Ktl-icon-tai-lieu

Tài khoản lưỡng tính - nên hiểu và sử dụng như thế nào

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2367 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI KHOẢN LƯỠNG TÍNH - NÊN HIỂU VÀ
SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?
Trong quá trình hoạt động, mỗi đơn vị kế toán phát sinh rất nhiều các giao dịch
hay còn gọi là nghiệp vụ kinh tế, tài chính.
Bất cứ giao dịch nào (Sự kịên có tính chất tài chính và được ghi nhận trên chứng
từ) đều ảnh hưởng đến các Báo cáo kế toán. Việc lập Báo cáo kế toán sau mỗi giao dịch
phát sinh là không thể và không cần thiết. Thay vào đó để theo dõi sự biến động thường
xuyên, liên tục của các khoản mục trên các Báo cáo kế toán người ta sử dụng phương tiện
gọi là Tài khoản.
Tài khoản là nơi lưu trữ cơ bản các dữ liệu của kế toán và được dùng để tập hợp số
liệu của các nghiệp vụ cùng loại, nói cách khác ảnh hưởng của các nghiệp vụ phát sinh
trong một kỳ kế toán phải được phân loại, lưu trữ thành các “bản riêng biệt” để cuối kỳ
dùng làm căn cứ tổng hợp lập các báo cáo kế toán.
Việc phân loại tài khoản tuỳ thuộc vào việc sắp xếp, phân loại các chỉ tiêu trên các
Báo cáo tài chính mà cụ thể là trên Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh,
đồng thời phải đảm bảo sự thuận tiện cho việc ghi chép trên tài khoản kế toán.
Ở hầu hết các nước theo cơ chế kinh tế thị trường, Nhà nước không ban hành một
hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng mang tính pháp qui. Thông thường các
công ty dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc gia và các chuẩn mực kế toán quốc tế để tự
thiết lập cho mình một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm ngành nghề sản
xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu thông tin quản lý của mình.
Việt Nam cũng đang hướng đến việc chuyển từ hệ thống tài khoản pháp qui sang
hệ thống tài khoản mang tính hướng dẫn (Ví dụ: trong qui định của Chế độ kế toán
doanh nghiệp. các đơn vị kế toán được lựa chọn các tài khoản cấp 1 có tính pháp qui để
hình thành nên hệ thống tài khoản khung cơ bản của doanh nghiệp mình, còn các tài
khoản chi tiết cấp 2, cấp 3… là tự xây dựng theo nhu cầu quản lý và thông tin).
Trong tương lai không xa chế độ kế toán Việt nam sẽ tiến tới xoá bỏ hệ thống tài
khoản pháp qui, mà chỉ đưa ra hệ thống định nghĩa các khoản mục trong báo cáo kế toán,
từ đó các thực thể kinh doanh tự tạo lập hệ thống tài khoản kế toán riêng. Muốn đạt được
mục tiêu này thì ngay trong giai đoạn quá độ khi các đơn vị kế toán đang sử dụng các tài
khoản theo qui định của chế độ kế toán hiện hành, người làm công tác kế toán cần nắm

vững bản chất, nội dung, kết cấu và cách sử dụng các tài khoản để phát huy công dụng tài
khoản trong việc ghi nhận các hoạt động kinh tế.
Trên phương diện ngu...
TÀI KHON LƯỠNG TÍNH - NÊN HIU VÀ
S DNG NHƯ TH NÀO?
Trong quá trình hot đng, mi đơn v kế toán phát sinh rt nhiu các giao dch
hay còn gi là nghip v kinh tế, tài chính.
Bất cứ giao dịch o (Sự kịên tính chất tài chính được ghi nhận trên chứng
từ) đều ảnh hưởng đến các Báo cáo kế toán. Việc lập Báo cáo kế toán sau mỗi giao dịch
phát sinh không thể không cần thiết. Thay vào đó để theo dõi sự biến động thường
xuyên, liên tục của các khoản mục trên các Báo cáo kế toán người ta sử dụng phương tiện
gọi là Tài khoản.
Tài khoản là nơi lưu trữ cơ bản các dữ liệu của kế toán và được dùng để tập hợp số
liệu của các nghiệp vụ cùng loại, nói cách khác ảnh hưởng của c nghiệp vụ phát sinh
trong một kỳ kế toán phải được phân loại, u trữ thành các “bản riêng biệt” để cuối k
dùng làm căn cứ tổng hợp lập các báo cáo kế toán.
Việc phân loại tài khoản tuỳ thuộc vào việc sắp xếp, phân loại các chỉ tiêu trên các
Báo cáo tài chính cụ thể trên Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả kinh doanh,
đồng thời phải đảm bảo sự thuận tiện cho việc ghi chép trên tài khoản kế toán.
hầu hết các nước theo chế kinh tế thị trường, Nhà nước không ban hành một
hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng mang tính pháp qui. Thông thường các
công ty dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc gia các chuẩn mực kế toán quốc tế để tự
thiết lập cho mình một hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm ngành nghề sản
xuất kinh doanh và đáp ứng các yêu cầu thông tin quản lý của mình.
Việt Nam cũng đang hướng đến việc chuyển từ hệ thống tài khoản pháp qui sang
hệ thống tài khoản mang tính ớng dẫn (Ví dụ: trong qui định của Chế độ kế toán
doanh nghiệp. các đơn vị kế toán được lựa chọn các tài khoản cấp 1 tính pháp qui để
hình thành n hệ thống tài khoản khung cơ bản của doanh nghiệp mình, còn c tài
khoản chi tiết cấp 2, cấp 3… là tự xây dựng theo nhu cầu quản lý và thông tin).
Trong tương lai không xa chế độ kế toán Việt nam sẽ tiến tới xoá bhệ thống tài
khoản pháp qui, mà chỉ đưa ra hệ thống định nghĩa các khoản mục trong báo cáo kế toán,
từ đó các thực thể kinh doanh tự tạo lập hệ thống tài khoản kế toán riêng. Muốn đạt được
mục tiêu này thì ngay trong giai đoạn quá độ khi các đơn vị kế toán đang sử dụng các tài
khoản theo qui định của chế độ kế toán hiện hành, người làm công tác kế toán cần nắm
Tài khoản lưỡng tính - nên hiểu và sử dụng như thế nào - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài khoản lưỡng tính - nên hiểu và sử dụng như thế nào - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tài khoản lưỡng tính - nên hiểu và sử dụng như thế nào 9 10 453