Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 1847 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Download:: 

Bé N¤NG NGHIÖP & PTNT ViÖt Nam

Céng ®ång chung Ch©u ¢u

Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N

Tµi liÖu h−íng dÉn
X©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n
ph¸t triÓn n«ng th«n

Cao b»ng-2004

Download:: 

Chñ biªn
TrÇn V¨n KhÈn
Ng« Xu©n Hoµng
T¸c gi¶
NguyÔn Xu©n Tr¹ch
Ng« Xu©n Hoµng
Ph¹m ThÞ §µo
Biªn tËp
NguyÔn Sü Hµnh
TriÖu §øc Ho¹t
N«ng ThÞ Hµ
N«ng Xu©n Dòng

Bé N¤NG NGHIÖP & PTNT ViÖt Nam

Céng ®ång chung Ch©u ¢u

Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N

Tµi liÖu h−íng dÉn
X©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n
ph¸t triÓn n«ng th«n

Cao b»ng-2004
3

Download:: 

Môc lôc
Lêi giíi thiÖu................................................................................Error! Bookmark not defined.
i. Kh¸i qu¸t vÒ Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ................................................................ 9
1.1. Kh¸i niÖm vÒ Dù ¸n ............................................................................................................. 9
1.2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ............................................. 10
1.3. Nh÷ng quan t©m chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng
th«n.............................................................................................................................................. 10
ii. c¸c b−íc tiÕn hµnh x©y dùng dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n .................... 13
2.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò ................................................................................................................. 13
2.2. X©y dùng môc tiªu dù ¸n.................................................................................................. 16
2.3. X¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p cña dù ¸n ................................................................................... 18
2.4. X¸c ®Þnh thµnh phÇn tham gia vµo dù ¸n ...................................................................... 20
2.5. X©y dùng b¶ng tãm t¾t (Khung logic) cña dù ¸n .......................................................... 24
2.6. LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ tµi chÝnh dù ¸n .................................................................... 33
iii. viÕt ®Ò c−¬ng dù ¸n ....................................................................................................... 37
3.1. Néi dung cña ®Ò c−¬ng dù ¸n.......................................................................................... 37
3.2. C¸ch viÕt c¸c phÇn cña ®Ò c−¬ng dù ¸n...........................
Download:: http://Agriviet.Com
Bé N¤NG NGHIÖP & PTNT ViÖt Nam
Céng ®ång chung Ch©u ¢u
Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N
Tµi liÖu híng dÉn
X©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n
ph¸t triÓn n«ng th«n
Cao b»ng-2004
Tài liệu hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Tài liệu hướng dẫn xây dựng và quản lý dự án phát triển nông thôn 9 10 532