Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu ôn thi quản lý nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 14734 lần   |   Lượt tải: 63 lần
Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của nó vừa tuân theo những nguyên
tắc và quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi phối bởi những nguyên tắc và
những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoá-xã hội chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù
đó là “tính định huớng XHCN”.
1- Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết định về sản
xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó, cá nhân người tiêu dùng và các nhà sản
xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn đề cơ bản của tổ chức
kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Trong nền kinh tế thị trường, thị trường
quyết định phân phối tài nguyên cho nền sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu dùng phải
được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân công chuyên môn hoá trong
việc sản xuất ra sản phẩm xã hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi trở thành hữu ích trong đời
sống xã hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp nhau. Bên cạnh đó, có những người, có
những doanh nghiệp, có những ngành, những vùng sản xuất dư thừa sản phẩm này nhưng lại thiếu
những sản phẩm khác, do đó giữa chúng cũng cần có sự trao đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất có thể được thực hiện bằng nhiều cách: Luân
chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm được sản xuất ra chủ
yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên thị
trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết cấu hạ tầng
...
Chuyên đề 16
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
A. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN
VIỆT NAM
Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của vừa tuân theo những nguyên
tắc quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi phối bởi những nguyên tắc
những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoá-xã hội chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định
hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù
đó là “tính định huớng XHCN”.
1- Kinh tế thị trường:
1.1. Đặc trưng của kinh tế thị trường
a- Khái niệm kinh tế thị trường.
Kinh tế thị trường nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, ở đó thị trường quyết định về sản
xuất và phân phối.
Kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế, mà trong đó, cá nhân người tiêu dùng và các nhà sản
xuất-kinh doanh tác động lẫn nhau thông qua thị trường để xác định những vấn đề bản của tổ chức
kinh tế: sản xuất cái gì? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? Trong nền kinh tế thị trường, thị trường
quyết định phân phối tài nguyên cho nền sản xuất xã hội.
b- Đặc trưng của kinh tế thị trường.
- Một là, quá trình lưu thông những sản phẩm vật chất và phi vật chất từ sản xuất đến tiêu dùng phải
được thực hiện chủ yếu bằng phương thức mua-bán.
Sở sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do sự phân công chuyên môn hoá trong
việc sản xuất ra sản phẩm xã hội ngày càng cao, cho nên sản phẩm trước khi trở thành hữu ích trong đời
sống xã hội cần được gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp nhau. Bên cạnh đó, những người,
những doanh nghiệp, những ngành, những vùng sản xuất thừa sản phẩm này nhưng lại thiếu
những sản phẩm khác, do đó giữa chúng cũng cần có sự trao đổi cho nhau.
Sự luân chuyển vật chất trong quá trình sản xuất thể được thực hiện bằng nhiều cách: Luân
chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán. Trong nền kinh tế thị trường, sản phẩm được sản xuất ra chủ
yếu để trao đổi thông qua thị trường.
- Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải quyền t do nhất định khi tham gia trao đổi trên thị
trường ở ba mặt sau đây:
+ Tự do lựa chọn nội dung sản xuất và trao đổi
+ Từ do chọn đối tác trao đổi
+ Tự do thoả thuận giá cả trao đổi
+ Tự do cạnh tranh
- Ba là: Hoạt động mua bán được thực hiện thường xuyên rộng khắp, trên cơ sở một kết cấu hạ tầng
tối thiểu, đủ để việc mua-bán diễn ra được thuận lợi, an toàn với một hệ thống thị trường ngày càng đầy
đủ.
- Bốn là: Các đối tác hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều theo đuổi lợi ích của mình. Lợi ích
cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát triển kinh tế.
- Năm là: Tự do cạnh tranh là thuộc tính của kinh tế thị trường, là động lực thúc đẩy sự tiến bộ kinh
tế và xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, có lợi cho cả người sản xuất và ngjười
tiêu dùng.
- Sáu là: Sự vận động của các quy luật khách quan của thị trường dẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử
của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ đó hình thành một trật t nhất định của thị trường t
sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu dùng.
Một nền kinh tế được những đặc trưng bản trên đây được gọi nền kinh tế thị trường. Ngày
nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của sức sản xuất trong từng quốc gia sự hội nhập kinh tế mang
tính toàn cầu đã tạo điều kiện khả năng cùng to lớn để phát triển nền kinh tế thị trường đặt đến
trình độ cao-kinh tế thị trường hiện đại.
Kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế đầy đủ các đặc trưng của một nền kinh tế thị trường,
đồng thời nó còn có các đặc trưng sau đây:
- Một là, có sự thống nhất mục tiêu kinh tế với các mục tiêu chính trị-xã hội.
Tài liệu ôn thi quản lý nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu ôn thi quản lý nhà nước về kinh tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Tài liệu ôn thi quản lý nhà nước về kinh tế 9 10 345