Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012

Được đăng lên bởi Boy Quyết Thuận
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2736 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012

Lời giới thiệu
Tài liệu này được soạn ra dành cho khóa học Thiên văn cơ bản do Tổ chức Giáo dục Khai
Sáng và Câu lạc bộ Thiên văn học trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức. Để phục vụ mục đích
dành cho các học viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất với thời lượng học từ 8 tới
10 buổi (tương đương với từ 20 tới 25 tiết học theo cách phân chia của hệ thống giáo dục
ngày nay) nên tài liệu được biên soạn tương đối ngắn gọn, tập trung vào những thông tin
mang tính hệ thống, đi sâu vào bản chất vật lý và hệ thống qui ước thay vì những thống kê,
thông số mà người học có thể dễ dàng tự tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông.
Với mục đích nêu trên nên tài liệu này khá ngắn gọn và tất nhiên chỉ truyền tải được những
ý chính quan trọng nhất mà khóa học đưa tới cho học viên, những phần kiến thức và lưu ý
còn lại (chiếm khoảng 70% lượng thông tin) người học cần tự tiếp thu qua trao đổi của
giảng viên.
Chúng tôi vẫn tiếp tục hoàn thiện thêm tài liệu này để sử dụng tốt hơn cho những chương
trình giảng dạy tiếp theo. Xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp, các học viên đã, đang và
sẽ chia sẻ, phản biện cho tài liệu này.
Giảng viên chính
Đặng Vũ Tuấn Sơn

Tổ chức Giáo dục Khai Sáng
CLB Thiên văn học trẻ Việt Nam

Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012

Bài 1: Sự ra đời và tiến triển của Thiên văn học

Định nghĩa
1.
Tham khảo một số định nghĩa về thiên văn học
Wikipedia (tiếng Anh/đã dịch)
Thiên văn học là một khoa học tự nhiên liên quan tới việc nghiên cứu các thiên thể (như các ngôi
sao, hành tinh, sao chổi, tinh vân, quần sao và thiên hà) và các hiện tượng diễn ra ngoài khí quyển
của Trái Đất (chẳng hạn như bức xạ nền vũ trụ). Nó liên quan tới quá trình tiến hóa, vật lý, hóa học,
khí tượng và chuyển động của các thiên thể, cũng như sự hình thành và phát triển của vũ trụ.
Cambridge dictionary of Astronomy
Thiên văn học là ngành nghiên cứu tất cả mọi thứ trong vũ trụ ngoài giới hạn của khí quyển Trái
Đất.
Thiên văn học ngày nay được biết tới là Vật lý thiên văn (Astrophysics)
Vật lý thiên văn là tập hợp các lý thuyết vật lý giải thích các hiện tượng thiên văn. Nó được sử dụng
để phân biệt việc giải thích chi tiết các hiện tượng với việc quan sát thông thường chỉ ghi lại nhữnggif
quan sát được của hiện tượng. Mặc dù vậy ngày nay thuật ngữ thiên văn học (astronomy) vẫn được
dùng chỉ chung tất cả các nghiên cứu vũ trụ, bao gồm cả vật lý thiên văn.
Encyclopedia of Space and Astronomy
Ngành khoa học nghiên cứu về các thiên thể: kích thướ...
Tài liu khóa học thiên văn cơ bản 2012
T chc Giáo dc Khai Sáng
CLB Thiên văn học tr Vit Nam
Li gii thiu
Tài liệu này được son ra dành cho khóa học Thiên văn bn do T chc Giáo dc Khai
Sáng Câu lc b Thiên văn học tr Vit Nam phi hp t chức. Để phc v mục đích
dành cho các hc viên nắm được nhng kiến thc cơ bn nht vi thời lượng hc t 8 ti
10 buổi (tương đương với t 20 ti 25 tiết hc theo cách phân chia ca h thng giáo dc
ngày nay) n tài liệu được biên son tương đi ngn gn, tp trung vào nhng thông tin
mang tính h thống, đi sâu vào bản cht vt lý và h thng qui ưc thay vì nhng thng ,
thông s mà người hc có th d dàng t tìm hiu trên các phương tin truyn thông.
Vi mục đích nêu trên nên tài liệu này khá ngn gn và tt nhiên ch truyn tải được nhng
ý chính quan trng nht khóa học đưa ti cho hc viên, nhng phn kiến thc lưu ý
còn li (chiếm khong 70% lưng thông tin) người hc cn t tiếp thu qua trao đổi ca
ging viên.
Chúng tôi vn tiếp tc hoàn thin thêm tài liệu này đ s dng tt hơn cho nhng chương
trình ging dy tiếp theo. Xin chân thành cám ơn các đồng nghip, các học viên đã, đang và
s chia s, phn bin cho tài liu này.
Ging viên chính
Đặng Vũ Tun Sơn
Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012 - Người đăng: Boy Quyết Thuận
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tài liệu khóa học thiên văn cơ bản 2012 9 10 649