Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu xuất nhập khẩu

Được đăng lên bởi 1979manhhoang@gmail.com
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 1336 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
• Giới thiệu Incoterms
• Sự thay đổi Incoterms 2010 so
với Incoterms 2000
• Chi phí giao nhận ngoại thương
có liên quan đến Incoterms
2000 và Incoterms 2010

Theo bạn INCOTERMS là gì ??
Nếu cho Bạn dưới 20 kí tự,
bạn hãy mô tả Incoterms là gì
??
Nêu vai trò của Incoterms ??

Theo bạn định nghĩa nào
đúng về nhất về Incoterms
• Incoterms là tập quán thương mại
phổ biến liên quan đến giao nhận
hàng hóa
• Incoterms là bảng “Cửu chương”
xác lập trách nhiệm nghĩa vụ giữa 2
bên mua bán hàng hóa NT.
• Incoterms là luật thương mại QT

INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ
QUAN TRỌNG
1) Incoterms là một bộ các quy tắc
nhằm hệ thống hóa các tập quánTM
quốc tế được áp dụng phổ biến bởi
các doanh nhân trên khắp thế giới
2) Incoterms là một ngôn ngữ quốc tế
trong giao nhận và vận tải hàng hóa
ngoại thương

INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ
QUAN TRỌNG
3) Incoterms là phương tiện quan trọng
để đẩy nhanh tốc độ đàm phán,

xây

dựng và tổ chức thực hiện

hợp

đồng ngoại thương
4) Incoterms là cơ sở quan trọng để
xác định giá cả mua bán hàng hóa.

INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ
QUAN TRỌNG

5) Incoterms là căn cứ pháp lý quan
trọng để thực hiện khiếu nại và

giải quyết tranh chấp (nếu có)
giữa người bán trong quá trình

thực

hiện

thương.

hợp

đồng

ngoại

INCOTERMS
• Là ngôn ngữ của thương mại hàng hóa
hữu hình quốc tế
• Là cơ sở xác nhận trách nhiệm giao nhận
và vận tải hàng hóa quốc tế
• Là cơ sở để tính giá cả mua bán
hàng hóa XNK

• Là căn cứ pháp lý quan trọng để thực
hiện khiếu nại và giải quyết tranh chấp
trong hoạt động NT

Lưu ý
• Muốn Incoterms trở thành cơ sở
pháp lý ràng buộc các Bên phải
thực hiện và trở thành hồ sơ
pháp lý để giải quyết tranh chấp
thì phải dẫn chiếu Incoterms
trong hợp đồng ngoại thương

LỊCH SỬ INCOTERMS

• Incoterms ra đời vào năm
1936
• Đến nay Incoterms đã qua
7 lần sửa đổi vào các năm
1953, 1967, 1976, 1980,
1990 and 2000 và 2010

Lý do ra đời incoterms 2010
• 1.Sau 2,5 năm nghiên cứu trên 2000 công
ty XK lớn của thế giới có liên hệ chặt chẽ
với ICC(International Charmber of
Commerce- Phòng thương mại quốc tế )
về sử dụng Incoterms 2000 , các chuyên
gia rút ra :
+Nhiều điều kiện TM Incoterms rất ít áp
dụng : DAF ; DES; DEQ; DDU.
+Nhiều điều kiện TM không rõ , dễ nhầm
lẫn dẫn tới khó lựa chọn; tranh chấp trong
trả các loại phí liên quan đến giao nhận

Lý do ra đời incoterms 2010
• 2.Sự kiện khủng bố diễn ra tại Hoa kỳ 11/9/2001:
+Nghĩa vụ thông tin về hàng hóa
+Từ 1/07/2012:Tất cả hàng hóa container vận
chuyển vào Hoa Kỳ phải được soi chiế...
NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH
Giới thiệu Incoterms
Sự thay đổi Incoterms 2010 so
với Incoterms 2000
Chi phí giao nhận ngoại thương
có liên quan đến Incoterms
2000 và Incoterms 2010
tài liệu xuất nhập khẩu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu xuất nhập khẩu - Người đăng: 1979manhhoang@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
tài liệu xuất nhập khẩu 9 10 185