Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Phan Thị Minh Châu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 1499 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 1 : CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH VI CAÙ NHAÂN

Presenter’s Name:
Ph.D Phan Thi Minh Chau

1

Nhöõng vaán ñeà caàn naém vöõng
 Sự

cần thiết phải nghiên cứu HVTC.
 Đặc điểm của tính cách . Các phương diện
đánh giá tính cách . Ảnh hưởng của môi trường
đến hình thành tính cách . Ảnh hưởng của tính
cách đến hành vi.
 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức .Rào
cản nhận thức .AÛnh höôûng cuûa nhaän thöùc ñeán

haønh vi

 Mục

tiêu của học tập . Mối quan hệ giữa học
tập - nhận thức - hành vi.
2

NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH VI
CAÙ NHAÂN
1.
2.
3.
4.

Ñaëc tính tieåu söû
Tính caùch
Nhaän thöùc
Hoïc taäp

3

TÍNH
CAÙCH

ÑAËC TÍNH
TIEÅU SÖÛ
HAØNH VI CAÙ NHAÂN
-Laøm vieäc tích cöïc  Naêng suaát lao ñoäng
-Gaén boù vôùi doanh nghieäp Söï thuyeân chuyeån
-Ít vaéng maët söï vaéng maët
-Haøi loøng Söï thoaû maõn

NHAÄN
THÖÙC

HOÏC
TAÄP
4

NHÖÕNG ÑAËC TÍNH TIEÅU SÖÛ
 Tuoåi
 Giôùi

tính
 Trình ñoä chuyeân moân
 Thaâm nieân coâng taùc
 Tình traïng gia ñình

5

Naêng suaát lao ñoäng
Söï vaéng maët
Söï thuyeân chuyeån
Söï thoaû maõn

TÍNH CAÙCH
Ñònh nghóa:
Tính caùch laø toång theå nhöõng caùch thöùc maø con
ngöôøi (caù nhaân) phaûn öùng vaø töông taùc vôùi moâi
tröôøng.
 Ñaëc ñieåm cuûa tính caùch:
- Ñoäc ñaùo, rieâng coù, caù bieät
- Töông ñoái oån ñònh
Nhöõng ñaëc ñieåm tính caùch cuûa caù nhaân ñöôïc theå
hieän moät caùch coù heä thoáng trong haønh vi, haønh
ñoäng cuûa caù nhaân ñoù.


6

ÑAÙNH GIAÙ TÍNH CAÙCH
1.

2.

3.

Xeùt treân 3 phöông dieän:
Phaûn öùng (töông taùc) cuûa caù nhaân vôùi traùch nhieäm vaø
nghóa vuï maø hoï ñaûm nhieäm
 Quyeát ñònh caù nhaân ñoù laø ngöôøi laøm vieäc nhö theá naøo
Phaûn öùng (töông taùc) vôùi nhöõng ngöôøi xung quanh
Quyeát ñònh moái quan heä hôïp taùc cuûa caù nhaân ñoù vôùi
ngöôøi khaùc nhö theá naøo.
Phaûn öùng (töông taùc) vôùi chính baûn thaân mình
Quyeát ñònh caù nhaân ñoù coù bieát ñaùnh giaù ñuùng mình ñeå
höôùng ñeán söï hoaøn thieän hôn.
7

CÔ SÔÛ HAØNH THAØNH TÍNH CAÙCH
1.
2.
-

Di truyeàn
Moâi tröôøng:
Vaên hoùa daân toäc
Ñieàu kieän soáng
Caùch thöùc giaùo duïc (chuaån möïc gia ñình…)
Nhaø tröôøng, baïn be ø,…

8

NAÊM THAØNH TOÁ CUÛA EI (Emotional Intelligency)
-Töï

Bieát Mình

tin
-Töï ñaùnh giaù baûn thaân moät caùch thöïc teá
-Töï chaâm bieám
-Ñaùng

Töï Chuû

tin caäy , chính tröïc.
-Thích nghi vôùi söï mô hoà
-Côûi môû vôùi söï thay ñoåi
-Noã

Ñoäng Cô

löïc cao ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc.
-Laïc quan, ngay caû khi ñoái ñaàu vôùi thaát baïi.
-Taän taâm vôùi coâng ty.
-Gioûi

Ñoàng Caûm

ñaøo taïo vaø g...
1
BA
ØI 1 : CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH VI CAÙ NHAÂN
Presenter’s Name:
Ph.D Phan Thi Minh Chau
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Phan Thị Minh Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Phan Thị Minh Châu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Tài liệu Hành Vi Tổ Chức - Phan Thị Minh Châu 9 10 62