Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu kho bạc nhà nước

Được đăng lên bởi Duyên Ngok
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 553 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Điều 1. Vị trí và chức năng
Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ
ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo
quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước, cho đầu tư phát
triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm,
hàng năm của Kho bạc Nhà nước.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quỹ ngân
sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Kho bạc
Nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân sách nhà
nước, nghiệp vụ hoạt động khác có liên quan và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống
nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà
nước và chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt.
5. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà
nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu
viện trợ, thu vay nợ trong nước và nước ngoài); tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân
sách nhà nước do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước theo quy định; thực
hiện hạch toán số thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân
sách Nhà nước và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ
Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý, kiểm soát và thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của
Nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý; quản lý các khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, ký cược,
ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

d) Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm được giao theo quyết định của cơ quan Nhà nước có
thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá
nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước.
6. Kho bạc Nhà nước có quyền trích từ tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp Ngân sách
Nhà nước hoặc áp dụng c...
Điều 1. Vị trí và chức năng
Kho bạc Nhà nước là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản nhà nước về quỹ
ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước các quỹ khác của Nhà nước được giao theo
quy định của pháp luật; thực hiện việc huy động vốn cho Ngân sách Nhà nước, cho đầu phát
triển qua hình thức phát hành công trái, trái phiếu theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm,
hàng năm của Kho bạc Nhà nước.
2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản quỹ ngân
sách nhà nước các văn bản quy phạm pháp luật khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Kho bạc
Nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả, thanh toán, quyết toán quỹ ngân sách nhà
nước, nghiệp vụ hoạt động khác liên quan chỉ đạo việc tổ chức thực hiện nghiệp vụ thống
nhất trong hệ thống Kho bạc Nhà nước.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản của Kho bạc Nhà
nước chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sau khi được quan Nhà nước thẩm quyn phê
duyệt.
5. Tổ chức thực hiện chịu trách nhiệm về quản quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà
nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao theo quy định của pháp luật, bao gồm:
a) Tập trung phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước (bao gồm cả thu
viện trợ, thu vay nợ trong nước nước ngoài); tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân
sách nhà nước do các tổ chức và cá nhân nộp tại hệ thống Kho bạc Nhà nước theo quy định; thực
hiện hạch toán số thu ngân sách nhà nước cho các cấp ngân sách theo quy định của Luật Ngân
sách Nhà nước và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Tổ chức thực hiện chi ngân sách nhà nước, kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi từ
Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý, kiểm soát thực hiện nhập, xuất các quỹ tài chính n nước các quỹ khác của
Nhà nước do Kho bạc Nhà nước quản lý; quảncác khoản tạm thu, tạm giữ, tịch thu, cược,
ký quỹ, thế chấp theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
Tài liệu kho bạc nhà nước - Trang 2
Tài liệu kho bạc nhà nước - Người đăng: Duyên Ngok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tài liệu kho bạc nhà nước 9 10 444