Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tham khảo dành cho học viên CCLL chính trị

Được đăng lên bởi nguyenhuyls
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 717 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1 – Tờ 1 -

- Quan hệ Quốc tế

Câu 1 – Tờ 2 -

- Quan hệ Quốc tế

Câu 15 – Tờ 3

Quan hệ Quốc tế

Câu 1: VK ĐH VIII nêu rõ : “Sau những biến cố chính trị ở Liên Xô và các nước Đông Aâu, chủ
nghĩa xã hội tạm thời lâm vào thoái trào, nhưng điều đó không làm thay đổi tính chất của thời đại,
loài người vẫn đang trong thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Các mâu
thuẫn cơ bản trên thế giới vẫn tồn tại và phát triển, có mặt sâu sắc hơn, nội dung vào hình thức
biểu hiện có nhiều nét mới” .
(VKĐH VIII, trang 16) đồng chí hãy phân tích luận điểm trên
BÀI LÀM
Những tư tưởng lớn của nhân loại sớm muộn sẽ trở thành hiện thực và quá trình thực hiện những tư
tưởng xã hội thường bắt đầu bằng một cuộc cách mạng. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã hình thành từ
thờ cổ đại Hy Lạp trải qua nhiều giản đơn đến đầu thế kỷ 20, tư tưởng ấy được thực hiện ở nước Nga
(1917) bằng cuộc cách mạng Tháng Mười vĩ đại. 80 năm đã trôi qua, sau nhiều cuộc biến động xã hội,
nhân loại đã chứng kiến biết bao sự kiện thăng trầm của lịch sử. Từ sự hình thành hệ thống xã hội chủ
nghĩa trên toàn thế giới đến sự kiện tan rã của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Aâu và Liên xô. Những
biến động chính trị diễn ra trong vài thập kỷ gần đây, những thất bại của chủ nghĩa xã hội hiện nay
không thể là căn cứ để chúng ta đi đến những kết luận vội vàng mà phải căn cứ vào giá trị tư tưởng xã
hội chủ nghĩa đối với vận mệnh của toàn nhân loại cả trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai để xem
xét. Trong văn kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã khẳng định: “ sau những biến cố chính trị ở Liên xô …
biểu hiện có nhiều nét mới”.
Trước hết sự ra đời của chủ nghĩa xã hội là một tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử xã
hội loài người, sau cách mạng Tháng Mười Nga (1917) Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên của nhân
loại, một nhà nước thể hiện ý chí của loài người: xóa bỏ bất công, bóc lột, chủ nghĩa xã hội là mục
đích, lý tưởng của giai cấp vô sản, là ước mơ, nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân lao
động, và thực tế lịch sử đã chứng minh khi hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ra đời thì chế độ chủ
nghĩa xã hội là một xã hội thực sự tốt đẹp, có điều kiện phát triển từ đó cho tất cả con người, lao động
trở thành lẽ sống để họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo quan điểm của Đảng ta: chủ nghĩa xã hội là một xã hội trong đó nhân dân lao động làm chủ, có
nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
chủ yếu, có nền văn hóa tiên tiến, đậm...
Câu 1 – Tờ 1 - - Quan hệ Quốc tế Câu 1 – Tờ 2 - - Quan hệ Quốc tế Câu 15 – Tờ 3 Quan hệ Quốc tế
Câu 1: VK ĐH VIII nêu rõ : “Sau nhng biến c chính tr Liên Xô và các c Đông Aâu, ch
nghĩa xã hội tm thi lâm vào thoái trào, nhưng điu đó không làm thay đổi tính cht ca thời đi,
loài ngưi vn đang trong thi đi quá độ t ch nghĩa tư bn lên ch nghĩa xã hội. Các u
thun cơ bn trên thế gii vẫn tn tại và pt trin, có mặt sâu sc hơn, nội dung vào hình thc
biu hin nhiu nét mi” .
(VKĐH VIII, trang 16) đng c hãy phân tích lun điểm trên
BÀI LÀM
Nhng tư tưng ln ca nhân loi sm mun sẽ trthành hin thc và quá trình thc hin nhng tư
tưng xã hội thưng bt đầu bng mt cuc cách mng. Tư tưởng xã hi chủ nghĩa đã hình thành từ
thcổ đi Hy Lp tri qua nhiu gin đơn đến đu thế kỷ 20, tư tưngy đưc thực hin nước Nga
(1917) bng cuc cách mng Tháng Mưi vĩ đi. 80 m đã trôi qua, sau nhiu cuc biến đng xã hội,
nhân loi đã chng kiến biết bao s kin thăng trm ca lch s. T s hình thành h thng xã hi ch
nghĩa tn toàn thế gii đến sự kin tan rã ca các c xã hi ch nghĩa Đông Aâu và Liên xô. Nhng
biến đng chính trdin ra trong vài thp kgn đây, nhng tht bi ca chnghĩa xã hi hin nay
không th là n cđchúng ta đi đến nhng kết lun vi vàng mà phi căn cvào giá tr tư tưởng xã
hi chủ nghĩa đi vi vn mnh ca toàn nhân loại cả trong quá kh, hin tại và ctương lai để xem
xét. Trong văn kin Đi hội VIII, Đng ta đã khẳng đnh: “ sau nhng biến cố chính trị ở Liên xô …
biu hin có nhiu nét mới.
Trưc hết sự ra đời ca ch nghĩa xã hi là mt tất yếu, phù hp vi quy lut phát trin ca lch sxã
hi loài ngưi, sau cách mng Tháng Mười Nga (1917) Nhà c xã hi ch nghĩa đu tiên ca nhân
loại, mt nhà nước thể hin ý chí của loài ngưi: xóa bbt công, bóc lt, ch nga xã hội là mục
đích, lý tưng ca giai cấp vô sn, là ưc mơ, nguyn vng ca đông đo qun chúng nhân dân lao
đng, và thc tế lch sđã chng minh khi hệ thng các nưc xã hi chủ nghĩa ra đời thì chế độ ch
nghĩa xã hội là mt hội thc s tt đp, có điu kin phát trin t đó cho tt c con ngưi, lao động
tr thành l sng đ h có cuộc sng m no, hnh phúc.
Theo quan đim ca Đng ta: chnghĩa xã hi là mt hi trong đó nhân dân lao đng làm ch, có
nn kinh tế phát trin cao, da trên lc lưng sản xut hin đi và chế đ công hu vtư liu sn xut
chyếu, có nền văn hóa tiên tiến, đm đà bn sc dân tc, các dân tc bình đng giúp đln nhau, có
quan h hu ngh vi nhân dân các nưc trên thế gii.
Thc tế cho ta thấy, trong quá trình hình thành và phát trin ca mình, chủ nghĩa xã hi đã đt được
nhiu thành tu to ln. Riêng Liên xô T sau cách mng Tháng mưi năm 1987 (cách mạng tháng
Mưi tròn 70 năm), nếu so vi trước năm 1917 thì tng thu nhp quc dân Liên xô đã tăng 4 lần, sn
lưng công nghip tăng 5 ln, nông nghip tăng 1,7 ln, quỹ tiêu dùng xã hi tăng 5 lần, thu nhp bình
quân đu người tăng 2,6 ln. Tốc độ tăng tng sản xut và phát trin khoa hc kỹ thut trong cùng
mt thời gian Liên xô đã tăng nhanh hơn M10 ln” (theo Nguyn Đức Bình- Đng ca V.I. nin
Đng ca nhng công cuc đổi mi xã hi vĩ đại nht . Tp chí cng sn s 11/1987) .
Vy chủ nghĩa xã hi đã có nhng thành tựu tht đáng tự hào trên tt cả các lĩnh vc: chính tr, văn
hóa, kinh tếxã hi, khoa hc hi đã xây dng đưc mt chế đcho người lao đng, hđã thật s
là ngưi làm ch. Chng hn về kinh tế 1985 các nưc xã hi chủ nghĩa chiếm 43% kinh tế toàn thế
gii, năng sut lao động dn dn cân bằng vi các nưc công nghip, quân sự to đưc thế cân bng,
mc sống ca nhân dân đưc nâng lên.
Thế nhưng, chnghĩa xã hi đã sp đ các c Đông u và Liên . Nguyên nhân là bắt nguồn
từ nhng sai lm về chính tr: trong mt thời gian dài nn dân chủ xã hi chủ nghĩa chỉ là hình thc,
dân ch b ct xén, thm chí có lúc gi di, đảng chưa làm tròn vai trò ca ngưi chiến sĩ tiên phong, tư
duy giáo điu, lý lun yếu kém, lc hu, b máy nhà nước cng knh, ln ln chức năng lãnh đo đng
Tài liệu tham khảo dành cho học viên CCLL chính trị - Trang 2
Tài liệu tham khảo dành cho học viên CCLL chính trị - Người đăng: nguyenhuyls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tài liệu tham khảo dành cho học viên CCLL chính trị 9 10 599