Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu chuyên đề

Được đăng lên bởi tieuhocvothisau
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 637 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ LỘC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TH PHÚ LỘC I
Phú Lộc, ngày 13 tháng 5 năm 2014

ĐĂNG KÍ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao
tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi dôi với làm”
Kính gửi: - Đảng ủy xã phú lộc
- Chi bộ trường Tiểu học phú lộc 1
Tôi tên là: Bùi Thị Hoa
Sinh ngày: 13 tháng 07 năm 1972
Quê quán: Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Địa chỉ thường trú: .Tổ 2 – TDP II, thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Lộc 1.
Chức vụ : Chủ tịch công đoàn + Khối trưởng 4&5.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày 02 tháng 7 năm 2006.
Chính thức:
Ngày 02 tháng 7 năm 2007.
Sinh hoạt đảng tại Chi bộ: Trường Tiểu học Phú Lộc 1, xã Phú Lộc, Krông Năng,
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
Sinh hoạt đảng nơi cư trú: TDP II, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.
Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, Công văn số 431 của
Huyện ủy Krông Năng, ngày 11 tháng 5 năm 2014. Thực hiện Công văn số 26, ngày
28/4/2014 của Đảng ủy xã Phú Lộc, kế hoạch của chi bộ Trường Tiểu học phú Lộc 1,
triển khai đến các đảng viên trong chi bộ đăng ký thưc hiện về việc học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
cá nhân, nói đi đôi với làm” Tôi xin đăng ký thực hiện các nội dung sau:
1- Thực hiện tốt Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần
trách nhiệm “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Có Ý thức đúng
đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Nắm vững chính sách
và thực hiện đường lối quần chúng. Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống thói vô cảm trước những vất vả,
khó khăn của nhân dân; chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, nóng vội, tự tư
tự lợi, bệnh nể nang, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị, bệnh tham ô, lười biếng, tham
lam, hữu danh vô thực... “Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước.
Tận hiếu với dân”.
2- Gương mẫu, thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chính sách,
pháp luật của Nhà nước, nói đi đôi với làm, thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, suy
nghĩ và hành động, toàn tâm toàn ý với công việc; lấy hiệu quả công việc để kiểm

chứng về tinh thần trách nhiệm giữa nói với làm, không được nói một đàng, làm một
nẻo, chỉ nói suông, hứa mà khô...
ĐẢNG ỦY XÃ PHÚ LỘC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TH PHÚ LỘC I
Phú Lộc, ngày 13 tháng 5 năm 2014
ĐĂNG KÍ
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “nêu cao
tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi dôi với làm”
Kính gửi: - Đảng ủy xã phú lộc
- Chi bộ trường Tiểu học phú lộc 1
Tôi tên là: Bùi Thị Hoa
Sinh ngày: 13 tháng 07 năm 1972
Quê quán: Xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Địa chỉ thường trú: .Tổ 2 – TDP II, thị trấn Krông Năng, Đăk Lăk.
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Phú Lộc 1.
Chức vụ : Chủ tịch công đoàn + Khối trưởng 4&5.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày 02 tháng 7 năm 2006.
Chính thức: Ngày 02 tháng 7 năm 2007.
Sinh hoạt đảng tại Chi bộ: Trường Tiểu học Phú Lộc 1, xã Phú Lộc, Krông Năng,
Chức vụ trong Đảng: Đảng viên
Sinh hoạt đảng nơi cư trú: TDP II, thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng.
Thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, Công văn số 431 của
Huyện ủy Krông Năng, ngày 11 tháng 5 m 2014. Thực hiện Công văn số 26, ngày
28/4/2014 của Đảng ủy Phú Lộc, kế hoạch của chi bộ Trường Tiểu học phú Lộc 1,
triển khai đến các đảng viên trong chi bộ đăng ký thưc hiện về việc học tập làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa
cá nhân, nói đi đôi với làm” Tôi xin đăng ký thực hiện các nội dung sau:
1- Thực hiện tốt tưởng, tấm gương đạo đức Hồ C Minh về nêu cao tinh thần
trách nhiệm “hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Ý thức đúng
đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Nắm vững chính sách
thực hiện đường lối quần chúng. Tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao.
Tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa nhân, chống thói cảm trước những vất vả,
khó khăn của nhân dân; chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, nóng vội, tự
tự lợi, bệnh nể nang, kéo bè, kéo cánh, cục bộ, bản vị, bệnh tham ô, lười biếng, tham
lam, hữu danh thực... “Nhận phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước.
Tận hiếu với dân”.
2- Gương mẫu, thực hin tốt c chủ trương, Nghị quyết của Đảng chính sách,
pháp luật của Nhà nước, i đi đôi với m, thống nhất giữa luận với thực tiễn, suy
nghĩ hành động, toàn tâm toàn ý với công việc; lấy hiệu quả công việc để kiểm
Tài liệu chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu chuyên đề - Người đăng: tieuhocvothisau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tài liệu chuyên đề 9 10 869