Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Hữu Lam

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 160 trang   |   Lượt xem: 6235 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Hành vi tổ chức
Nguyễn Hữu Lam
Nhà XB Giáo Dục

Nhân tố con người vừa là động lực vừa là mục tiêu cho sự phát triển xã hội, vì vậy nhân tố
con người có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của tất cả các tổ chức. Cuốn sách này sẽ
đề cập, phân tích về vấn đề này.
LỜI GIỚI THIỆU
Quản lý suy cho cùng là quản lý con người, nhân tố con người vừa là mục tiêu vừa là động
lực cho sự phát triển xã hội. Trong điều kiện quốc tế hóa nền kinh tế thế giới và trong xu
thế đổi mới kinh tế hiện nay ở đất nước ta việc phát huy đầy đủ, có hiệu quả nhân tố con
người có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của tất cả các tổ chức.
Thạc sĩ Nguyễn Hữu Lam, giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế
thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ của chương trình Thụy Sĩ - AIT về phát triển quản lý
tại Việt Nam (Swiss -AIT - Management Development Program in Vietnam - SAV) đã biên
soạn tài liệu Hành vi Tổ chức. Đây là một quyển sách cần thiết cho sinh viên ngành Quản
trị Kinh doanh và hữu ích cho các nhà quản lý kinh doanh những người quan tâm tới phát
triển và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức.
Với kinh nghiệm mười ba năm giảng dạy ở trường Đại học Kinh tế và với những kiến thức
mà tác giả nhận được từ việc học tập ở Viện Công nghệ Châu Á (The Asian Institute of
TechnoIogy - AIT, Bangkok, Thaiand) đã làm cho quyển sách thể hiện được những xu thế
mới, mang tính khái quát cao và tính thực tiễn cao.
Đây là một lĩnh vực mới mẻ ở đất nước ta và tài liệu này được biên soạn từ các tài liệu
nước ngoài nên đôi chỗ tác giả còn lúng túng trong thể hiện do khó khăn của sự không
tương đồng trong ngôn ngữ đặc biệt là các khái niệm mới. Chúng tôi mong bạn đọc góp ý
cho tác giả để hoàn thiện hơn nữa tài liệu này nhầm phục vụ tốt hơn nữa việc đào tạo sinh
viên ngành Quản trị Kinh doanh.
Trường Đạt học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày 10 tháng 07 năm 1996
Phó giáo sư Đào Công Tiến
Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế
Thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn: Nhà XB Giáo Dục

Gi i thi u v OB

Hành vi T ch c

Gi i thi u v
Hành vi T ch c
Nguy n H u Lam, Ph.D
lam@ueh.edu.vn

! $& & & % , -$& & & . .
" % ' ( )* +
#
# ' ( )* /
%
1
2
0 "! 3 ! ! 4
# 02
5! 7 !8 8102 ! ! 4 4
6
#8 !
2

M c tiêu
K t thúc vi c h c t p ch
1.

ng này, b n s có kh

:

nh ngh a v Hành vi t ch c

2.

Gi i thích giá tr c a vi c nghiên c u có h th ng hành vi t ch c

3.

Li t kê nh ng thách th c và nh ng c h i c a các nhà qu n lý
d ng nh ng khái ni m c a hành vi t ch c

4.

Nh n d ng
c nh ng óng góp b i nh ng ngành khoa h c khác v...
Hành vi t chc
Nguyn Hu Lam
Nhà XB Giáo Dc
Nhân tố con người vừa là động lc va là mc tiêu cho s phát trin xã hi, vì vy nhân t
con ngườ
i có ý nghĩa quyết định cho s thành bi ca tt c các t chc. Cun sách này s
đề
cp, phân tích v vn đề này.
LI GII THIU
Qun lý suy cho cùng là qun lý con người, nhân tố con người va là mc tiêu vừa là động
l
c cho s phát trin xã hội. Trong điều kin quc tế hóa nn kinh tế thế gii và trong xu
th
ế đổi mi kinh tế hin nay ở đất nước ta vic phát huy đầy đủ, có hiu qu nhân t con
người có ý nghĩa quyết định cho s thành bi ca tt c các t chc.
Th
c sĩ Nguyễn Hu Lam, ging viên khoa Qun trị Kinh doanh trường Đại hc Kinh tế
thành ph H Chí Minh vi s h tr của chương trình Thy Sĩ - AIT v phát trin qun lý
t
i Vit Nam (Swiss -AIT - Management Development Program in Vietnam - SAV) đã biên
so
n tài liu Hành vi T chức. Đây là một quyn sách cn thiết cho sinh viên ngành Qun
tr
Kinh doanh và hu ích cho các nhà qun lý kinh doanh những người quan tâm ti phát
tri
n và phát huy có hiu qu ngun nhân lc ca t chc.
V
i kinh nghiệm mười ba năm giảng dy ở trường Đại hc Kinh tế và vi nhng kiến thc
mà tác gi
nhận được t vic hc tp Vin Công ngh Châu Á (The Asian Institute of
TechnoIogy
- AIT, Bangkok, Thaiand) đã làm cho quyn sách th hiện được nhng xu thế
mi, mang tính khái quát cao và tính thc tin cao.
Đây là một lĩnh vực mi mẻ ở đất nước ta và tài liệu này được biên son t các tài liu
nước ngoài nên đôi chỗ tác gicòn lúng túng trong th hiện do khó khăn của s không
tương đồng trong ngôn ngữ đặc bit là các khái nim mi. Chúng tôi mong bạn đọc góp ý
cho tác gi
ả để hoàn thiện hơn nữa tài liu này nhm phc v tốt hơn nữa việc đào tạo sinh
viên ngành Qu
n trKinh doanh.
Trường Đạt hc Kinh tế Thành Ph H Chí Minh
Ngày 10 tháng 07 năm 1996
Phó giáo sư Đào Công Tiến
Hiệu trưởng Trường Đại hc Kinh tế
Thành ph H Chí Minh
Ngun: Nhà XB Giáo Dc
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Hữu Lam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Hữu Lam - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
160 Vietnamese
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Hữu Lam 9 10 327