Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu môn nhân sự hành chính nhà nước

Được đăng lên bởi vanphong79
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 41 lần
CÂU HI MÔN T CHC NHÂN S
HÀNH CH NH NHÀ NÍ ƯC
C©u 1.Tr×nh bµy kh¸i niÖm qu¶n lý nguån nh©n lùc.Ph©n biÖt víi kh¸i niÖm qu¶n lý nh©n sù.
C©u 2.Ph©n tÝch quy tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc
C©u 3.Tr×nh bµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong quy tr×nh qu¶n lý nguån nh© lùc cña c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh
nhµ níc, ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c ho¹t ®éng ®ã?
C©u 4.TËp sù lµ g×?Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn quan t©m khi tiÕn hµnh tËp sù cho ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan qu¶n lý
hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u5: ph©n tÝch môc tiªu cña ho¹t ®éng QLNNL trong c¸c c¬ quan HCNN.
C©u 6: Tr×nhbµy nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n trong qu¸ tr×nh tuyÓn dông nh©n lùc cho c¸c c¬ quan QLHCNN.
C©u7:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn ngoµi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc cña tæ chøc.
C©u 8:Ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng bªn trong t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùc trong tæ chøc.
Câu9: Ti sao trong hot đng tuyn dng nhân lc cho các cơ quan qun lý h nh chính nh nà à ưc li cn
phi to lp th trưng lao đng riêng cho các cơ quan đó, hãy nêu 1 s bin pháp đ to lp th trưng lao
đng riêng.
C©u 10: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 11.Ph©n tÝch u nhîc ®iÓm cña m« h×nh chøc nghiÖp vµ m« h×nh viÖc lµm trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n
cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 12. Ph©n tÝch ý nghÜa vµ lîi Ých cña qu¸ tr×nh tËp sù ®èi víi ngêi míi ®îc tuyÓn vµo c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n-
íc?Vai trß ngêi qu¶n lý vµ c¸ nh©n trong qu¸ tr×nh tËp sù
C©u 13:Tr×nh bµy viÖc ph©n lo¹i ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 14. Môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi dìng nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ
g×?§Ó cã hiÖu qu¶ ph¶i chó ý tíi vÊn ®Ò g×?C©u 15.Ph©n tÝch vai trß cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong
c¸c c¬ quan quan lý hµnh chÝnh nhµ níc.
C©u 16.Ph©n tÝch quy tr×nh ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn ë ViÖt
nam?
C©u 17. Ph©n tÝch nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ nguån nh©n lùc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh
chÝnh nhµ níc?Theo anh chÞ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay trong c«ng t¸c nµy cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc ë
ViÖt nam lµ g×? H·y nªu c¸ch kh¾c phôc
C©u 18. Ph©n tÝch c¸c nghÜa vô cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Liªn hÖ thùc tiÔn
viÖc thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ë ViÖt nam hiÖn nay?
Câu19: Phân tích ngn gn các bưc trong quy trình kế hoch hoá ngun nhân lc trong các cơ quan qun lý
h nh chính Nh nà à ưc
C©u 20.Ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?Nh÷ng khã kh¨n
trong viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn lîi ®ã?
Câu21: Ti sao phi la chn v kà ế hoch hoá con đưng chc nghip ca ngưi l m vià c trong cơ quan qun
lý h nh chính Nh nà à ưc. Vai trò ca tng cá nhân v các nh quà à n lý đưc th hin trong hot đng n y nhà ư
thế n o?à
C©u 22. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn thuyªn chuyÓn vµ ®Ò b¹t ngêi lµm viÖc
trong c¸c c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc?
C©u 23:Ph©n tÝch môc ®Ých cña ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ nh©n sù trong c¸c c¬ quan
QLHCNN?
C©u24:ph©n tÝch c¸c quyÒn lîi cña ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan
QLHCNN? Nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thùc hiÖnc¸c quyÒn lîi ®ã?
C©u 25: Tr×nh bµy c¸c h×nh thøc kû luËt lao ®éng ®èi víi c¸c nhãm ngêikh¸c nhau trong c¬ quan QLHCNN ë viÖt
nam? ý nghÜa c«ng tÊc kû luËt trong ho¹t ®éng qu¶n lý nguån nh©n lùccña c¬ quan QLHCNN.
1
tài liệu môn nhân sự hành chính nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu môn nhân sự hành chính nhà nước - Người đăng: vanphong79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
tài liệu môn nhân sự hành chính nhà nước 9 10 324