Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

Được đăng lên bởi mythuykg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3374 lần   |   Lượt tải: 12 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN S&T VIỆT NAM
Địa chỉ : Số 34 , ngõ 80 , Phạm Ngọc Thạch , Q. Đống Đa , Hà Nội
Tel : 04 3 573 9256 - Fax : 04 3 573 9257
E-mail : stvietnam.jsc@gmail.com
Website : http://st-vietnam.com

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN

ST

Power
Generation

®

MỤC LỤC
PHẦN 1 : Các chú ý khi sử dụng
PHẦN 2 : Hướng dẫn lắp đặt
PHẦN 2 : Kết cấu máy phát điện và hệ thống điều khiển
PHẦN 3 : Hướng dẫn vận hành máy phát điện
PHẦN 4 : Hưỡng dẫn bảo dưỡng , bảo trì
PHẦN 5 : Lỗi của hệ thống bảo vệ và cách khắc phục sự cố
----------o0o----------

Tài liệu này được kèm theo máy
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cảnh báo gây nguy cơ thương tích cho người hoặc hư hỏng các thiết bị nếu
không tuân theo các chỉ dẫn này
Để kéo dài tuổi thọ của máy phát điện cần phải tuân thủ những chỉ dẫn này
Không được tự ý sửa chữa , thay thế các chi tiết hư hỏng hoặc thay đổi kết cấu
của máy phát điện , nó sẽ ảnh hưởng đến mức độ đảm bảo an toàn và tuổi thọ
của máy phát điện
Người sử dụng máy phát điện phải đọc kỹ các quy định bảo hành và tài liệu
hướng dẫn sử dụng do nhà cung cấp đề ra
Máy phát điện sẽ không được bảo hành khi đã thay đổi kết cấu hoặc sử dụng
không đúng cách
Căn cứ vào những quy định bảo hành và tài liệu hướng dẫn sử dụng này , nhà
cung cấp có quyền chấp thuận hay không chấp thuận các khiếu nại bảo hành

PHẦN 1 : CÁC CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG
1. Trách nhiệm người vận hành
 Đọc kỹ và hiểu các quy định của tài liệu hướng dẫn sử dụng này
 Người vận hành máy phát điện phải hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý làm việc
của tổ máy
 Vận hành máy theo đúng chỉ dẫn tránh gây tai nạn
 Không được vận hành máy phát điện khi người vận hành đang trong tình
trạng mệt mỏi , mất tỉnh táo hay say rượu
 Thực hiện bảo dưỡng định kỳ đầy đủ
2. Bảo quản
 Máy phát điện phải được bảo quản nơi thoáng gió và nhiệt độ môi trường
không vượt quá 40℃
 Đặt máy phát điện trên bề mặt bằng phẳng , cách mặt đất tối thiểu 8 cm ,
tránh nước chảy vào máy gây cháy chập các thiết bị điện bên trong máy
 Trường hợp đặt máy không đúng tư thế , khi vận hành gây chấn động mạnh
có thể làm hư hỏng các bộ phận , giảm tuổi thọ của tổ máy phát điện
3. Biển báo gắn trên máy
 Những dấu hiệu cấp độ an toàn được gắn trên thân máy phát điện
 Không làm hư hỏng , bong tróc những dấu hiệu này
 Tuân thủ nghiêm ngặt những ký hiệu cảnh báo về độ an toàn này
4. Đấu đường dây
 Việc đấu đường dây để tạo thành nguồn cấp điện dự phòng phải do người có
chuyên môn về điện , có đủ trình độ thực hiện theo đúng các luật lệ và quy
phạm hiện h...
1
CÔNG TY C PHN S&T VIT NAM
Địa ch : S 34 , ngõ 80 , Phm Ngc Thạch , Q. Đống Đa , Hà Nội
Tel : 04 3 573 9256 - Fax : 04 3 573 9257
E-mail : stvietnam.jsc@gmail.com
Website : http://st-vietnam.com
TÀI LIỆU HƯỚNG DN S DNG
T MÁY PHÁT ĐIN
ST®
Power
Generation
MC LC
PHN 1 : Các chú ý khi s dng
PHẦN 2 : Hướng dn lắp đặt
PHN 2 : Kết cu máy phát điện và h thng điều khin
PHẦN 3 : Hướng dn vận hành máy phát điện
PHẦN 4 : Hưỡng dn bảo dưng , bo trì
PHN 5 : Li ca h thng bo v và cách khc phc s c
----------o0o----------
Tài liệu này được kèm theo máy
1. Cảnh báo gây nguy cơ thương tích cho ngưi hoặc hư hỏng các thiết b nếu
không tuân theo các ch dn này
2. Để kéo dài tui th của máy phát điện cn phi tuân th nhng ch dn này
3. Không được t ý sa cha , thay thế các chi tiết hư hỏng hoặc thay đổi kết cu
của máy phát đin , nó s ảnh hưởng đến mc độ đảm bo an toàn và tui th
của máy phát đin
4. Người s dụng máy phát điện phải đọc k c quy định bo hành và tài liu
ng dn s dng do nhà cung cp đề ra
5. Máy phát điện s không được bảo hành khi đã thay đổi kết cu hoc s dng
không đúng cách
6. Căn cứ vào nhng quy định bo hành và tài liệu hướng dn s dng này , nhà
cung cp có quyn chp thun hay không chp thun các khiếu ni bo hành
PHN 1 : CÁC CHÚ Ý KHI S DNG
1. Trách nhiệm người vn hành
Đọc k và hiểu các quy định ca tài liệu hướng dn s dng này
Người vận hành máy phát đin phi hiu biết v cu to và nguyên lý làm vic
ca t máy
Vn hành máy theo đúng chỉ dn tránh gây tai nn
Không được vận hành máy phát điện khi người vận hành đang trong tình
trng mt mi , mt tỉnh táo hay say rượu
Thc hin bảo dưỡng định k đầy đủ
2. Bo qun
Máy phát điện phi được bo quản nơi thoáng gió và nhiệt độ môi tng
không vượt quá 40
Đặt máy phát đin trên b mt bng phng , cách mặt đất ti thiu 8 cm ,
tránh nước chy vào máy gây cháy chp các thiết b điện bên trong máy
Trường hợp đặt máy không đúng tư thế , khi vn hành gây chấn động mnh
có th làm hư hng các b phn , gim tui th ca t y phát điện
3. Bin báo gn trên máy
Nhng du hiu cấp độ an toàn được gắn trên thân máy phát điện
Không làm hư hỏng , bong tróc nhng du hiu này
Tuân th nghiêm ngt nhng ký hiu cnh báo v độ an toàn này
4. Đấu đường dây
Việc đấu đường dây để to thành ngun cấp đin d phòng phải do ngưi có
chuyên môn v điện , có đủ trình độ thc hin theo đúng các luật l và quy
phm hin hành
Trường hợp đấu đường dây không đúng có thể gây ra tình trang chp các
thiết b điện gây cháy n , ha hon
5. S dng c quy
c quy có th sinh ra khí cháy , cn trọng để tránh cháy n
Khi ni dây vi cc ca ắc quy , tránh đ cc âm chm vào cực dương , có th
gây cháy n
Khi bảo dưỡng và sa chữa máy phát điện cn phi ngt dây tiếp mát
Tránh tiếp xúc vi dung dịch điện phân
6. Khí x
Khí x gây độc hai cho người , không được x khí v phía có người đi lại
Đảm bảo thông gió đầy đủ , không vn hành máy trong khu vc kín
7. Các thiết b nóng
Trong quá trình máy phát đin vn hành , các b phn tr nên nóng bng ,
cn chú ý các ký hiu cnh báo gn trên máy tránh gây tai nn
8. Tiếp địa
Nếu tiếp địa ( nối đất ) không đúng phương pháp thì h thng tiếp địa không
có tác dụng , điều này có th gây giật đin , thm chí chết người
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN - Người đăng: mythuykg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN 9 10 558