Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Văn Thụy

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 211 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HAØNH VI TOÅ CHÖÙC
NH
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

NGUYEÃN VAÊN THUÏY, MBA
Y,
thuybanker@yahoo.com
NGUYEN VAN THUY, MBA

NOÄI DUNG MOÂN HOÏC
1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH VI TOÅ
NH
CHÖÙC
2. NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH VI CAÙ
NH
NHAÂN
3. ÑOÄNG VIEÂN
NG
4. NHÖÕNG CÔ SÔÛ HAØNH VI NHOÙM
NH
5. QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ VAÊN HOAÙ
VAØ THAY ÑOÅI CUÛA TOÅ CHÖÙC
NGUYEN VAN THUY, MBA

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
Paul Hersey & Ken Blanc Hard

QUAÛN TRÒ HAØNH VI TOÅ CHÖÙC, Nxb Thoáng keâ, 2004
NH
C,
ng

Nguyeãn Höõu Lam

HAØNH VI TOÅ CHÖÙC, Nxb Giaùo Duïc, 2007
NH
C,

Stephen P. Robins

ORAGNIZATIONAL BEHAVIOR
Prentice Hall International Editions, 1995

Steve Ellis & Penny Dick

Introduction to ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
McGraw-Hill, 2003

Gareth R. Jones

ORGANIZATIONAL THEORY, DESIGN, AND CHANGE
Pearson Prentice Hall International, 2004

Gary Yukl

LEADERSHIP IN ORGANIZTIONS
Pearson Prentice Hall International, 2006
NGUYEN VAN THUY, MBA

ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP
NH

Chuyeân caàn : 10%
Tieåu luaän nhoùm : 30%
Keát thuùc moân : 60%

NGUYEN VAN THUY, MBA

ÑEÀ TAØI
1. DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM VAØ CHÍNH SAÙCH
ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN NHÖ THEÁ NAØO ?
2. TAÏI SAO COÙ HIEÄN TÖÔÏNG CHAÛY MAÙU CHAÁT
XAÙM TÖØ CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC SANG
CAÙC THAØNH PHAÀN KINH TEÁ KHAÙC ?
3. ÑI TÌM PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO RIEÂNG CHO
DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ?
4. TAÏI SAO PHAÛI XAÂY DÖÏNG VAÊN HOAÙ DOANH
NGHIEÄP ?
5. LAØM VIEÄC NHOÙM NHÖ THEÁ NAØO CHO HIEÄU
QUÛAÛ ?
6. XUNG ÑOÄT VAØ GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT TRONG
DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ?
7. HOÏC TAÄP & ÑAØO TAÏO TAÙC ÑOÄNG NHÖ THEÁ NAØO
TÔÙI HAØNH VI CUÛA NHAÂN VIEÂN
8. ÑO LÖÔØNG MÖÙC ÑOÄ HAØI LOØNG CUÛA NHAÂN VIEÂN
NGUYEN VAN THUY, MBA

CHÖÔNG 1
GIÔÙI THIEÄU VEÀ
HAØNH VI TRONG TOÅ CHÖÙC
NH
Introduction to Organizational Behavior

NGUYEN VAN THUY, MBA

Muïc tieâu
Moâ taû caùc khía cuûa moät toå chöùc
Ñònh nghóa veà Haønh Vi Toå Chöùc
nh
Giaûi thích giaù trò cuûa vieäc nghieân
cöùu heä thoáng Haønh vi Toå chöùc
ng
nh
Nhaän daïng ñöôïc nhöõng ñoùng goùp
ng
ng
bôûi nhöõng khoa hoïc khaùc vaøo haønh
nh
vi toå chöùc
Nhaän daïng ñöôïc caùc caáp ñoä phaân
ng
tích trong nghieân cöùu OB
NGUYEN VAN THUY, MBA

Toå chöùc laø gì ?
What is an Organization ?

Laø nhöõng nhoùm ngöôøi
laøm vieäc vaø phuï thuoäc
laãn nhau trong vieäc
ñaït ñöôïc muïc tieâu
chung
Quan heä töông taùc
ñöôïc caáu truùc saün
Caùc nhieäm vuï ñöôïc
ñieàu phoái
Höôùng tôùi muïc ñích
ng
naøo ñoù

NGUYEN VAN THUY, MBA

FUTRE PLANS
KH TÖÔNG LAI

TECHNOLOGY
COÂNG NGHEÄ

INTRUSTY SECTOR
LÓNH VÖÏC KINH DO...
NGUYEN VAN THUY, MBA
NGUYEN VAN THUY, MBA
HA
HA
Ø
Ø
NH VI TO
NH VI TO
Å
Å
CH
CH
ÖÙ
ÖÙ
C
C
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
ORGANIZATIONAL BEHAVIOR
NGUYEÃN VAÊN THU
NGUYEÃN VAÊN THU
Ï
Ï
Y, MBA
Y, MBA
thuybanker@yahoo.com
thuybanker@yahoo.com
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Văn Thụy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Văn Thụy - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
211 Vietnamese
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Nguyễn Văn Thụy 9 10 711