Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi địa chất

Được đăng lên bởi duyha10x2b
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1968 lần   |   Lượt tải: 12 lần
a
Kc =
g

η=

Q
S = α . a = α .KC .Q
g

ΣGchong

η=

f .Q + c. A f .Q + c. A
=
a
Q.K c
Q. max
g

Câu 1. Trình bày điều kiện, nguyên nhân phát sinh hiện tượng trượt

ΣGtruot

lỡ đất :

1.i Những điều kiện phát sinh hiện tượng trượt lở đất :
a. Điều kiện địa chất và ĐCCT:
Trong thực tế thường thấy khi đá còn tươi và nguyên kh ối c ủa các lo ại magma
(granit), biến chất (gơnai, quazit), trầm tích (đá vôi, cát kết dày) thì ngay cả trong mùa
mưa lũ hiện tượng TLĐ cũng ít xảy ra, chỉ có một vài hiện tượng đ ất đá đ ổ v ới kh ối
lượng không nhiều. Trong lúc đó gặp nhiều trường hợp mà các y ếu t ố hình h ọc c ủa
mái dốc như nhau, nhưng ở đâu có loại đá phiến sét màu đen, đá phi ến xericit, sét k ết
màu nâu…thì ở đấy hiện tượng TLĐ xảy ra tương đối nhiều

.

Trong điều kiện lớp phong hóa dày, thành phần chủ yếu là dăm sạn sắc cạnh, kích cỡ
không đồng đều thường là dẹt và dài (vốn từ đá phiến tách ra), xen lẫn sét. Khối đất ở mái dốc
thường tơi xốp dễ chảy trượt khi gặp nước.
b. Điều kiện địa hình địa mạo :
Khi mức độ phân cắt mạnh (khe xói nhiều, độ dốc núi lớn) thì số lượng và khối lượng
sụt nhiều. Khe xói, eo núi, thung lũng là kết quả của quá trình xâm thực bóc mòn. Cho nên
vùng nào đồi núi cấu tạo từ đá gốc có thành phần thạch học và cấu trúc đồng nhất như: granit,
ryolit, bazan…thường “tròn trĩnh” với dạng địa hình “bát úp”, sườn dốc tương đối phẳng, ít bị
chia cắt. Tuỳ thuộc vào mức độ phong hoá của đất đá và chiều cao độ dốc nền đường mà ở
loại địa hình này thường ít bị sụt hoặc có thì cũng chỉ ở dạng trượt sâu hoặc đất đá đổ.
c. Điều kiện khí hậu :

Trong công tác nghiên cứu, đánh giá mức độ ổn định và xây dựng công trình phòng
chống TLĐ cần chú ý đặc biệt đến điều kiện khí hậu, thời tiết, vì trong thực tế tồn tại mối quan
hệ rất chặt chẽ giữa lượng mưa với mức độ phân bố TLĐ.
1.j Nguyên nhân phát sinh trượt lở đất :
Các điều kiện đã nêu trên là những yếu tố tồn tại khách quan. Còn nguyên nhân, như
đã rõ, phải là yếu tố tác động trực tiếp để dẫn đến sự mất cân bằng và di chuyển của khối đất
đá
Với quan điểm đó, nguyên nhân chính của hiện tượng LTĐ là: sự hoạt động của nước
và sự hoạt động của con người.Sự hoạt động của nước: bao gồm nước mặt, nước mưa và
nước ngầm
1.k Những biện pháp phòng chống trượt lở đất :
Để tăng cường khả năng ổn định của các công trình nhằm phòng chống hiện tượng trượt lở
đất người ta Có các biện pháp chính để phòng, tránh sạt lở:
- Chống tác động phá hoại của nước mặt bằng cách đào các rãnh thoát nước để đưa nước
chảy theo hướng kh...
Câu 1 . Trình bày đi u ki n, nguyên nhân phát sinh hi n t ng tr t ượ ượ
l đ t :
1.i Nh ng đi u ki n phát sinh hi n t ng tr t l đ t : ượ ư
a. Đi u ki n đ a ch t và ĐCCT :
Trong th c t th ng th y khi đá còn t i và nguyên kh i c a các lo i magma ế ườ ươ
(granit), bi n ch t (g nai, quazit), tr m tích (đá vôi, cát k t dày) thì ngay c trong mùa ế ơ ế
m a lũ hi n t ng TLĐ cũng ít x y ra, ch có m t vài hi n t ng đ t đá đ v i kh i ư ượ ượ
l ng không nhi u. Trong lúc đó g p nhi u tr ng h p mà các y u t hình h c c a ượ ườ ế
mái d c nh nhau, nh ng đâu có lo i đá phi n sét màu đen, đá phi n xericit, sét k t ư ư ế ế ế
màu nâu…thì đ y hi n t ng TLĐ x y ra t ng đ i nhi u ượ ươ .
Trong đi u ki n l p phong hóa dày, thành ph n ch y u là dăm s n s c c nh, kích c ế
không đ ng đ u th ng là d t và dài (v n t đá phi n tách ra), xen l n sét. Kh i đ t mái d c ư ế
th ng t i x p d ch y tr t khi g p n c. ườ ơ ượ ướ
b. Đi u ki n đ a hình đ a m o :
Khi m c đ phân c t m nh (khe xói nhi u, đ d c núi l n) thì s l ng và kh i l ng ư ượ
s t nhi u. Khe xói, eo núi, thung lũng là k t qu c a quá trình xâm th c bóc mòn. Cho nên ế
vùng nào đ i núi c u t o t đá g c có thành ph n th ch h c và c u trúc đ ng nh t nh : granit, ư
ryolit, bazan…th ng “tròn trĩnh” v i d ng đ a hình “bát úp”, s n d c t ng đ i ph ng, ít b ườ ườ ươ
chia c t. Tuỳ thu c vào m c đ phong hoá c a đ t đá và chi u cao đ d c n n đ ng mà ườ
lo i đ a hình này th ng ít b s t ho c có thì cũng ch d ng tr t sâu ho c đ t đá đ . ườ ượ
c. Đi u ki n khí h u :
truot
chong
G
G
Σ
Σ
=
η
g
a
Q
AcQf
KQ
AcQf
c
max
.
..
.
.. +
=
+
=
η
QKa
g
Q
S
C
...
αα
==
g
a
K
c
=
Tài liệu ôn thi địa chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi địa chất - Người đăng: duyha10x2b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài liệu ôn thi địa chất 9 10 22