Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn môn kinh tế chính trị - phần CNTB

Được đăng lên bởi thanhvenvl
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 2536 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Đ/c hãy phân tích lý luận của CN Mác-Lênin SMLS của GCCN nói chung và vai trò sứ
mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam:
Bài làm
- SMLS của GCCN là phạm trù xuất phát của CNXHKH.NT đúng đắn và vận dụng sáng tạo
những nội dung cơ bảncủa phạm trù này luôn luôn là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của những
người cộng sản. Trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay, việc luận giải cho vấn đề SMLS củaGCCN trơ nên
cấp báchcó ý nghĩa quan trọng cả vế lý luận lẫn thực tiễn đối với cuộc đấu tranh CM của GCCN và
nhân dân lao động bị áp bức trên TG.
- GCCN là GC của những người lao động sản xuất ra của cải VC trong lãnh vực công nghiệp
với trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại. Sphẩm thặng dư do họ làm ra là nguồn gốc
chủ yếu cho sự giàu cóvà phát triển of VH .
Trong quá trình hình thành nền sản xuất công nghiệp lớn TBCN. Những người Vô sản đầu tiên
được tuyển mộ từ nhiều GC khác nhau trong XH : nông nô, thợ thủ công, tiểu chủ...Họ bị tước đoạt
TLSX buộc phải bán sức lao động cho nhà TB. Họ trở thành những người lao động làm thuê trong
nền công nghiệp lớn, tiêu biểu cho trình độ công nghệ hiện đại nhất và là kất quả XH vĩ đại I của cuộc
CM công nghiệp cùng với quá trình phát triển ngày càng mạnh của nền công nghiệp TBCN và do với
quá trình đó mà tập đoàn những người vô sản đầu tiên cũng được phát triển về số lượng, không
ngừng đổi mới cơ cấu và được nâng cao về chất lượng.
- Quan điểm của GCTS về GCCN : GCCN là những người không có năng lực, không có vị trí
quan trọng trong việc thúc đẩy XH phát triển, họ chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt chỉ bảo của GC khác
đó là GCTS vì GCCN dốt nát và nhiều tật xấu .
- Quan điểm của các nhà nhân văn: GCCN là GC của những người lđ ,là những người bị thua
thiệt (bị áp bức bóc lột ) vì vậy đây là những người đáng thương đáng cứu vớt .
Hạn chế: chưa hiểu được vai trò thực chất của GCCN nên chỉ tìm cách nới rộng cho GCCN chứ
chưa thấy được sức mạnh của GCCN .


Quan điểm của CN Mac-Lênin về SMLS của GCCN :

- Khi nghiên cứu XHTB, Mac và Ănghen đã vạch rõ mâu thuẩn cơ bản gắn liền với PTSX
TBCN đó là mâu thuẩn giữa LLSX có t/c xã hội hóa ngày càng cao với chiếm hữu tư nhân TBCN về
TLSX biểu hiện thành mâu thuẩn xã hội giữa GCVS và GCTS. Mâu thuẫn này tất yếu dẫn đến
CMXHCN, thiết lập PTSX CSCN. Ở đây GCCN là người thực hiện sứ mạng lịch sử ấy. Sứ mạng đó là
: lật đổ GCTS, thủ tiêu chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ ngừơi bóc lột người, xây dựng chế độ CSCN trên
phạm vi một nước cũng như trên phạm vi toàn thế giới.
- Sở dĩ GCCN hiện đại có thể thực ...
Câu 1: Đ/c hãy phân tích luận của CN Mác-Lênin SMLS của GCCN nói chung vai trò sứ
mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam:
Bài làm
- SMLS của GCCN phạm trù xuất phát của CNXHKH.NT đúng đắn vận dụng sáng tạo
những nội dung bảncủa phạm trù này luôn luôn nhiệm vụ thường xuyên, bản của những
người cộng sản. Trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay, việc luận giải cho vấn đề SMLS củaGCCN trơ nên
cấp báchcó ý nghĩa quan trọng cả vế luận lẫn thực tiễn đối với cuộc đấu tranh CM của GCCN
nhân dân lao động bị áp bức trên TG.
- GCCN GC của những người lao động sản xuất ra của cải VC trong lãnh vực công nghiệp
với trình độ kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện đại. Sphẩm thặng do họ làm ra nguồn gốc
chủ yếu cho sự giàu cóvà phát triển of VH .
Trong quá trình hình thành nền sản xuất công nghiệp lớn TBCN. Những người Vô sản đầu tiên
được tuyển mộ từ nhiều GC khác nhau trong XH : nông nô, thợ thủ công, tiểu chủ...Họ bị tước đoạt
TLSX buộc phải bán sức lao động cho nhà TB. Họ trở thành những người lao động làm thuê trong
nền công nghiệp lớn, tiêu biểu cho trình độ công nghệ hiện đại nhất và là kất quả XH vĩ đại I của cuộc
CM công nghiệp cùng với quá trình phát triển ngày càng mạnh của nền công nghiệp TBCN và do với
quá trình đó tập đoàn những người sản đầu tiên cũng được phát triển về số lượng, không
ngừng đổi mới cơ cấu và được nâng cao về chất lượng.
- Quan điểm của GCTS về GCCN : GCCN những người không năng lực, không vị trí
quan trọng trong việc thúc đẩy XH phát triển, họ chỉ có thể làm theo sự dẫn dắt chỉ bảo của GC khác
đó là GCTS vì GCCN dốt nát và nhiều tật xấu .
- Quan điểm của các nhà nhân văn: GCCN GC của những người lđ ,là những người bị thua
thiệt (bị áp bức bóc lột ) vì vậy đây là những người đáng thương đáng cứu vớt .
Hạn chế: chưa hiểu được vai trò thực chất của GCCN nên chỉ tìm cách nới rộng cho GCCN chứ
chưa thấy được sức mạnh của GCCN .
Quan điểm của CN Mac-Lênin về SMLS của GCCN :
- Khi nghiên cứu XHTB, Mac Ănghen đã vạch mâu thuẩn bản gắn liền với PTSX
TBCN đó mâu thuẩn giữa LLSX t/c hội hóa ngày càng cao với chiếm hữu nhân TBCN về
TLSX biểu hiện thành mâu thuẩn xã hội giữa GCVS GCTS. Mâu thuẫn này tất yếu dẫn đến
CMXHCN, thiết lập PTSX CSCN. Ở đây GCCN là người thực hiện sứ mạng lịch sử ấy. Sứ mạng đó là
: lật đổ GCTS, thủ tiêu chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ ngừơi bóc lột người, xây dựng chế độ CSCN trên
phạm vi một nước cũng như trên phạm vi toàn thế giới.
- Sở GCCN hiện đại thể thực hiện thắng lợi sứ mạng lịch sử y của mình do địa vị
KT-XH của nó quy định.
Sự phát triển của PTSX TBCN làm xuất hiện đội ngũ GCCN, họ đại diện cho LLSX tiến tiến
của xãhội và là nhân tố quyết định trong việc thủ tiêu QHSX TBCN.
Trong XHTBCN, GCCN không có TLSX học phải bán sức lao động, bị bóc lột nặng nề nhưng
họ lực lượng hội ngày càng lớn mạnh về số lượng chất lượng. Họ điều kiện tồn tại của
GCTS và XHTB.
GCCN lợi ích bản nhất tvới lợi ích của toàn thể NDLĐ nên thể thu hút được đông
đảo quần chúng ND trong quá trình thực hiện sứ mạng lịch sử của mình.
- Do địa vị KT-XH của GCCN quy định một cách KQ những điểm nổi bậc của GCCN hiện đại.
Những đặc điểm đó là:
GCCN hiện đại là giai cấp tiến tiến I :Tức là giai cấp có khả năng vạch ra được con đường đi
lên của dân tộc,của CM đó là con đường đi lên xây dựng XH mới tốt đẹp hơn XH TB đó là XH CSCN
Là giai cấp có tinh thần triệt để cách mạng:do vị trí KT –XH của GCCN quy định sứ mệnh kiên
quyết xóa bỏ XH TB xây dựng XHCS,kiên quyết xóa bỏ những điều kiện dẫn đến áp bức bóc lột ,xóa
bỏ chế độ tư hữu xây dựng điều kiện cho chế độ XH mới chế độ công hữu
giai cấp tính tổ chức kluật cao:do sống trong chế độ công nghiệp do nhu câu
xây dựng XH mới đòi hỏi phải có tính ky luật ,tính tổ chức ûâ
1
Tài liệu ôn môn kinh tế chính trị - phần CNTB - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn môn kinh tế chính trị - phần CNTB - Người đăng: thanhvenvl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Tài liệu ôn môn kinh tế chính trị - phần CNTB 9 10 330