Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi môn- luật kinh tế

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 921 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LUAÄT KINH TÕ
Caâu 1 :So saùnh theå nhaân va phaùp nhaân:
ø
Theå nhaân
_ Tö caùch theå nhaân la ñöông nhieân va voâ
ø
ø
ñieàu kieän:
+ Moïi ngöô i ñeàu la theå nhaân tö khi sinh ra
ø
ø
ø
ñeán cheát.
+ Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát
hieän thì to a aùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô
ø
baûn cuûa ngöô i ñoù.
ø
_ Theå nhaân coù 3 loaïi:
+ Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc va ha nh vi:
ø ø
phaûi 18 tuoåi trôû leân va phaùt trieån bình
ø
thöô ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn
ø
tham gia moïi quan heä phaùp luaät.
+ Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc
ha nh vi: ngöô i maéc beänh taâm thaàn, chöa
ø
ø
tröôûng tha nh, vieäc ha nh xöû thoâng qua ngöô i
ø
ø
ø
thaân (ñaïi dieän).
+ Theå nhaân coù naêng löïc ha nh vi khoâng an
ø
toa n: ngöô i bình thöô ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18
ø
ø
ø
tuoåi.
_ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp:
coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït.
_ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp
lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau.
_ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch.
_ QHPL veà hình söï: phaûi gaùnh chòu nhö ng
õ
cheá ta i veà hình söï.
ø

Phaùp nhaân
_ Tö caùch phaùp nhaân:
+ Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD
+ Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp
nhaân keát thuùc.
_ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp
nhaân :
+ Phaûi ñöôïc tha nh laäp hôïp phaùp.
ø
+ Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoa n chænh thoáng
ø
nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà
phaùp lí.
+ Phaûi coù ta i saûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng
ø
theo muïc ñích tha nh laäp, la cô sôû ñeå boài thöô ng
ø
ø
ø
thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc.
+ Phaûi coù danh nghóa rieâng va nhaân danh chính
ø
mình ñeå tham gia va o caùc QHPL ñöôïc theå hieän
ø
qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, nga nh ngheà…
ø
_ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà
cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo ro
õ
ra ng.
ø
_ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi:
+ Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích.
+ Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình.
_ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát.
_ Quan heä veà hình söï: khoâng coù naêng löïc chòu
traùch nhieäm hình söï ( khoâng la ñoái töôïng cheá ta i
ø
ø
hình söï).

Caâu 2: Phaân tích caùc ñieàu kieän ñeå HÑKD coù hieäu löïc PL.
_ Hôïp ñoàng kinh teá la söï thoûa thuaän baèng vaên baûn, ta i lieäu giao dòch giö a caaùc beân kí
ø
ø
õ
keát veà vieäc thöïc hieän coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi ha ng hoùa, dòch vuï… va
ø
ø
ca...
LUAÄT KINH
Caâu 1 :So saùnh theå nhaân vaø phaùp nhaân:
Theå nhaân Phaùp nhaân
_ Tö caùch theå nhaân laø ñöông nhieân vaø voâ
ñieàu kieän:
+ Moïi ngöôø i ñeàu laø theå nhaân töø khi sinh ra
ñeán cheát.
+ Moät aùn töû vong (maát tích) neáu sau ñoù xuaát
hieän thì toø a aùn phaûi phuïc hoài taát caû quyeàn cô
baûn cuûa ngöôø i ñoù.
_ Theå nhaân coù 3 loaïi:
+ Theå nhaân coù ñaày ñuû naêng löïc vaø haø nh vi:
phaûi 18 tuoåi trôû leân vaø phaùt trieån bình
thöôø ng, khoâng bò caám quyeàn, ñöôïc quyeàn
tham gia moïi quan heä phaùp luaät.
+ Theå nhaân khoâng hay chöa coù naêng löïc
haø nh vi: ngöôø i maéc beänh taâm thaàn, chöa
tröôûng thaø nh, vieäc haø nh xöû thoâng qua ngöôø i
thaân (ñaïi dieän).
+ Theå nhaân coù naêng löïc haø nh vi khoâng an
toaø n: ngöôø i bình thöôø ng ñuû 6 tuoåi döôùi 18
tuoåi.
_ Theå nhaân khoâng coù tính chuyeân nghieäp:
coù söï thay ñoåi ngheà 1 caùch linh hoaït.
_ Tö caùch phaùp nhaân bình ñaúng veà maët phaùp
lí, ñöôïc höôûng quyeàn vaø nghóa vuï nhö nhau.
_ Quoác tòch: coù 1 hay ña quoác tòch.
_ QHPL veà hình söï: phaûi gaùnh chòu nhöõ ng
cheá taø i veà hình söï.
_ Tö caùch phaùp nhaân:
+ Do PL caáp nhö giaáy chöùng nhaän ÑKKD
+ Giaûi theå hoaëc phaù saûn DN thì tö caùch phaùp
nhaân keát thuùc.
_ Ñieàu kieän cô baûn 1 toå chöùc coù tö caùch phaùp
nhaân :
+ Phaûi ñöôïc thaø nh laäp hôïp phaùp.
+ Phaûi coù 1 cô caáu toå chöùc hoaø n chænh thoáng
nhaát, coù boä phaän quaûn lyù chòu traùch nhieäm veà
phaùp lí.
+ Phaûi coù taø i saûn rieâng: muïc ñích ñeå hoaït ñoäng
theo muïc ñích thaø nh laäp, laø cô sôû ñeå boài thöôø ng
thieät haïi cho caùc chuû theå khaùc.
+ Phaûi coù danh nghóa rieâng vaø nhn danh chính
mình ñeå tham gia vaø o caùc QHPL ñöôïc theå hieän
qua teân goïi, loaïi hình hoaït ñoäng, ngaø nh ngheà…
_ Phaùp nhaân mang tính chuyeân nghieäp: coù ngheà
cuï theå, nhaát ñònh, phaûi ñaêng kyù khai baùo roõ
raøng.
_ Tö caùch phaùp nhaân: baát bình ñaúng, coù 2 loaïi:
+ Coâng phaùp: hoaït ñoäng vì coâng ích.
+ Tö phaùp: hoaït ñoäng vì lôïi ích cuûa mình.
_ Quoác tòch: chæ coù 1 quoác tòch duy nhaát.
_ Quan heä veà hình söï: khoâng coù naêng löïc chòu
traùch nhieäm hình söï ( khoâng laø ñoái töôïng cheá taøi
hình söï).
Caâu 2: Phaân tích caùc ñieàu kieän ñeå HÑKD coù hieäu löïc PL.
_ Hôïp ñoàng kinh teá laø söï thoûa thuaän baèng vaên baûn, taø i lieäu giao dòch giöõ a caaùc beân kí
keát veà vieäc thöïc hieän coâng vieäc saûn xuaát kinh doanh, trao ñoåi haø ng hoùa, dòch vuï… vaø
caùc thoûa thuaän khaùc coi muïc ñích kinh doanh vôùi söï qui ñònh roõ raø ng quyeàn vaø nghóa
vuï moãi beân ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän keá hoaïch cuûa mình.
HÑKT coù hieäu löïc khi:
_ Phaûi ñöôïc kyù keát giöõ a caùc beân: phaùp nhaân – phaùp nhaân, phaùp nhaân – caù nhaân, . Coù
Ñkkd theo PL.
Tài liệu ôn thi môn- luật kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi môn- luật kinh tế - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Tài liệu ôn thi môn- luật kinh tế 9 10 0