Ktl-icon-tai-lieu

TÀI LIỆU SƠ CẤP

Được đăng lên bởi bemon2009
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi: Vì sao Đảng ta phải chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát
triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nông Nghiệp là chủ đạo .
Từ thực tiễn hơn 20 năm đổi mới hãy chứng minh chủ trương trên của Đảng
là đúng đắn .
Trả lời: Một trong những thành tựu lớn nhất của gần 18 năm đổi mới ở nước ta là
đổi mới kinh tế, tạo nên những tiềm lực mới cho sự phát triển của đất nước. Có
được thành tựu ấy là do nhiều nguyên nhân, trong đó đổi mới tư duy kinh tế, thực
hiện nền kinh tế nhiều thành phần, gắn với thị trường theo định hướng xã hội chủ
nghĩa là cơ bản nhất. Một thời chưa xa, chúng ta lúng túng trong nền kinh tế chỉ
thừa nhận hai thành phần là quốc doanh và tập thể. Và không ít người cho rằng, chỉ
có như vậy mới thực sự là xã hội chủ nghĩa.(!) Chúng ta không phê phán một cách
phi lịch sử, nhưng quan trọng là đã nhận ra những lẽ cần thiết của sự tồn tại hai
thành phần kinh tế đó và những hạn chế làm kìm hãm sự phát triển của đất nước
khi thực hiện nền kinh tế chỉ có hai thành phần như vậy để từ đó tìm ra cách làm ăn
mới phù hợp với quy luật phát triển. Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta đề ra đường lối
đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới kinh tế, phát triển các thành phần kinh tế với
nhiều hình thức rất phong phú, đa dạng và sáng tạo. Nhờ đó, chỉ sau hơn 10 năm,
vẫn những con người ấy, cũng những điều kiện tự nhiên ấy, từ một đất nước thiếu
ăn quanh năm, trông chờ chủ yếu vào sự viện trợ từ bên ngoài; hàng tiêu dùng
khan hiếm, người lao động không có việc làm… đã trở thành một đất nước không
những đủ ăn, mà còn có lương thực, thực phẩm dự trữ và đến nay xuất khẩu gạo
đứng hàng thứ hai thế giới; nhu cầu tiêu dùng trong nước được thỏa mãn về nhiều
mặt, kết cấu hạ tầng phát triển, nền kinh tế – xã hội sôi động, đất nước không
ngừng phát triển. Chính nhờ đổi mới cơ chế, chính sách nhằm không ngừng phát
triển các thành phần kinh tế, các tiềm năng của xã hội được khai thác, nội lực được
phát huy, sức mạnh của bên ngoài được huy động. Chính sách đối với phát triển
các thành phần kinh tế là một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội
của Đảng và Nhà nước ta. Từ chỗ không thừa nhận kinh tế tư nhân đến chỗ thừa
nhận nó; từ chỗ thừa nhận kinh doanh nhỏ ở một số ngành nghề, đến chỗ không
hạn chế về quy mô và lĩnh vực mà luật pháp không cấm. Từ chỗ cho làm, đến chỗ
được làm, mỗi lần thay đổi tư duy như vậy là một lần nhận thức của chúng ta được
mở rộng, sâu thêm và kinh tế tư nhân cùng các thành phần kinh tế phát triển.
Những biến đổi như vậy ...
Câu hỏi: Vì sao Đảng ta phải chủ trương thực hiện nhất quán chính sách phát
triển nền kinh tế nhiều thành phần trong đó kinh tế Nông Nghiệp chủ đạo .
Từ thực tiễn hơn 20 năm đổi mới hãy chứng minh chủ trương trên của Đảng
là đúng đắn .
Trả lời: Một trong những thành tựu lớn nhất của gần 18m đổi mới nước ta
đổi mới kinh tế, tạo nên những tiềm lực mới cho sự phát triển của đất nước.
được thành tựu ấy do nhiều nguyên nhân, trong đó đổi mới duy kinh tế, thực
hiện nền kinh tế nhiều thành phần, gắn với thị trường theo định hướng hội chủ
nghĩa bản nhất. Một thời chưa xa, chúng ta lúng túng trong nền kinh tế ch
thừa nhận hai thành phần là quốc doanh và tập thể. Và không ít người cho rằng, chỉ
như vậy mới thực sự hội chủ nghĩa.(!) Chúng ta không phê phán một cách
phi lịch sử, nhưng quan trọng đã nhận ra những lẽ cần thiết của sự tồn tại hai
thành phần kinh tế đó những hạn chế làm kìm hãm sự phát triển của đất nước
khi thực hiện nền kinh tế chỉ có hai thành phần như vậy để từ đó tìm ra cách làm ăn
mới phù hợp với quy luật phát triển. Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta đề ra đường lối
đổi mới toàn diện trong đó có đổi mới kinh tế, phát triển các thành phần kinh tế với
nhiều hình thức rất phong phú, đa dạng sáng tạo. Nhờ đó, chỉ sau hơn 10 năm,
vẫn những con người ấy, cũng những điều kiện tự nhiên y, từ một đất nước thiếu
ăn quanh năm, trông chờ chủ yếu vào sự viện trợ từ bên ngoài; hàng tiêu dùng
khan hiếm, người lao động không việc làm… đã trở thành một đất nước không
những đ ăn, còn lương thực, thực phẩm dự trữ đến nay xuất khẩu gạo
đứng hàng thứ hai thế giới; nhu cầu tiêu dùng trong nước được thỏa mãn về nhiều
mặt, kết cấu hạ tầng phát triển, nền kinh tế hội sôi động, đất nước không
ngừng phát triển. Chính nhờ đổi mới chế, chính sách nhằm không ngừng phát
triển các thành phần kinh tế, các tiềm năng của xã hội được khai thác, nội lực được
phát huy, sức mạnh của bên ngoài được huy động. Chính ch đối với phát triển
các thành phần kinh tế một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế hội
của Đảng Nhà nước ta. Từ chỗ không thừa nhận kinh tế nhân đến chỗ thừa
nhận nó; từ chỗ thừa nhận kinh doanh nhỏ một số ngành nghề, đến chỗ không
hạn chế về quy lĩnh vực luật pháp không cấm. Từ chỗ cho làm, đến chỗ
được làm, mỗi lần thay đổi tư duy như vậymột lần nhận thức của chúng ta được
mở rộng, sâu thêm kinh tế nhân cùng các thành phần kinh tế phát triển.
Những biến đổi như vậy đã thúc đẩy các thành phần kinh tế đóng
TÀI LIỆU SƠ CẤP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÀI LIỆU SƠ CẤP - Người đăng: bemon2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
TÀI LIỆU SƠ CẤP 9 10 264