẦN CƢỚC CHÚ
HÃ Y XÁ C ĐỊNH LƢỢNG HÀNG LƢU KHO CÓ QUÁ CAO HA Y KHÔNG
HÃ Y NHÌN CÁ C PHẦN ĐIỀU CHỈNH
HÃ Y KIỂM TRA VIỆC GHI NHẬN DOA NH THU
PHÂN TÍCH, PHÂN TÍCH VÀ PHÂN TÍCH
HÃ Y SỬ DỤNG CÁ C TỶ SUẤT THEN CHỐT
TẠI SAO PPE QUAN TRỌNG?
TÌM HIỂU NHIỀU HƠN VỀ LỢI THẾ THƢƠNG MẠI
CHUẨN BỊ, CHUẨN BỊ VÀ CHUẨN BỊ
ĐẶT CÁ C MỤC TIÊU DOANH THU THỰC TẾ
CẮT GIẢM CHI PHÍ HỢP LÝ
THEO DÕI DÒNG TIỀN MẶT
NHẬ N RA NHỮNG VẤ N ĐỀ TIỀM ẨN
HIỂU ĐƢỢC DOANH THU ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHI PHÍ NHƢ THẾ NÀO
CHỌN DẠNG THÍCH HỢP CHO DỰ TOÁN
CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

LỜI GIỚI THIỆU
Tập sách nhỏ “Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên” này của NXB McGrauHill là một kim chỉ nam quý báu giúp những nhà quản lý không chuyên nghiệp về tài chính,
đặc biệt cho những ngƣời chủ doanh nghiệp, nắm bắt đƣợc những điểm cốt lõi trong những
vấn đề quản trị tài chính, ý thức và hiểu biết hơn những vấn đề then chốt, biết đánh giá chính
xác hơn những tín hiệu tích cực, cũng nhƣ những tín hiệu đáng ngờ, biết đặt câu hỏi, tìm tòi
và quan trọng hơn: biết cách tự đi tìm câu trả lời cho mình cho những câu hỏi quan trọng
đƣợc đặt ra.
Bạn cần hiểu đƣợc những thuật ngữ và công cụ chuyên môn, biết kế toán viên và kiểm toán
viên làm gì, biết theo dõi dòng tiền mặt nhƣ thế nào - một vấn đề sống còn trong kinh doanh;
đọc các báo cáo tài chính, các bản cân đối tài chính, hiểu biết về chính sách quản lý hàng lƣu
kho, cách lập dự toán, cắt giảm chi phí, biết các “mẹo” cần thiết để xử lý những vấn đề phức
tạp, hiểu đƣợc những cách làm dễ dãi của ngƣời quản lý bên dƣới, nhận ra...
“Đ th cnh tranh trong th trường hôm nay, đòi
hi bn phi có nhng hiu biết cơ bn v nhng khái
nim then cht v tài chính và kế toán”.
Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên 9 10 716