Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu tuyên truyền về biển đảo

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU TƯỴÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO
(Hỏi và đáp, phô biên rộng rãi trong cán bộ,
đảng viên và nhân dân)
y

r

I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CỦA BIỀN ĐÔNG
Câu hỏi 1: Biển Đông có vị trí, vai trò quan trọng như thế nào đối
vói địa chính trị, kinh tế và hoạt động giao thông thương mại, hàng hải thế
giói?
Trả lời: Biển Đông được bao bọc 10 nước và vùng lãnh thổ là Việt Nam,
Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malayxia, Xingapo, Thái Lan,
Campuchia và Đài Loan. Biển Đông có ảnh hưỏng trực tiếp tới cuộc sống của
khoảng 300 triệu dân của các nước và vùng lãnh thổ này.
Biển Đông là con đường chiến lược về giao lưu và thương mại quốc tế
giữa Ân Độ Dương và Thái Bình Dương, ở cả bốn phía đều có đường thông ra
Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương qua các eo biển. Hầu hết các nước trong
khu vực châu Á-Thái Bình Dương đều có các hoạt động thương mại hàng hải
rất mạnh trên biển Đông. Trong tổng số 10 tuyến đường biển lớn nhất trên thế
giới hiện nay, có 5 tayến đi qua biển Đông hoặc có liên quan đến Biển Đông.
Giao thông ở Biển Đông nhộn nhịp đứng thứ 2 thế giới (sau Địa Trung
Hải). Hàng ngày có khoảng 200 đến 300 tàu từ 5.000 tấn trở lên qua lại (không
kể tàu dưới 5.000 tấn) chiếm 1/4 lưu lưọng tàu hoạt động trên biển của thế
giới, là tuyến đường hàng hải và hàng không huyết mạch mang tính chiến lược
của các nước trong khu vực và thế giới; nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ
Dương, Châu Âu, Trung Đông với Châu Á và giữa các nước Châu Á với nhau;
chuyên chở 1/2 sản lượng dầu thô và các sản phẩm của toàn cầu. Với Mỹ: là
tuyên hoạt động chính của Hạm đội 7, có 90% hàng hóa của Mỹ và đông minh
chuyên chở qua Biển Đông; với Trung Quốc: hàng năm nhập 160 triệu tấn dầu
thì 50% dầu nhập và 70% hàng hóa qua Biển Đông; vói Nhật bản: 70% lượng
dầu nhập khẩu và 42% lượng hàng hóa xuất khẩu chuyên chở qua Biển Đông
Biển Đông (trong đó có vùng biển Việt Nam) có vị trí địa kinh tế và
chính trị rất quan trọng như vậy. Do đó, từ lâu đã là nhân tố không thể thiếu
trong chiến lược phát triển không chỉ của các nước xung quang Biển Đông mà
còn của một số cường quốc hàng hải khác trên thế giới. Đó cũng là lý do quan
trọng dẫn đến những tranh chấp ở vùng biển này. Biển Đông đóng vai trò là
chiếc "cầu nối" cực kỳ quan trọng, là điều kiện rất thuận lợi để giao lưu kinh tế,
hội nhập và hợp tác giữa nước ta vói các nưó’c trên thế giới, đặc biệt là các

2

nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khu vực phát triển kinh tế
năng động và có một số trung tâm kinh tế lớn của thế giói.
Câu hỏi 2 : Va...
TÀI LIỆU TƯÊN TRUYỀN BIỂN, ĐẢO
y r
(Hiđáp, p biên rộng rãi trong cán bộ,
đng viên nhân dân)
I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ VÀ TIỀM NĂNG CA BIỀN ĐÔNG
Câu hi 1: Biển Đông v trí, vai trò quan trọng như thế nào đối
vói địa chính trị, kinh tế và hot đng giao thông thương mại, hàng hải thế
giói?
Trả li: Bin Đông đưc bao bc 10 ớc vùng lãnh th Việt Nam,
Trung Quốc, Philippin, Inđônêxia, Brunây, Malayxia, Xingapo, Thái Lan,
Campuchia và Đài Loan. Bin Đông ảnh hưng trc tiếp tới cuộc sống của
khong 300 triu dân của c nưc và vùng lãnh thổ y.
Biển Đông con đưng chiến lược v giao lưu và thương mại quốc tế
gia Ân Độ Dương và Thái Bình Dương, cả bốn phía đều có đường thông ra
Thái Bình Dương và n Đ Dương qua các eo biển. Hầu hết c ớc trong
khu vực châu Á-Thái Bình Dương đu các hot động thương mại hàng hải
rt mạnh trên biển Đông. Trong tng số 10 tuyến đường biển lớn nhất trên thế
giới hiện nay, 5 tayến đi qua bin Đông hoặc liên quan đến Biển Đông.
Giao thông Biển Đông nhn nhịp đứng thứ 2 thế giới (sau Địa Trung
Hải). Hàng ny khong 200 đến 300 u t5.000 tấn tr lên qua lại (không
k u dưi 5.000 tấn) chiếm 1/4 u lưng tàu hot động trên biển của thế
giới, là tuyến đưng hàng hi và hàng không huyết mạch mang tính chiến lược
của các nước trong khu vực và thế giới; nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ
Dương, Châu Âu, Trung Đông vi Châu Á và gia các nưc Châu Á với nhau;
chun ch 1/2 sản lượng dầu thô các sản phẩm của toàn cầu. Với Mỹ: là
tuyên hot đng chính ca Hm đi 7, 90% hàng a của M đông minh
chuyên chở qua Biển Đông; với Trung Quốc: ng năm nhập 160 triệu tấn dầu
thì 50% dầu nhp và 70% hàng hóa qua Biển Đông; vói Nht bản: 70% lượng
dầu nhập khẩu và 42% ng hàng hóa xut khẩu chuyên ch qua Biển Đông
Biển Đông (trong đó có vùng bin Việt Nam) có vị trí địa kinh tế và
chính trị rất quan trọng n vậy. Do đó, từ lâu đã nhân tố không ththiếu
trong chiến lưc phát trin không chca các nưc xung quang Biển Đông
còn của mt số cưng quốc hàng hi khác trên thế giới. Đó ng do quan
trng dẫn đến nhng tranh chp vùng biển này. Biển Đông đóng vai trò
chiếc "cầu ni" cc k quan trọng, điều kiện rt thun lợi đgiao lưu kinh tế,
hi nhập hợp tác gia ớc ta vói các ó’c trên thế giới, đặc biệt c
Tài liệu tuyên truyền về biển đảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu tuyên truyền về biển đảo - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Tài liệu tuyên truyền về biển đảo 9 10 832