Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cao cấp chính trị

Được đăng lên bởi hienphuluong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1072 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A . Khái niệm đạo đức, đạo đức CM
1. ĐẠO ĐỨC:
Là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt, bao gồm một hệ thống quan điểm, quan niệm, những qui tắc,
chuẩn mực xã hội; hình thành, tồn tại và phát triển từ nhu cầu xã hội nhằm điều chỉnh hành vi ứng xử của con người.
- Bị chi phối bởi điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, phong tục, tập quán,..
- Ý thức, năng lực, hành vi tự giác (Tự nhận thức
- Phải phù hợp lợi ích xã hội, lợi ích cá nhân
- Mang tính kế thừa, phát triển, giao thoa
2. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
a. Khái niệm:
Đạo đức cách mạng là những chuẩn mực của người cộng sản về “cái chân, cái thiện, cái mỹ” nhằm
điều chỉnh hành vi ứng xử giữa họ với nhau, với tổ quốc và với nhân dân. Đạo đức cách mạng mang bản chất,
phẩm chất GCCN và NDLD, kết hợp với những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.
Biểu hiện:
- Nhận rõ phải, trái, tiếp thu cái tốt, bài trừ cái xấu, lạc hậu;
- Giữ vững lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị, suốt đời đấu tranh cho cách mạng, phục vụ giai cấp và
nhân dân;
- Tận trung với nước, tận hiếu với dân;
- Không sợ khó khăn, không ngại hi sinh, gian khổ;
- Đặt lợi ích giai cấp, nhân dân lên trước lợi ích cá nhân.
B. Về vị trí, Vai trò của đạo đức cách mạng đối với cách mạng nước ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản vô giá, đó là tư tưởng của Người, trong đó có
tư tưởng về đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại
rất nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm lý luận đầu tiên Người viết để
huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề đầu tiên Người đề cập
là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỷ niệm
39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), đăng trên báo Nhân dân là bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét
sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi
trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình
thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước; là sự vận dụng và phát triển sáng tạo
tư tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó là sự tiếp thu có chọn lọc và phát triển những
tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông và phương Tây, mà Người đã tiếp thu được trong
quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách và vô cùng phong ...
A . Khái niệm đạo đức, đạo đức CM
1. ĐẠO ĐỨC:
một hình thái ý thức hội đặc biệt, bao gồm một hthống quan điểm, quan niệm, những qui tắc,
chuẩn mực xã hội; hình thành, tồn tại và phát triển từ nhu cầu xã hi nhm điu chnh hành vi ng x ca con ngưi.
- Bị chi phối bởi điều kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hoá, phong tục, tập quán,..
- Ý thức, năng lực, hành vi tự giác (Tự nhận thức
- Phải phù hợp lợi ích xã hội, lợi ích cá nhân
- Mang tính kế thừa, phát triển, giao thoa
2. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG
a. Khái niệm:
Đạo đức cách mạng những chuẩn mực của người cộng sản về “cái chân, cái thiện, cái mỹ” nhằm
điều chỉnh hành vi ứng xử giữa họ với nhau, với tổ quốc và với nhân dân. Đạo đức cách mạng mang bản chất,
phẩm chất GCCN và NDLD, kết hợp với những giá trị đạo đức truyền thống dân tộc.
Biểu hiện:
- Nhận rõ phải, trái, tiếp thu cái tốt, bài trừ cái xấu, lạc hậu;
- Giữ vững lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị, suốt đời đấu tranh cho cách mạng, phục vụ giai cấp
nhân dân;
- Tận trung với nước, tận hiếu với dân;
- Không sợ khó khăn, không ngại hi sinh, gian khổ;
- Đặt lợi ích giai cấp, nhân dân lên trước lợi ích cá nhân.
B. Về vị trí, Vai trò của đạo đức cách mạng đối với cách mạng nước ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta một di sản giá, đó tưởng của Người, trong đó
tưởng v đạo đức. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh một tấm gương sáng ngời về đạo đức. Người để lại
rất nhiều c phẩm, bài nói, bài viết chuyên về đạo đức. Ngay trong tác phẩm luận đầu tiên Người viết để
huấn luyện những người yêu nước Việt Nam trẻ tuổi, cuốn Đường Kách mệnh, vấn đề đầu tiên Người đề cập
là tư cách người cách mệnh. Tác phẩm sau cùng bàn sâu về vấn đề đạo đức được Người viết nhân dịp kỷ niệm
39 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1969), đăng trên o Nhân dân bài Nâng cao đạo đức ch mạng, quét
sạch chủ nghĩa nhân. Trong Di chúc thiêng liêng, khi nói về Đảng, Bác cũng căn dặn Đảng phải rất coi
trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên.
Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam đã được hình
thành, phát triển trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước giữ nước; sự vận dụng phát triển sáng tạo
tưởng đạo đức cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đó sự tiếp thu chọn lọc phát triển những
tinh hoa văn hóa, đạo đức của nhân loại, cả phương Đông phương Tây, Người đã tiếp thu được trong
quá trình hoạt động cách mạng đầy gian lao, thử thách cùng phong phú mục tiêu giải phóng dân tộc,
giải phóng giai cấp, giải phóng con người.
tưởng đạo đức Hồ Chí Minh một hệ thống các quan điểm bản toàn diện v đạo đức, bao
gồm: vị trí, vai trò, nội dung của đạo đức; những phẩm chất đạo đức bản những nguyên tắc xây dựng
nền đạo đức mới; yêu cầu rèn luyện đạo đức với mỗi người cách mạng.
Vai trò nền tảng của đạo đức cách mạng được Hồ Chí Minh khẳng định: “Làm cách mạng để cải tạo xã
hội thành hội mới một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng cũng một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc
đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức mạnh mới gánh được nặng đi được xa. Người cách mạng
phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
Do đó, đạo đức trở thành nhân tố quyết định sự thành bại của mọi công việc phẩm chất mỗi con
người.Chính vậy, Hồ Chí Minh luôn coi trọng giáo dục, rèn luyện đạo đức cho con người, trước hết cho
cán bộ đảng viên. Người nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thực s
thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong
sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, đến với
con đường cứu nước trong thời đại mới - con đường giải phóng dân tộc theo quỹ đạo cách mạng vô sản. Bằng
những hoạt động thực tiễn của mình, Hồ Chí Minh đã bền bỉ, dẻo dai kiên nhẫn trong việc tìm kiếm con
đường, biện pháp để thực hiện mục tiêu: “Độc lập cho Tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi”.
Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951, Đảng ta chính thức bắt đầu kêu gọi “toàn
Đảng hãy ra sức học tập đường lối chính trị, tác phong, đạo đức cách mạng của Hồ Chủ tịch” chỉ ra rằng
“sự học tập ấy, điều kiện tiên quyết làm cho Đảng mạnh làm cho cách mạng đi mau đến thắng lợi hoàn
toàn”. Tại Đại hội đại biu toàn quốc lần thứ VII năm 1991, lần đầu tiên Đảng ta đã nêu lên khái niệm tư
tưởng Hồ Chí Minh đó là: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-
tài liệu cao cấp chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cao cấp chính trị - Người đăng: hienphuluong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
tài liệu cao cấp chính trị 9 10 929